Monde­linge Vragen Bomenkap Merwe­dekanaal


Eind november heeft Rijkswaterstaat een vergunningaanvraag ingediend voor de kap van 38 bomen, vanwege noodzakelijke herstelwerkzaamheden aan de kades langs het Merwedekanaal aan de Muntkade en de Kanaalweg. Veel bomen kunnen niet worden gehandhaafd, omdat zij dicht tegen of op de kaderand staan. De Partij voor de Dieren begrijpt de noodzaak van de werkzaamheden, maar wil dat zoveel mogelijk groen gehandhaafd wordt.

In de bijlagen bij de vergunningaanvraag, namelijk de Boom Effect Analyse en de Bomenparagraaf, staat dat het kapadvies voor enkele bomen ‘terughoudend’, ‘mogelijk handhaven’ of ‘na onderzoek mogelijk handhaven’ is, mits daarbij de in de documenten genoemde randvoorwaarden en eisen worden uitgevoerd.

1. Is het college bereid om bij eventuele vergunningverlening, aan deze vergunning de eis te verbinden dat dit advies zoveel mogelijk gevolgd moet worden?

2. Kan het college nader inzichtelijk maken hoeveel niet-vergunningplichtig groen verwijderd moet worden voor de werkzaamheden, en hoe dit ter plekke gecompenseerd wordt?

In de bijlage bomenparagraaf staat het advies dat zowel tijdens als buiten het broedseizoen contact moet worden opgenomen met een ecoloog om te bepalen of er kans is op broedgevallen, maar dat daarvan afgeweken kan worden door een broedvogelcontrole uit te voeren. Wie die controle in die situatie moet uitvoeren is niet aangegeven.

3. Wil het college garanderen dat op de logische momenten een ecoloog bij de werkzaamheden betrokken wordt om de kans op broedgevallen te bepalen? Zo nee, waarom niet?