Monde­linge Vragen Bomenkap Merwe­dekanaal


Indiendatum: 6 dec. 2018

Mondelinge vragen 10, 6 december 2018

Eind november heeft Rijkswaterstaat een vergunningaanvraag ingediend voor de kap van 38 bomen, vanwege noodzakelijke herstelwerkzaamheden aan de kades langs het Merwedekanaal aan de Muntkade en de Kanaalweg. Veel bomen kunnen niet worden gehandhaafd, omdat zij dicht tegen of op de kaderand staan. De Partij voor de Dieren begrijpt de noodzaak van de werkzaamheden, maar wil dat zoveel mogelijk groen gehandhaafd wordt.

In de bijlagen bij de vergunningaanvraag, namelijk de Boom Effect Analyse en de Bomenparagraaf, staat dat het kapadvies voor enkele bomen ‘terughoudend’, ‘mogelijk handhaven’ of ‘na onderzoek mogelijk handhaven’ is, mits daarbij de in de documenten genoemde randvoorwaarden en eisen worden uitgevoerd.

1. Is het college bereid om bij eventuele vergunningverlening, aan deze vergunning de eis te verbinden dat dit advies zoveel mogelijk gevolgd moet worden?

2. Kan het college nader inzichtelijk maken hoeveel niet-vergunningplichtig groen verwijderd moet worden voor de werkzaamheden, en hoe dit ter plekke gecompenseerd wordt?

In de bijlage bomenparagraaf staat het advies dat zowel tijdens als buiten het broedseizoen contact moet worden opgenomen met een ecoloog om te bepalen of er kans is op broedgevallen, maar dat daarvan afgeweken kan worden door een broedvogelcontrole uit te voeren. Wie die controle in die situatie moet uitvoeren is niet aangegeven.

3. Wil het college garanderen dat op de logische momenten een ecoloog bij de werkzaamheden betrokken wordt om de kans op broedgevallen te bepalen? Zo nee, waarom niet?

Erik Strandstra, Partij voor de Dieren
Hester Assen, PvdA

Indiendatum: 6 dec. 2018
Antwoorddatum: 6 dec. 2018

Mondelinge vragen 10, 6 december 2018

Eind november heeft Rijkswaterstaat een vergunningaanvraag ingediend voor de kap van 38 bomen, vanwege noodzakelijke herstelwerkzaamheden aan de kades langs het Merwedekanaal aan de Muntkade en de Kanaalweg. Veel bomen kunnen niet worden gehandhaafd, omdat zij dicht tegen of op de kaderand staan. De Partij voor de Dieren begrijpt de noodzaak van de werkzaamheden, maar wil dat zoveel mogelijk groen gehandhaafd wordt.

In de bijlagen bij de vergunningaanvraag, namelijk de Boom Effect Analyse en de Bomenparagraaf, staat dat het kapadvies voor enkele bomen ‘terughoudend’, ‘mogelijk handhaven’ of ‘na onderzoek mogelijk handhaven’ is, mits daarbij de in de documenten genoemde randvoorwaarden en eisen worden uitgevoerd.

1. Is het college bereid om bij eventuele vergunningverlening, aan deze vergunning de eis te verbinden dat dit advies zoveel mogelijk gevolgd moet worden?

Ja, er zal inderdaad zoveel mogelijk gevolg worden gegeven aan het advies.

2. Kan het college nader inzichtelijk maken hoeveel niet-vergunningplichtig groen verwijderd moet worden voor de werkzaamheden, en hoe dit ter plekke gecompenseerd wordt?

Rijkswaterstaat heef opdracht gegeven om de oever aan de kant van de kanaalweg zoveel mogelijk natuurvriendelijk in te richten. Er is nog geen plan voor de herinrichting van de oever aan de kant van de Muntkade. De afspraak met Rijkswaterstaat is om een natuurvriendelijke vooroever aan te leggen, zoals ook langs de Leidsekade. De gemeente denkt zoveel mogelijk mee.

Op de vraag om hoeveel niet vergunningplichtige beplanting het precies gaat, moet ik het antwoord nog even schuldig blijven. Bij het rooien van de niet-vergunningplichtige beplanting wordt rekening gehouden met de Utrechtse soortenlijst. Bij het herstel van de Kademuur wordt met speciale specie gemetseld om muurvarens een groeiplaats te bieden. De schrale grond van de kade, waarin ook het akkerklokje groeit, wordt in een project hergebruikt. Er wordt een natuurvriendelijke oever met een plas-draszone gerealiseerd, waar de grote kattenstaart en de wederik kunnen groeien.

In de Wet natuurbescherming is vastgelegd dat controle op broedende vogels moet worden uitgevoerd door een deskundige. In de jurisprudentie is bepaald aan welke eisen een deskundige moet voldoen. De bevoegdheid voor controle op de Wet natuurbescherming ligt bij de provincie Utrecht.

In de bijlage bomenparagraaf staat het advies dat zowel tijdens als buiten het broedseizoen contact moet worden opgenomen met een ecoloog om te bepalen of er kans is op broedgevallen, maar dat daarvan afgeweken kan worden door een broedvogelcontrole uit te voeren. Wie die controle in die situatie moet uitvoeren is niet aangegeven.

3. Wil het college garanderen dat op de logische momenten een ecoloog bij de werkzaamheden betrokken wordt om de kans op broedgevallen te bepalen? Zo nee, waarom niet?

Ja, Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het project conform de wettelijke eisen. Daarbij kan de gemeente Utrecht toetsen en handhaven op de voorwaarden die worden gesteld in de omgevingsvergunning. De provincie kan handhaven op de wet Natuurbescherming.

Erik Strandstra, Partij voor de Dieren
Hester Assen, PvdA