Monde­linge vragen Bomenkap naast nieuwbouw Het Zand 24


Mondelinge vragen 3, 28 november 2019

De gemeenteraad heeft op 26 april 2018 het bestemmingsplan voor het realiseren van 5 villa’s op Het Zand 24 vastgesteld. Tijdens de commissievergadering over dit bestemmingsplan is namens de wethouder de ambitie uitgesproken om de groene structuur bij het water te versterken en de 32 bestaande bomen daarbij zoveel mogelijk te handhaven (S&R 19-04-18). De Partij voor de Dieren heeft vervolgens nog ambtelijk navraag gedaan en daaruit bleek dat de bomenrij langs het water behouden zou blijven binnen het plan (letterlijk: “De bomen aan de noordkant van het plangebied bevinden zich grotendeels in een rij langs de watergang. [..] Aangezien deze rij met bomen zich bevindt aan de rand van het plangebied langs het water zal deze behouden blijven binnen het plan.”). Deze ambtelijk verkregen informatie was voor de Partij voor de Dieren doorslaggevend om in te kunnen stemmen met het bestemmingsplan.

De Partij voor de Dieren is zeer verbaasd dat er nu ineens een kapvergunning is aangevraagd voor 31 van de 32 op het terrein aanwezige bomen. Eén treurwilg mag blijven, en de overige bomen worden vervangen.

Dat de elzen en knotwilgen langs de waterkant gekapt zouden moeten worden, is niet te begrijpen. Deze bomen zijn van een redelijke kwaliteit, conditie en toekomstverwachting, en dienen als foerageerroute voor vleermuizen. Bovendien is bomenkap niet in lijn met ambtelijke informatie die we voor vaststelling van het bestemmingsplan hebben ontvangen.

De Partij voor de Dieren heeft daarom de volgende vragen:

1. Waarom is de kapvergunning aangevraagd?

2. Is het mogelijk om de huizen te bouwen zonder de noordelijke bomenrij te kappen?

a. Zo ja, kan het college toezeggen de aangevraagde velvergunning niet te verlenen en alles te doen om de elzen en knotwilgen aan de noordzijde van het terrein te behouden?

b. Zo nee, waarom is dat signaal op geen enkele wijze afgegeven tijdens de commissie of in reactie op ambtelijke vragen van de Partij voor de Dieren?

3. Begrijpt het college dat betrouwbare informatie over bomen in een plangebied voor de Partij voor de Dieren belangrijk is om een standpunt ten aanzien van een plan te bepalen, en kan zij toezeggen om de informatievoorziening te verbeteren?

4. Kan het college daarnaast toezeggen dat er geen velvergunningen worden verleend voor plannen waar de raad over heeft beslist, als de velvergunning over meer bomen gaat dan is vermeld bij de vaststelling van het plan?