Monde­linge vragen Buurttuin Anato­mie­gebouw Bekkerstraat


Indiendatum: 30 nov. 2017

Mondelinge vragen 9, 30 november 2017

Gisteren werd bekend (AD/UN, 29 oktober 2017, www.ad.nl/utrecht/handhavers-leggen-afgraven-buurttuin-naast-anatomiegebouw-in-utrecht-even-stil~aaf00fc8) dat werkzaamheden met betrekking tot de aanleg van een parkeerterrein even werden stilgelegd omdat tijdens het weghalen van het groen de melding van de bewoners kwam dat er geen vergunning zou zijn voor het afgraven van de groenstrook.

Dit bleek inderdaad het geval te zijn: er liep nog een bezwaarprocedure. Volgens de woordvoerder van de gemeente mag de uitvoerder 'op eigen risico' doorgaan met de voorbereidingen voor de aanleg van de parkeerplaats. Dit verbaast GroenLinks en de Partij voor de Dieren, want weggehaald groen is nu eenmaal onherstelbaar beschadigd en kan natuurlijk niet meer teruggeplaatst worden. Dit leidt bij de bovengenoemde partijen tot de volgende vragen:

1. Is het College het met GroenLinks en de Partij voor de Dieren eens dat een door de bewoners onderhouden buurttuin zeer waardevol is en dat daar met zorg en respect mee moet worden omgegaan?

2. Is het College het met de twee partijen eens dat het weghalen van het groen betekent dat de groenstrook onherstelbaar beschadigd is en de inspanningen die de bewoners zich hebben getroost om dit tot een mooie buurttuin te maken, geheel teniet zijn gedaan?

3. Is het College het met de partijen eens dat mocht de bezwaarprocedure negatief uitvallen voor de uitvoerder/eigenaar, het geruime tijd duurt voordat de groenstrook er weer bij staat zoals voorheen?

4. Is het college het met de twee partijen eens dat alleen al vanwege de inspanningen van de buurtbewoners het beter is om te wachten met weghalen van het groen totdat de bezwaarprocedure is afgerond, en dat dat zwaarder weegt dan de eventuele voortvarendheid van de uitvoerder met het aanleggen van een parkeerplaats, iets waar per slot van rekening geen haast mee gemoeid is?

5. Is het college het met de partijen eens dat het gezien de onherstelbare schade die het weghalen van groen met zich meebrengt, dat het bij dit soort gevallen uberhaupt wenselijk is om eerst de uitkomst van de bezwaarprocedure af te wachten?

6. Is het college bereid om onmiddellijk de werkzaamheden stil te leggen in afwachting van de uitkomst van de bezwaarprocedure?

Brechtje Paardekooper, GroenLinks
Eva van Esch, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 30 nov. 2017
Antwoorddatum: 30 nov. 2017

Mondelinge vragen 9, 30 november 2017

Gisteren werd bekend (AD/UN, 29 oktober 2017, www.ad.nl/utrecht/handhavers-leggen-afgraven-buurttuin-naast-anatomiegebouw-in-utrecht-even-stil~aaf00fc8) dat werkzaamheden met betrekking tot de aanleg van een parkeerterrein even werden stilgelegd omdat tijdens het weghalen van het groen de melding van de bewoners kwam dat er geen vergunning zou zijn voor het afgraven van de groenstrook.

Dit bleek inderdaad het geval te zijn: er liep nog een bezwaarprocedure. Volgens de woordvoerder van de gemeente mag de uitvoerder 'op eigen risico' doorgaan met de voorbereidingen voor de aanleg van de parkeerplaats. Dit verbaast GroenLinks en de Partij voor de Dieren, want weggehaald groen is nu eenmaal onherstelbaar beschadigd en kan natuurlijk niet meer teruggeplaatst worden. Dit leidt bij de bovengenoemde partijen tot de volgende vragen:

1. Is het College het met GroenLinks en de Partij voor de Dieren eens dat een door de bewoners onderhouden buurttuin zeer waardevol is en dat daar met zorg en respect mee moet worden omgegaan?

Bekkerstraat 141 is het pand dat vroeger door Ludens werd gehuurd. Het pand is hier de afgelopen jaren een aantal keren aan de orde geweest. Er zijn verschillende omgevingsvergunningen verleend. Er is een vergunning verleend voor het intern verbouwen van het pand in een bedrijfsruimte en tien appartementen, een vergunning voor een in- en uitrit en een aanlegvergunning voor een parkeervoorziening. Tegen beide laatstgenoemde vergunningen loopt een bezwaarprocedure. Voor het verwijderen van groen in de voormalige tuin is geen omgevingsvergunning nodig.

Een door buurtbewoners onderhouden buurttuin is vanzelfsprekend waardevol, maar in dit geval gaat het niet om een buurttuin - een openbare ruimte - maar om een ruimte die uitgegeven was voor het Anatomiegebouw en is betrokken bij de herontwikkeling ervan.

2. Is het College het met de twee partijen eens dat het weghalen van het groen betekent dat de groenstrook onherstelbaar beschadigd is en de inspanningen die de bewoners zich hebben getroost om dit tot een mooie buurttuin te maken, geheel teniet zijn gedaan?

Bij de herontwikkeling van het anatomiegebouw, inclusief de aanleg van een parkeervoorziening, is nadrukkelijk aandacht voor de inrichting van een bijbehorende ruimte en bijbehorend groen. Zo blijven de huidige bomen op het perceel behouden, worden zes nieuwe bomen geplant en wordt het perceel omzoomd met een haag van groene beuk. Ook blijft het groen aan de zijde van de Biltse Grift intact.

3. Is het College het met de partijen eens dat mocht de bezwaarprocedure negatief uitvallen voor de uitvoerder/eigenaar, het geruime tijd duurt voordat de groenstrook er weer bij staat zoals voorheen?

Het aanslaan van het nieuwe groen kost enige tijd, maar dat is inherent aan het herontwikkelen van de locatie. Op termijn wordt het groen volwassen.

4. Is het college het met de twee partijen eens dat alleen al vanwege de inspanningen van de buurtbewoners het beter is om te wachten met weghalen van het groen totdat de bezwaarprocedure is afgerond, en dat dat zwaarder weegt dan de eventuele voortvarendheid van de uitvoerder met het aanleggen van een parkeerplaats, iets waar per slot van rekening geen haast mee gemoeid is?

Deze afweging is niet aan het college, maar aan de eigenaar van de gronden. De eigenaar heeft voor de publicatie van het artikel al te kennen gegeven de werkzaamheden te staken. Hij had ze voor eigen risico kunnen doorzetten.

5. Is het college het met de partijen eens dat het gezien de onherstelbare schade die het weghalen van groen met zich meebrengt, dat het bij dit soort gevallen uberhaupt wenselijk is om eerst de uitkomst van de bezwaarprocedure af te wachten?

Uiteraard zijn gevallen denkbaar waarin het wenselijk is om de uitkomst van de bezwaarprocedure af te wachten tenzij wettelijk anders is bepaald. Nu ligt de afweging bij de vergunninghouder. Het niet afwachten van de termijn is voor risico van de vergunninghouder. Het college adviseert vergunninghouders altijd om over de plannen met omwonenden en bezwaarmakers in overleg te treden. Wij adviseren het afwachten van de wettelijke bezwaar- en beroepstermijnen. Als een vergunninghouder ervoor kiest om toch gebruik te maken van vergunningen, kunnen belanghebbenden bij de rechtbank een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Voor zover ons bekend, is dat in dit geval niet gebeurd.

6. Is het college bereid om onmiddellijk de werkzaamheden stil te leggen in afwachting van de uitkomst van de bezwaarprocedure?

De werkzaamheden in kwestie zijn al gestaakt. Deze werkzaamheden zijn vergund of niet vergunningsplichtig. Het college kan het staken van de werkzaamheden daarom niet afdwingen.

Brechtje Paardekooper, GroenLinks
Eva van Esch, Partij voor de Dieren

Aanvullende vraag

Mevrouw PAARDEKOOPER (GroenLinks): Voorzitter! Het antwoord op vraag 2 bevreemdt mij. Ik heb vanochtend gehoord dat de bomen al zijn omgehakt. Is het correct dat inmiddels de parkeervergunningen zijn toegekend aan de bewoners van het betreffende pand en op de straat, zodat het groen in feite voor niets is verwijderd omdat de parkeerplaats die zou worden aangelegd eigenlijk niet nodig is?

De heer JANSEN (wethouder): Voorzitter! De laatstgenoemde informatie van mevrouw Paardekooper is mij niet bekend. Volgens mij is het aantal parkeerplaatsen gekoppeld aan het programma in het gebouw - dat zijn tien appartementen en een bedrijfsruimte op de begane grond - waar ook scholing van tandartsen of dierenartsen plaatsvindt. Bij het afgeven van de vergunning hebben wij compensatie gevraagd in de vorm van de aanplant van zes extra bomen en de beukenhaag aan de zijde van de woningen eromheen.

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Ja/ja stickers in 2018

Lees verder

Mondelinge vragen Dieren Leidsche Rijn steeds meer in de knel

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer