Monde­linge vragen bomenkap Parkzichtlaan


Indiendatum: 11 okt. 2018

Mondelinge vragen 10, 11 oktober 2018

De gemeente heeft een vergunningsaanvraag ingediend voor de kap van 163 bomen aan de kruising van de Parkzichtlaan en de Burgemeester Middelweerdbaan. Op 25 september jl. is vergunning verleend voor de kap van 107 bomen om woningen te kunnen bouwen. Het kappen van oude bomen gaat altijd gepaard met verlies van beeldbepalend groen. Het duurt heel lang voordat nieuw geplante bomen dit beeld kunnen compenseren.

De raad heeft vaker, bijvoorbeeld over Leeuwensteyn, gevraagd wat de mogelijkheden zijn om bomen te behouden en welke scenario's daartoe denkbaar zijn. De gemeente stelt dat het niet kappen van de bomen woningbouw in het gebied onmogelijk maakt.

Wij stellen de volgende vragen, mede namens de PvdD-fractie:

1. Op basis van welk bestemmingsplan is deze omgevingsvergunning aangevraagd?

2. Wat is er de reden van dat na aanvraag van de vergunning die is bijgesteld van 163 naar 107 bomen?

3. Wanneer is het bestemmingsplan door de gemeenteraad vastgesteld?

4. Wat stond er in het bestemmingsplan over de bomen?

5. Is de volledige kap echt noodzakelijk voor de te bouwen woningen?

6. Zijn scenario's bekeken om (een deel van) de bomen te behouden? Zo nee, waarom niet?

7. Kan het college nog scenario's voorleggen voor het behoud van bomen op deze plek?

8. Kan het college aangeven wat hiervan de kosten zijn?

9. Als kap onvermijdelijk blijkt, hoe worden de bomen dan gecompenseerd?

Hind Dekker-Abdulaziz, D66
Eva van Esch, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 11 okt. 2018
Antwoorddatum: 11 okt. 2018

Mondelinge vragen 10, 11 oktober 2018

De gemeente heeft een vergunningsaanvraag ingediend voor de kap van 163 bomen aan de kruising van de Parkzichtlaan en de Burgemeester Middelweerdbaan. Op 25 september jl. is vergunning verleend voor de kap van 107 bomen om woningen te kunnen bouwen. Het kappen van oude bomen gaat altijd gepaard met verlies van beeldbepalend groen. Het duurt heel lang voordat nieuw geplante bomen dit beeld kunnen compenseren.

De raad heeft vaker, bijvoorbeeld over Leeuwensteyn, gevraagd wat de mogelijkheden zijn om bomen te behouden en welke scenario's daartoe denkbaar zijn. De gemeente stelt dat het niet kappen van de bomen woningbouw in het gebied onmogelijk maakt.

Wij stellen de volgende vragen, mede namens de PvdD-fractie:

1. Op basis van welk bestemmingsplan is deze omgevingsvergunning aangevraagd?

2. Wat is er de reden van dat na aanvraag van de vergunning die is bijgesteld van 163 naar 107 bomen?

3. Wanneer is het bestemmingsplan door de gemeenteraad vastgesteld?

4. Wat stond er in het bestemmingsplan over de bomen?

5. Is de volledige kap echt noodzakelijk voor de te bouwen woningen?

6. Zijn scenario's bekeken om (een deel van) de bomen te behouden? Zo nee, waarom niet?

7. Kan het college nog scenario's voorleggen voor het behoud van bomen op deze plek?

8. Kan het college aangeven wat hiervan de kosten zijn?

9. Als kap onvermijdelijk blijkt, hoe worden de bomen dan gecompenseerd?

Hind Dekker-Abdulaziz, D66
Eva van Esch, Partij voor de Dieren

Antwoord van wethouder Verschuure:

De omgevingsvergunning is verleend op basis van het bestemmingsplan Leidsche Rijn 2006, door de raad vastgesteld op 29 juni 2006. Het aantal is bijgesteld omdat de ecologische waarde van een aantal bomen nog wordt onderzocht met als doel ze te behouden als dat mogelijk is. Of ze kunnen worden behouden, is echter nog niet zeker.

Mevrouw Dekker vraagt wat in het bestemmingsplan staat. Er is een plankaart gemaakt. Daarop zijn de waardevolle bomen aangegeven. Aan de huidige Windsingel kunnen de bomen niet worden behouden. Mevrouw Dekker vraagt of voor het bouwen van woningen volledige kap noodzakelijk is. Dat is noodzakelijk. Dat heeft te maken met verschillende hoogteliggingen in het gebied. Als het grondwaterpeil wordt aangepast, drogen ze in het ene geval uit en in het andere geval rotten ze weg omdat het te nat is. Dat komt omdat in het gebied hoogteverschillen zijn. In de planvorming is daarmee rekening gehouden. Daarom zijn in het verleden in het Máximapark bomen geplant. Die zijn helaas nog niet zo hoog als wij zouden willen. Als het goed is, worden die dat in de toekomst wel.

De scenario's om de bomen te behouden, zijn bekeken, maar dat kan niet. Als wij de bomen willen verplaatsen, zijn daarmee astronomische bedragen gemoeid. De bomen worden echter wel gecompenseerd. Er komen in het gebied 250 nieuwe bomen. De ontwikkeling van het Máximapark is op zichzelf een grote compensatie. De ontwikkeling van het Máximapark is te danken aan de woningbouw die in het gebied plaatsvindt. Daartoe is helaas kap van een klein aantal bomen nodig.