Schrif­te­lijke vragen Bomen Van Lief­landlaan


Indiendatum: 15 okt. 2018

Schriftelijke vragen 137/2018

Op 21 december 2017 stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan Van Lieflandlaan vast. In dit bestemmingsplan ontbrak een bomenparagraaf, maar de wethouder gaf bij de commissiebehandeling een heldere toelichting op de gevolgen van het bestemmingsplan voor de bomen in het plangebied. Hij gaf daarbij aan dat drie bomen gekapt moesten worden voor het plan.
Omdat er flink gecompenseerd zou worden woog deze kap van drie bomen voor de Partij voor de Dieren op tegen de realisatie van woningen op deze plek en stemden wij in met het bestemmingsplan. Er is daarna ook een vergunning aangevraagd en verleend voor de 3 bomen. Tot zo ver leek er niets aan de hand.

Recent is echter een nieuwe aanvraag ingediend voor een velvergunning voor 15 bomen op deze locatie. Dit lijkt een aanvullende aanvraag op de eerdere kapvergunning, voor een aantal bomen dat bij de besluitvorming over het plan niet aan de orde was.
Deze gang van zaken bevreemd de Partij voor de Dieren en daarom hebben we de volgende vragen:

1. Wat is de reden dat men nu van mening is dat er nog 15 bomen extra gekapt dienen te worden?

2. Waarom was dit niet bekend bij de besluitvorming over het bestemmingsplan?

3. Als de ontwikkelaar dan toch van mening was dat er méér dan 3 bomen moesten worden gekapt, waarom is dat niet in één aanvraag voor een velvergunning duidelijk gemaakt, zodat de bomenkap in totaliteit beoordeeld kon worden?

4. Is het mogelijk om plan uit te voeren zoals bedacht ten tijde van besluitvorming, dus zonder deze aanvullende bomenkap?

5. Is college bereid deze vergunningaanvraag af te wijzen, omdat de raad bij besluitvorming over bestemmingsplan is gezegd dat het om 3 bomen zou gaan en niet 3+15?

Eva van Esch, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 15 okt. 2018
Antwoorddatum: 16 nov. 2018

Schriftelijke vragen 137/2018

Op 21 december 2017 stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan Van Lieflandlaan vast. In dit bestemmingsplan ontbrak een bomenparagraaf, maar de wethouder gaf bij de commissiebehandeling een heldere toelichting op de gevolgen van het bestemmingsplan voor de bomen in het plangebied. Hij gaf daarbij aan dat drie bomen gekapt moesten worden voor het plan.

Omdat er flink gecompenseerd zou worden woog deze kap van drie bomen voor de Partij voor de Dieren op tegen de realisatie van woningen op deze plek en stemden wij in met het bestemmingsplan. Er is daarna ook een vergunning aangevraagd en verleend voor de 3 bomen. Tot zo ver leek er niets aan de hand.

Recent is echter een nieuwe aanvraag ingediend voor een velvergunning voor 15 bomen op deze locatie. Dit lijkt een aanvullende aanvraag op de eerdere kapvergunning, voor een aantal bomen dat bij de besluitvorming over het plan niet aan de orde was. Deze gang van zaken bevreemd de Partij voor de Dieren en daarom hebben we de volgende vragen:

1. Wat is de reden dat men nu van mening is dat er nog 15 bomen extra gekapt dienen te worden?

Op het moment van de besluitvorming van het bestemmingsplan Van Lieflandlaan in december 2017 was alleen bekend dat er drie bomen gekapt moesten worden om de locatie bouwrijp te maken.

In januari 2018 is er een bomenschouw gehouden met de ontwikkelaar van het project de Van Lieflandlaan en de bewoners van de aangrenzende woningen van de Mr. Tripkade aan de oostgrens van het plangebied. De aanleiding voor deze bomenschouw was de aanleg van een achterpad achter de tuinen van de nieuwe woningen. Uit de bomenschouw is gebleken dat ten behoeve van het project 18 bomen extra gekapt moeten worden. Daarnaast hebben de bewoners van het aangrenzende projectgebied aan de Mr. Tripkade aangegeven het wenselijk te vinden 10 extra bomen te kappen. Deze recente kapaanvraag was aanvankelijk voor 15 bomen ingediend, maar dat is gewijzigd in 10 bomen.

Voor deze extra 28 bomen is er technisch een splitsing te maken tussen twee velvergunningen:

Velvergunning (HZ_WABO-18-17824) – 18 bomen – Aanvraag door Gemeente Utrecht

Vanwege het hoogteverschil in terreinen komt het achterpad van de huizen Mr. Tripkade hoger te liggen dan de huidige aangrenzende tuinen van de woningen aan de Mr. Tripkade. Bij de uitwerking van het definitief ontwerp is naar voren gekomen dat een opstaande band nodig is om het hoogteverschil te overbruggen. Deze opstaande band houdt het grondpakket op haar plek. Bomen die op minder dan 1,5 meter van deze band af staan, moeten wijken. Deze bomen zullen het namelijk niet overleven als er zo dicht bij de wortels gewerkt gaat worden.

In totaal ging het hier om 18 bomen. Deze velvergunning is inmiddels verleend op 18 juli 2018 en hierop waren geen bezwaren binnen gekomen.

Velvergunning (HZ_wabo-18-30863) – 10 bomen (in de aanvraag ging men aanvankelijk uit van 15 bomen) – Aanvraag door Projectontwikkelaar Thunnissen.

Tijdens de bomenschouw werd duidelijk dat de bewoners van de Mr. Tripkade graag meer bomen gekapt wilden hebben dan technisch noodzakelijk. Het gaat eveneens om de bomen die op de strook grond staan die de ontwikkelaar voornemens is te verkopen aan de bewoners van de Mr. Tripkade.

De gemeente heeft tijdens de schouw aangegeven dat zij in de kapaanvraag alleen die bomen meeneemt als dit technisch noodzakelijk is of als de levensvatbaarheid van de bomen te wensen overlaat.

Naar aanleiding hiervan heeft de projectontwikkelaar besloten de velvergunning van de bomen die in onze ogen niet noodzakelijk voor de uitvoering van het woonrijpmaken hoeven te worden gekapt, zelf aan te vragen. Deze velvergunning is nog niet verleend. Hierbij moet vermeld dat, indien de gemeente deze vergunning weigert, deze bomen mogelijk op particulier terrein komen te staan en dan de algemene regels omtrent het kappen van bomen door particulieren van kracht zijn.

2. Waarom was dit niet bekend bij de besluitvorming over het bestemmingsplan?

Op het moment van de besluitvorming van het bestemmingsplan Van Lieflandlaan in december 2017 was alleen bekend dat er drie bomen gekapt moesten worden om de locatie bouwrijp te maken. De bomen die, naar nu blijkt, gekapt moeten worden voor de vervolgfase (het woonrijp maken) waren toen nog niet geïnventariseerd. Het was toen namelijk niet bekend dat er ten behoeve van de inrichting een dusdanig hoogteverschil overbrugd moest worden dat het noodzakelijk is om bomen te kappen. Het was beter geweest als dit al bij het bestemmingsplan duidelijker was geweest, zodat dat bij de integrale afweging had kunnen worden betrokken. In gevallen dat dat niet kan is het in ieder geval goed als duidelijker was gemaakt dat de toen 3 genoemde bomen de op dat moment bekende situatie was en er nog nadere uitwerking van de inrichting plaats moest vinden. De ervaring leert immers dat we in het vervolgproces soms zien dat er meer of minder bomen gekapt moeten worden.

3. Als de ontwikkelaar dan toch van mening was dat er méér dan 3 bomen moesten worden gekapt, waarom is dat niet in één aanvraag voor een velvergunning duidelijk gemaakt, zodat de bomenkap in totaliteit beoordeeld kon worden?

Zie antwoord vraag 1.

4. Is het mogelijk om het plan uit te voeren zoals bedacht ten tijde van besluitvorming, dus zonder deze aanvullende bomenkap?

De kap van de 18 extra bomen, zoals eerder aangevraagd is en waarvan de velvergunning ( HZ_wabo-18-17824) reeds verleend is , is technisch noodzakelijk voor het plan. De kap van 10 extra bomen zoals aangevraagd in de velvergunning ( HZ_wabo-18-30863) is niet noodzakelijk voor de realisatie van het plan. Deze velvergunning is als één aanvraag van de ontwikkelaar binnengekomen en zal als dusdanig op de gebruikelijke wijze worden beoordeeld. Wij merken overigens op dat er in de nieuwe situatie 46 bomen terugkomen.

5. Is college bereid deze vergunningaanvraag af te wijzen, omdat de raad bij besluitvorming over bestemmingsplan is gezegd dat het om 3 bomen zou gaan en niet 3+15?

Zoals u aangeeft is de aanvraag in behandeling. Wij zullen deze toetsen aan het bomenbeleid en de technische staat van de bomen. Wij zullen u informeren over de uitkomst.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren