Monde­linge vragen Ener­gie­toeslag ook voor studenten


Indiendatum: 16 jun. 2022

Mondelinge vragen 2, 16 juni 2022

Studenten hebben, in tegenstelling tot minima, geen recht op energietoeslag. Dit omdat zij in de richtlijn van de VNG door de huidige formulering van veel gemeenten buiten de boot vallen. Verschillende juristen betoogden week dat er geen juridisch gerechtvaardigde grond bestaat voor het uitsluiten van studenten als groep. Inmiddels heeft de Landelijke Studentvakbond een Meldpunt Energiearmoede opgezet. Wetende dat ook studenten hard worden geraakt door de energiecrises (bron 1, bron 2), zijn wij van mening dat het onrechtvaardig is om studenten als groep uit te sluiten en geen gelijkwaardige energietoeslag toe te kennen. [1].

Daarom stellen we de volgende vragen:

1. Deelt de wethouder de mening van verschillende juristen dat het uitsluiten van studenten van de energietoeslag juridisch onhoudbaar is? Zo nee, waarom niet?

2. Is de wethouder bereid om ook aan studenten een energietoeslag uit te keren mits ze daar recht op hebben en daarmee de meldingen van het LSVb te behandelen zonder studenten als groep uit te sluiten?

3. Is de wethouder bereid een actieve rol in te nemen wat betreft communicatie naar studenten die eventueel in aanmerking komen voor een energietoeslag en hen ook voor te lichten over energiebesparende maatregelen, ook voor de studenten die geen melding hebben gemaakt? Zo ja, hoe?

4. Is de wethouder bereid om de gemeenteraad te informeren over de (mogelijke) uitvoering en ontwikkelingen op dit vlak?

Mahmut Sungur, DENK
Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren
Berdien van der Wilt, D66
Bina Chirino, ChristenUnie
Anton Stam, Volt
Annemarijn Oudejans, Student & Starter
Ruurt Wiegant, SP
Titus Stam, PvdA
Noura Oul Fakir, Bij1
Mariam al-Saqaff, VVD

Indiendatum: 16 jun. 2022
Antwoorddatum: 16 jun. 2022

Mondelinge vragen 2, 16 juni 2022

Studenten hebben, in tegenstelling tot minima, geen recht op energietoeslag. Dit omdat zij in de richtlijn van de VNG door de huidige formulering van veel gemeenten buiten de boot vallen. Verschillende juristen betoogden week dat er geen juridisch gerechtvaardigde grond bestaat voor het uitsluiten van studenten als groep. Inmiddels heeft de Landelijke Studentvakbond een Meldpunt Energiearmoede opgezet. Wetende dat ook studenten hard worden geraakt door de energiecrises (bron 1, bron 2), zijn wij van mening dat het onrechtvaardig is om studenten als groep uit te sluiten en geen gelijkwaardige energietoeslag toe te kennen. [1].

Daarom stellen we de volgende vragen:

1. Deelt de wethouder de mening van verschillende juristen dat het uitsluiten van studenten van de energietoeslag juridisch onhoudbaar is? Zo nee, waarom niet?

Het is van belang om te benadrukken dat ook wij zien dat sommige studenten het zwaar te verduren hebben, zeker in deze tijd. Wij hebben daarom contact gezocht met de Landelijke Studenten Vakbond. Jongeren met geldzorgen kunnen zich voor begeleiding, net als andere Utrechters, melden bij een buurtteam of de gemeente. De juridische kant daarvan is een landelijk vraagstuk dat ontzettend veel gemeenten in Nederland raakt, ook de G4. De gemeenten voeren allemaal, in opdracht van het Rijk, de regeling Energievergoeding uit, conform de middelen, de kaders en de richtlijnen die wij voor de regelingen van het Rijk en de VNG hebben gekregen. Zoals de heer Sungur zegt, op basis daarvan zijn studenten uitgesloten van de regeling. De vraag hoe dat juridisch in elkaar steekt - of dat houdbaar is of niet - kan ik niet beantwoorden. Wij zijn in afwachting van een reactie van het Rijk op deze kwestie. Vervolgens moet samen met het ministerie, de studenten en de studentensteden worden gezocht naar een landelijke
oplossing die wordt uitgevoerd door het Rijk voor alle studenten die door de energieprijzen in de problemen komen.

2. Is de wethouder bereid om ook aan studenten een energietoeslag uit te keren mits ze daar recht op hebben en daarmee de meldingen van het LSVb te behandelen zonder studenten als groep uit te sluiten?

De heer Sungur vraagt of ik bereid ben om studenten een energietoeslag uit te keren. Ik wou dat het zo simpel was. De situatie is ingewikkeld. Voor het uitvoeren van de regeling Energievergoeding krijgt de gemeente Utrecht middelen voor de groep die normaal gesproken onder het armoedebeleid valt. Dat zijn in Utrecht 23.000 huishoudens. In Utrecht wonen ook 33.000 uitwonende studenten. Dat zijn mensen die normaal gesproken niet onder het armoedebeleid vallen. Als men die allemaal € 600 zou geven, is daarmee € 26,4 miljoen gemoeid. Ook de heer Sungur zal begrijpen dat wij daar het geld niet voor hebben. Een reactie op de berichtgeving zal eerst van het Rijk moeten komen. Het Rijk heeft gezegd dat studenten niet bij de regeling worden betrokken en dat voor hen geen middelen beschikbaar zijn gesteld. De gemeente is niet toegerust om regelingen van deze omvang uit te voeren. Het is belangrijk dat het Rijk voor deze groep een landelijke oplossing vindt en die zelf uitvoert, bijvoorbeeld via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Die heeft de studenten in beeld, weet welke uitwonend zijn en kan ook de najaarstoeslag, waar het kabinet nu over spreekt, uitvoeren.

3. Is de wethouder bereid een actieve rol in te nemen wat betreft communicatie naar studenten die eventueel in aanmerking komen voor een energietoeslag en hen ook voor te lichten over energiebesparende maatregelen, ook voor de studenten die geen melding hebben gemaakt? Zo ja, hoe?

Vóór het behandelen van de vraag of ik een actieve rol wil nemen inzake de communicatie, wachten wij eerst de ontwikkelingen af. Als deze communicatie voor deze doelgroep nodig is, willen wij daar zeker een actieve rol bij hebben. Ik wil graag samen met studenten de lobby in de richting van het Rijk voeren om ervoor te zorgen dat studenten met problemen echt worden geholpen. Daarnaast is, afkomstig van de regeling Reductie Energiewoningen, een extra opdracht voor Stichting Studenten Huisvesting (SSH) Utrecht om 600 energieboxen uit te reiken inclusief energiebesparend advies. Dat wordt gedaan bij complexen die door de SSH worden aangewezen en wordt na de zomer uitgevoerd, van september tot december 2022. Ook kunnen huurders zich aanmelden voor een energiebox, inclusief energiebespaaradvies. Die is ook voor studenten
toegankelijk.

4. Is de wethouder bereid om de gemeenteraad te informeren over de (mogelijke) uitvoering en ontwikkelingen op dit vlak?

Uiteraard. Ik zeg graag toe dat ik bij grote ontwikkelingen of nieuwe zaken de gemeenteraad daarover per brief informeer.

Mahmut Sungur, DENK
Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren
Berdien van der Wilt, D66
Bina Chirino, ChristenUnie
Anton Stam, Volt
Annemarijn Oudejans, Student & Starter
Ruurt Wiegant, SP
Titus Stam, PvdA
Noura Oul Fakir, Bij1
Mariam al-Saqaff, VVD

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Inkoop natuursteen

Lees verder

Schriftelijke vragen Bomenkap voor vergroening Bernadottelaan – Bevinlaan en omgeving

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer