Schrif­te­lijke vragen Bomenkap voor vergroening Berna­dot­telaan – Bevinlaan en omgeving


Indiendatum: 20 jun. 2022

Schriftelijke vragen 114/2022

Het college heeft via een raadsbrief de raad meegedeeld het IpvE en FO vastgesteld te hebben voor de herinrichting van de Bernadottelaan – Bevinlaan en omgeving. Het doel van de herinrichting is vergroening, klimaatadaptatie, verkeersveiligheid en gezondheid. De Partij voor de Dieren is verbaasd in dit IpvE te lezen dat er 50 bomen gekapt gaan worden voor deze herinrichting. Deze bomen zouden scheef of beschadigd zijn, maar tot nog toe is dat geen reden voor kap geweest. De verwachting is weliswaar dat in dit project 120 nieuwe bomen geplant gaan worden, maar dat neemt niet weg dat het absurd is om voor een project dat gericht is op vergroening, 50 bomen te kappen.

1. Zouden deze 50 bomen, zonder deze herinrichting, wél kunnen blijven staan ondanks hun scheefgroei of beschadigde kroon of stam?
2. Waarom zijn zoveel bomen beschadigd of scheefgegroeid? Wat zijn de mogelijke oorzaken?
3. Waarom is het college van plan in dit IpvE de bomen te kappen, in plaats van de bestaande bomen, ook als die in de loop der jaren minder mooi geworden zijn, in te passen in het nieuwe ontwerp? Waarom wordt hier niet-natuurinclusief ontworpen?
4. Het IpvE houdt rekening met de Utrechtse Soortenlijst, en daarover de volgende vraag: wordt er, vóórdat de uitvoering van het IpvE voortgezet wordt, uitvoering gegeven aan het advies om een ecologische quickscan uit te voeren? Doel is natuurlijk om een actueel beeld te krijgen van de in het plangebied voorkomende soorten en de soorten die nog niet voorkomen maar waarvoor wel kansen gecreëerd kunnen worden. Is het college dan ook bereid maatregelen te verbinden aan de conclusies van deze quickscan? Zo nee, waarom niet?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Tijmen Compagnie en Rik van der Graaf, ChristenUnie