Schrif­te­lijke vragen Onbe­grij­pe­lijke bomenkap Maria­plaats


Indiendatum: 11 nov. 2019

Schriftelijke vragen 241/2019

Afgelopen week zijn op de Mariaplaats drie grote beeldbepalende bomen gekapt. Bomen die van grote waarde waren voor de leefbaarheid van de stad voor mens en dier. De reden dat de eigenaar de bomen heeft gekapt is dat hij de border opnieuw wil inrichten omdat “het binnen te donker is door de grote bomen”.

De bomenkap heeft tot verontwaardiging bij buurtbewoners geleid.

Ook de Partij voor de Dieren begrijpt niets van het besluit van de gemeente om een velvergunning te verlenen voor het kappen van bomen met als reden dat deze licht weg zouden nemen.

De waarde van bomen voor luchtkwaliteit, ecologie, klimaatadaptatie en voor het beeld op straat, is inmiddels breed bekend, en het zou in onze gemeente niet meer zo moeten zijn dat bomen om esthetische redenen gekapt worden. Op deze locatie, waar de bomen geen enkel veiligheidsrisico waren en er geen andere ruimtelijke plannen waren, zou er geen reden moeten zijn een velvergunning te verlenen.

1. Kan het college bevestigen dat esthetische redenen of het wegnemen van licht geen legitieme reden is om een velvergunning te verlenen?

2. Deelt het college de verbazing van de Partij voor de Dieren en de buurtbewoners over de verleende velvergunning voor deze bomen op de Mariaplaats?

3. Kan het college toezeggen om bij de afdeling die gaat over het beoordelen van aanvragen voor velvergunningen, het belang van bomen en het uitgangspunt dat bomen niet om onzinnige redenen gekapt mogen worden, nogmaals onder de aandacht te brengen?

4. Hoe gaat het college voorkomen dat in vergelijkbare gevallen in de toekomst geen bomen meer gekapt gaan worden?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 11 nov. 2019
Antwoorddatum: 13 jan. 2020

Schriftelijke vragen 241/2019

Afgelopen week zijn op de Mariaplaats drie grote beeldbepalende bomen gekapt. Bomen die van grote waarde waren voor de leefbaarheid van de stad voor mens en dier. De reden dat de eigenaar de bomen heeft gekapt is dat hij de border opnieuw wil inrichten omdat “het binnen te donker is door de grote bomen”.

De bomenkap heeft tot verontwaardiging bij buurtbewoners geleid.

Ook de Partij voor de Dieren begrijpt niets van het besluit van de gemeente om een velvergunning te verlenen voor het kappen van bomen met als reden dat deze licht weg zouden nemen.

De waarde van bomen voor luchtkwaliteit, ecologie, klimaatadaptatie en voor het beeld op straat, is inmiddels breed bekend, en het zou in onze gemeente niet meer zo moeten zijn dat bomen om esthetische redenen gekapt worden. Op deze locatie, waar de bomen geen enkel veiligheidsrisico waren en er geen andere ruimtelijke plannen waren, zou er geen reden moeten zijn een velvergunning te verlenen.

1. Kan het college bevestigen dat esthetische redenen of het wegnemen van licht geen legitieme reden is om een velvergunning te verlenen?

Vooropgesteld, elke boom heeft vanuit zijn intrinsieke waarde een natuur- en milieuwaarde (vooral voor vogels en insecten) en draagt bij aan de zuivering van de lucht en aan de leefbaarheid in de stad. Wij toetsen een aanvraag voor het vellen van bomen aan de weigeringsgronden uit de Algemene plaatselijke verordening en bepalen daarbij de ruimtelijke, ecologische, cultuurhistorische en milieutechnische waarde van de boom. Ook de waarde van de herplant wordt beoordeeld. Die waarden worden afgewogen tegen het belang van de aanvrager. Louter esthetische redenen zijn geen reden om een velvergunning te verlenen. Onvoldoende lichttoetreding kan, binnen deze bredere afweging, een reden zijn voor maatregelen als snoei of kap.

2. Deelt het college de verbazing van de Partij voor de Dieren en de buurtbewoners over de verleende velvergunning voor deze bomen op de Mariaplaats?

Nee. De vergunning is verleend na een brede afweging van de waarden van de te vellen bomen, van de herplant en van de belangen van de aanvrager (zie het antwoord op vraag 1). Bij de herijking van het bomenbeleid zullen wij aandacht besteden aan de manier waarop wij onze afwegingen maken bij het beslissen over aanvragen van velvergunningen.

3. Kan het college toezeggen om bij de afdeling die gaat over het beoordelen van aanvragen voor velvergunningen, het belang van bomen en het uitgangspunt dat bomen niet om onzinnige redenen gekapt mogen worden, nogmaals onder de aandacht te brengen?

Onze medewerkers bij de afdeling Vergunningen zijn zich zeer bewust van het belang van de aanwezigheid en het behoud van bomen, zowel voor de leefomgeving van mens en dier als voor het milieu. Toch moeten er vaak keuzes worden gemaakt waarbij het belang van bomen wordt afgewogen tegen andere belangen. De vergunningverleners maken in hun werk dagelijks op integere en gedegen wijze complexe afwegingen bij de behandeling van aanvragen om velvergunning. Zij laten zich daarbij leiden door relevante wet- en regelgeving, de expertise van de boomadviseurs, het bomenbeleid en de wensen van uw raad.

4. Hoe gaat het college voorkomen dat in vergelijkbare gevallen in de toekomst geen bomen meer gekapt gaan worden?

Zie het antwoord op vraag 2 en 3.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren