Monde­linge vragen Ener­gie­toeslag ook voor studenten


Indiendatum: 16 jun. 2022

Mondelinge vragen 2, 16 juni 2022

Studenten hebben, in tegenstelling tot minima, geen recht op energietoeslag. Dit omdat zij in de richtlijn van de VNG door de huidige formulering van veel gemeenten buiten de boot vallen. Verschillende juristen betoogden week dat er geen juridisch gerechtvaardigde grond bestaat voor het uitsluiten van studenten als groep. Inmiddels heeft de Landelijke Studentvakbond een Meldpunt Energiearmoede opgezet. Wetende dat ook studenten hard worden geraakt door de energiecrises (bron 1, bron 2), zijn wij van mening dat het onrechtvaardig is om studenten als groep uit te sluiten en geen gelijkwaardige energietoeslag toe te kennen. [1].

Daarom stellen we de volgende vragen:

1. Deelt de wethouder de mening van verschillende juristen dat het uitsluiten van studenten van de energietoeslag juridisch onhoudbaar is? Zo nee, waarom niet?

2. Is de wethouder bereid om ook aan studenten een energietoeslag uit te keren mits ze daar recht op hebben en daarmee de meldingen van het LSVb te behandelen zonder studenten als groep uit te sluiten?

3. Is de wethouder bereid een actieve rol in te nemen wat betreft communicatie naar studenten die eventueel in aanmerking komen voor een energietoeslag en hen ook voor te lichten over energiebesparende maatregelen, ook voor de studenten die geen melding hebben gemaakt? Zo ja, hoe?

4. Is de wethouder bereid om de gemeenteraad te informeren over de (mogelijke) uitvoering en ontwikkelingen op dit vlak?

Mahmut Sungur, DENK
Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren
Berdien van der Wilt, D66
Bina Chirino, ChristenUnie
Anton Stam, Volt
Annemarijn Oudejans, Student & Starter
Ruurt Wiegant, SP
Titus Stam, PvdA
Noura Oul Fakir, Bij1
Mariam al-Saqaff, VVD