Monde­linge vragen Eindelijk hand­having produc­tie­ca­pa­citeit De Trip Lage Weide?


Indiendatum: 9 dec. 2021

Mondelinge vragen 3, 9 december 2021

De Trip BV op Lage Weide veroorzaakt al jaren veel overlast voor omwonenden en het milieu. Daarvoor vraagt de Partij voor de Dieren ook al jaren met regelmaat aandacht, net als voor handhaving en rechtszekerheid voor omwonenden. In het afgelopen jaar besprak de raad nog de uitbreidingswens van De Trip. Daarbij stemde een grote meerderheid in met het voorstel om deze uitbreiding niet toe te staan. Tijdens de commissievergadering over dat voorstel kondigde de wethouder aan verder te gaan met het handhavingstraject en in het derde kwartaal de raad te informeren over het vervolg.

Tegelijkertijd kon De Trip doorgaan met haar activiteiten, inclusief gebruik van de keerwanden. Al in 2015 diende Milieugroep Zuilen met succes bezwaar in tegen de omgevingsvergunning voor het gebruik van de keerwanden omdat daarmee milieucategorie 4.1 wordt overschreden en dat in strijd is met het bestemmingsplan. De Trip zit daar sindsdien effectief zonder vergunning. Na beroep en hoger beroep van De Trip bij de Raad van State verzuimde het college steeds om een nieuwe beslissing te nemen over de keerwanden en opvolging te geven aan handhavingsverzoeken.

Het college heeft de raad niet geïnformeerd, maar de Milieugroep Zuilen wél, middels een persbericht op 25 november. Via dit persbericht vernemen we dat het college heeft besloten om de oorspronkelijke afwijzing van het handhavingsverzoek van de Milieugroep in te trekken. In plaats van de afwijzing is naar aanleiding van het handhavingsverzoek uit 2018 tóch een handhavingsbesluit genomen: De Trip moet zijn productiecapaciteit terugbrengen tot de capaciteit van maximaal 50 ton per dag, op last van een dwangsom, zo is te lezen in het persbericht.

De Partij voor de Dieren is blij dat er nu eindelijk is besloten tot het handhaven op de toegestane productiecapaciteit van De Trip, hoewel het op ons vrij plotseling overkomt dat het college terugkomt op haar eerdere standpunt de bezwaren van Milieugroep Zuilen ongegrond te verklaren en nu wél een handhavingsbesluit te nemen.

1. Wat is de aanleiding geweest om (na 6 jaar aan overproductie en overlast door De Trip en diverse juridische stappen door Milieugroep Zuilen) eindelijk te besluiten tot handhaving van de voorschriften uit het door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan?

2. Waarom heeft het college de raad niet zelf actief geïnformeerd over dit handhavingsbesluit?

3. Vanaf welke datum treedt het handhavingsbesluit in werking?

4. Als De Trip juridische stappen neemt tegen dit handhavingsbesluit, kan er dan tijdens de behandeltijd daarvan wel gehandhaafd worden op de maximale productie van 50 ton? Zo ja, kan het college toezeggen om ook echt vanaf de eerste dag actief aan de slag te gaan met deze handhaving?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren