Monde­linge vragen Bouwen in het Ooster­spoor­baanpark - Kove­laarstraat


Indiendatum: 17 nov. 2022

Mondelinge vragen 2, 17 november 2022

Voor het terrein aan de Kovelaarstraat, grenzend aan de Oosterspoorbaan heeft een ontwikkelaar al jarenlang plannen om woningen te bouwen. Het college heeft eerder toestemming gegeven om af te wijken van het bestemmingsplan waardoor woningbouw mogelijk werd. In de afgelopen jaren is het ontwerp van de woningen en de indeling van de openbare ruimte gewijzigd. Een belangrijk verschil met eerder ontwerp is dat 9 kleinere woningen zijn vervangen door 7 grote woningen en dat men nu wil bouwen middenin het Oosterspoorbaanpark. Er is een bouwvergunning verleend voor het bouwen van woningen op het talud van de Oosterspoorbaan in een aaneengeschakeld blok van 3 hoog, als onderdeel van een project voor nu nog zeven woningen aan het eind van de Kovelaarstraat. Een andere situering van de woningen zou in elk geval deze groene verbinding ontzien (zoals bijvoorbeeld bij het ontwerp in 2017 het geval was).

Het Oosterspoorbaanpark is in 2016 gerealiseerd en vormt sindsdien een belangrijke groene verbinding tussen Maarschalkerweerd/Lunetten en de singel en het groen aan de noordoostkant van de stad. Als dit blok van 3 woningen op deze plek gerealiseerd wordt dan wordt een belangrijke groene verbinding doorbroken, wordt de stedelijke groenstructuur aangetast en wordt het principe van niet bouwen in groen genegeerd.

Hierover hebben Partij voor de Dieren, Volt en EenUtrecht de volgende vragen:

  1. Hoe heeft gemeente akkoord kunnen gaan met 3 hoge woningen in het park (als onderdeel van een project van 7 woningen), waarbij bewoners en de Welstandscommissie negatief hebben geadviseerd in verband met de aantasting van de groene zone langs de Oosterspoorbaan?
  2. Hoe rijmt deze beslissing met de door de gemeenteraad vastgestelde hoofdgroenstructuur, zoals opgenomen in het Groenstructuurplan 2007 en het Meerjaren Groenprogramma 2016-2019? Vindt het college dit bouwblok geen aantasting van het park?
  3. Over de volle breedte van het talud is nu een huizenblok van 3 hoog gepland. Stel dat dit op deze manier gebouwd gaat worden, wat is volgens het college dan het effect op de hoofdgroenstructuur en de groene verbindingsroutes voor dieren?
  4. Klopt het dat ecologisch onderzoek door Econsultancy concludeerde dat behoud en versterking van het groene talud nodig was om de essentiële vliegroute voor vleermuizen tussen begraafplaatsen Kovelswade en Soestbergen in stand te laten?
  5. Waarom is het college akkoord gegaan met het kappen van waardevolle bomen in het Oosterspoorbaanpark, waaronder de monumentale boom op de hoek van de Oosterspoorbaan en de ingang naar de begraafplaats Kovelswade, en waardoor de groene wand langs het spoor (een belangrijke route voor vleermuizen), doorbroken wordt?
  6. Kan het college aangeven waarom hier niet is gekozen voor natuurinclusief bouwen, waarbij de bomen gespaard kunnen blijven?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Charlotte Passier, Volt
Gert Dijkstra, EenUtrecht