Monde­linge vragen Elek­tri­ci­teits­netwerk Utrecht vol?


Indiendatum: 14 okt. 2021

Mondelinge vragen 5, donderdag 14 oktober 2021

“Elektriciteitsnetwerk Utrecht vol, Geen plek voor nieuwe wind- of zonneparken”, dat was de kop van de NOS afgelopen dinsdag bij een artikel waarin beschreven werd hoe landelijk netbeheerder Tennet de regio’s Utrecht en Friesland vol verklaarde. De fracties van D66, Partij voor de Dieren, GroenLinks, VVD, en de PvdA hebben zich verbaasd over dit bericht. Aan de vooravond van de Energietransitie, op weg naar hernieuwbare energie, lijkt nu de netcapaciteit ontoereikend, terwijl hier eerder nog positieve signalen over zijn gegeven. In de concept-RES in overleg met Tennet zelf stond aangegeven dat: “De hoofdconclusie is dat er voldoende netwerkcapaciteit in de regio beschikbaar is of op korte termijn beschikbaar komt, om de hoeveelheid van 1,8 TWh grootschalige opwek in de regio op het netwerk te kunnen zetten”. Vorige week nog stelde de raad het raadsvoorstel RES 1.0 vast, waarin stond dat de netcapaciteit geen belemmering zou zijn op korte termijn, in dat geval bij monde van regionale netbeheerder Stedin.

Dit roept de volgende vragen op:

 1. Was de boodschap van Tennet in het nieuwsitem nieuwe informatie voor het college? Zo nee, sinds wanneer was het college hiervan op de hoogte?
 2. Hoe rijmt deze boodschap met de informatie die eerder verstrekt is over de netcapaciteit in het kader van en bij de behandeling van de RES en zon-op-dak?
 3. Zijn de knelpunten die Tennet benoemt oplosbaar, zoals in de ontwerp-RES gesteld werd? Wat zijn de effecten hiervan op vergunningsverlening voor 2025?
 4. Heeft dit nieuws invloed op de mogelijkheid de projecten in het kader van de RES voor 2030 te realiseren?
 5. Zit er licht tussen de beoordelingen van Tennet en Stedin voor wat zij denken dat aangesloten kan worden?
 6. Specifieker, omdat de uitspraken van Tennet zijn, betekent dit dat een project van kleinere omvang wel aansluitbaar is door Stedin?
 7. Welke stappen gaat het college zetten, zodat meer ruimte ontstaat op het net?

  Jelmer Schreuder, D66
  Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
  Rachel Heijne, GL
  Gertjan te Hoonte, VVD
  Hester Assen, PvdA