Monde­linge vragen Brug­gen­studie


Indiendatum: 7 nov. 2019

Mondelinge vragen 10, 7 november 2019

Bruggen in de Merwedekanaalzone zijn een gevoelig punt. Dat is al eerder in deze raad gebleken. Op twitter en in de media verschijnen nu verschillende berichten waaruit blijkt dat mensen een nadere studie naar de Bruggen in de Merwedekanaalzone hebben gezien. Uit navraag van de griffie blijkt dat de Bruggenstudie inderdaad is uitgevoerd, maar dat het college kiest deze nog niet naar de raad te sturen. In navolging hierop heeft de griffie op verzoek van raadsleden nogmaals gevraagd of de wethouder de raad van alle informatie wil voorzien. Tot op heden heeft het college de informatie niet verzonden. Daarom hebben wij de volgende vrag

1. Is het correct dat er een nadere visie op de bruggen in de Merwedekanaalzone is ontwikkeld of iets dat daarvoor door zou kunnen gaan?

2. Klopt het dat deze informatie is gedeeld met belanghebbenden? Zo ja, zijn daarbij afspraken over geheimhouding gemaakt?

3. Deelt het college onze mening dat de raad ten alle tijden volledig geïnformeerd dient te worden en dat als de raad expliciet om informatie vraagt die beschikbaar is dit per ommegaande dient te gebeuren, al dan niet onder geheimhouding?

4. Kunt u de studie alsnog per ommegaande aan de raad sturen?

Gertjan te Hoonte, VVD
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Tim Schipper, SP
Rik van der Graaf, ChristenUnie
David Bosch, PVV
Maarten Koning, D66
Jantine Zwinkels, CDA
Pepijn Zwanenberg, GroenLinks
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
Kirstin van der Veen, Student & Starter

Indiendatum: 7 nov. 2019
Antwoorddatum: 7 nov. 2019

Mondelinge vragen 10, 7 november 2019

Bruggen in de Merwedekanaalzone zijn een gevoelig punt. Dat is al eerder in deze raad gebleken. Op twitter en in de media verschijnen nu verschillende berichten waaruit blijkt dat mensen een nadere studie naar de Bruggen in de Merwedekanaalzone hebben gezien. Uit navraag van de griffie blijkt dat de Bruggenstudie inderdaad is uitgevoerd, maar dat het college kiest deze nog niet naar de raad te sturen. In navolging hierop heeft de griffie op verzoek van raadsleden nogmaals gevraagd of de wethouder de raad van alle informatie wil voorzien. Tot op heden heeft het college de informatie niet verzonden. Daarom hebben wij de volgende vrag

1. Is het correct dat er een nadere visie op de bruggen in de Merwedekanaalzone is ontwikkeld of iets dat daarvoor door zou kunnen gaan?

Ik wil vooropstellen dat wij bij de gesprekken geen studie hebben laten zien. Dit wordt in de vragen verondersteld. Wij hebben alleen de stand van zaken met betrekking tot de planvorming ambtelijk toegelicht. Wij hebben gesproken over de studie die wij over de bruggen laten doen, met name over de hoeveelheid bruggen. Daarover is een conceptrapport geschreven dat nog in bewerking is. Er is een aanvullende onderzoeksvraag naar de fasering gesteld.

2. Klopt het dat deze informatie is gedeeld met belanghebbenden? Zo ja, zijn daarbij afspraken over geheimhouding gemaakt?

Wij delen nu de stand van zaken met belanghebbenden. Wij hebben de raad daarover op 1 8 september jl. via een raadsbrief geïnformeerd. Daarin staat dat wij bijpraatmomenten houden en dat wij de raad voorzien van informatie waarover het college nog geen standpunt heeft ingenomen. Wij doen dit om in deze voor de Merwedekanaalzone spannende fase zo open mogelijk te zijn en om uitvoering te geven aan de moties die daarom vragen en die zijn aangenomen bij de vaststelling van de Omgevingsvisie deel 1.

Wij voeren deze maand maatwerkgesprekken met woonbootbewoners, de klankbordgroep Merwede, de bewonersgroep rondom de buurtaanpak, het comité Houd Rivierenwijk leefbaar en het gebruikersoverleg Merwede. Wij houden later deze maand voor wijkbewoners twee grote inloopavonden. Deze avonden zijn gepland op 25 en 27 november. Deze stappen zetten wij omdat de formele inspraak anders dit jaar niet meer zal kunnen plaatsvinden. Daarom hebben wij ervoor gekozen om nu een extra stap in te voegen. Het college heeft over de plannen nog geen besluit genomen. Wat tijdens de maatwerkgesprekken en inloopavonden naar voren komt, gaat nog mee in het advies aan het college. De raad kan daar kennis van nemen. Pas daarna neemt het college een besluit over de ter inzage legging voor de inspraak.

Op 21 november a.s. is er voor de raad een college-informatiebijeenkomst. Morgen ontvangt de raad daarvoor de uitnodiging. Naast de voortgang van de plannen en het planproces zal de raad dan tevens op de hoogte worden gebracht van de voorlopige conclusies van de bruggenstudie. Wij zullen de raad het wijkbericht over de inloopavonden morgen geven. Dan is de raad ook op de hoogte van plaats en tijd.

Wij zijn net als de vragenstellers zeer doordrongen van de gevoeligheid met betrekking tot de bruggen. Wij hebben gestreefd naar een zo zorgvuldig mogelijk proces. Daarom hebben wij direct belanghebbenden, zoals woonbootbewoners, het eerst bijgepraat. Alle betrokken woonbootbewoners zijn gebeld. Hen is een persoonlijk gesprek aangeboden. Gisteravond is een presentatie gegeven ten behoeve van de klankbordgroep Merwede, de bewonersgroep rondom de buurtaanpak en het comité Houd Rivierenwijk leefbaar. De verslagen van alle bijeenkomsten, inclusief de ambtelijke presentaties, zijn openbaar. De complete plannen en studies worden openbaar bij de start van de inspraak over Omgevingsvisie deel 2.

3. Deelt het college onze mening dat de raad ten alle tijden volledig geïnformeerd dient te worden en dat als de raad expliciet om informatie vraagt die beschikbaar is dit per ommegaande dient te gebeuren, al dan niet onder geheimhouding?

Antwoord op vragen 3 en 4: Over het proces is de raad per raadsbrief van 1 8 september jl. geïnformeerd. Morgen ontvangt de raad de uitnodigingen voor de college- informatiebijeenkomst van 21 november a.s. alsmede het wijkbericht ten behoeve van de inloopavonden. Over de inhoud die op de bijeenkomsten aan de orde is, wordt de raad via verslagen geïnformeerd, inclusief ambtelijke presentaties. Dit soort stappen is in de maand november ongebruikelijk. Het is echter niet gebruikelijk om de raad op de hoogte te brengen van voorlopige ambtelijke concepten.

4. Kunt u de studie alsnog per ommegaande aan de raad sturen?

Zie antwoord 3

Gertjan te Hoonte, VVD
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Tim Schipper, SP
Rik van der Graaf, ChristenUnie
David Bosch, PVV
Maarten Koning, D66
Jantine Zwinkels, CDA
Pepijn Zwanenberg, GroenLinks
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
Kirstin van der Veen, Student & Starter