Schrif­te­lijke vragen Bomenkap voor vergroening Berna­dot­telaan – Bevinlaan en omgeving


Indiendatum: 20 jun. 2022

Schriftelijke vragen 114/2022

Het college heeft via een raadsbrief de raad meegedeeld het IpvE en FO vastgesteld te hebben voor de herinrichting van de Bernadottelaan – Bevinlaan en omgeving. Het doel van de herinrichting is vergroening, klimaatadaptatie, verkeersveiligheid en gezondheid. De Partij voor de Dieren is verbaasd in dit IpvE te lezen dat er 50 bomen gekapt gaan worden voor deze herinrichting. Deze bomen zouden scheef of beschadigd zijn, maar tot nog toe is dat geen reden voor kap geweest. De verwachting is weliswaar dat in dit project 120 nieuwe bomen geplant gaan worden, maar dat neemt niet weg dat het absurd is om voor een project dat gericht is op vergroening, 50 bomen te kappen.

1. Zouden deze 50 bomen, zonder deze herinrichting, wél kunnen blijven staan ondanks hun scheefgroei of beschadigde kroon of stam?

2. Waarom zijn zoveel bomen beschadigd of scheefgegroeid? Wat zijn de mogelijke oorzaken?

3. Waarom is het college van plan in dit IpvE de bomen te kappen, in plaats van de bestaande bomen, ook als die in de loop der jaren minder mooi geworden zijn, in te passen in het nieuwe ontwerp? Waarom wordt hier niet-natuurinclusief ontworpen?

4. Het IpvE houdt rekening met de Utrechtse Soortenlijst, en daarover de volgende vraag: wordt er, vóórdat de uitvoering van het IpvE voortgezet wordt, uitvoering gegeven aan het advies om een ecologische quickscan uit te voeren? Doel is natuurlijk om een actueel beeld te krijgen van de in het plangebied voorkomende soorten en de soorten die nog niet voorkomen maar waarvoor wel kansen gecreëerd kunnen worden. Is het college dan ook bereid maatregelen te verbinden aan de conclusies van deze quickscan? Zo nee, waarom niet?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Tijmen Compagnie en Rik van der Graaf, ChristenUnie

Indiendatum: 20 jun. 2022
Antwoorddatum: 25 aug. 2022

Schriftelijke vragen 144/2022

Het college heeft via een raadsbrief de raad meegedeeld het IpvE en FO vastgesteld te hebben voor de herinrichting van de Bernadottelaan – Bevinlaan en omgeving. Het doel van de herinrichting is vergroening, klimaatadaptatie, verkeersveiligheid en gezondheid. De Partij voor de Dieren is verbaasd in dit IpvE te lezen dat er 50 bomen gekapt gaan worden voor deze herinrichting. Deze bomen zouden scheef of beschadigd zijn, maar tot nog toe is dat geen reden voor kap geweest. De verwachting is weliswaar dat in dit project 120 nieuwe bomen geplant gaan worden, maar dat neemt niet weg dat het absurd is om voor een project dat gericht is op vergroening, 50 bomen te kappen.

1. Zouden deze 50 bomen, zonder deze herinrichting, wél kunnen blijven staan ondanks hun scheefgroei of beschadigde kroon of stam?

Geen enkele van deze bomen wordt gekapt omdat er scheefgroei geconstateerd is. Voor het merendeel van de te kappen is de conditie of de toekomstverwachting van de boom onvoldoende of slecht (29 stuks). Deze zouden ook zonder dit project binnen een aantal jaren vervangen moeten worden. Dan is er ook nog een aantal bomen dat gekapt wordt omdat we in dit gebied ruimte maken voor het bergen van extra regenwater. Hiervoor moeten de plantvakken verlaagd worden. Dit verlaagt de overlevingskansen van een boom (dit geldt voor 13 bomen).

2. Waarom zijn zoveel bomen beschadigd of scheefgegroeid? Wat zijn de mogelijke oorzaken?

Bij de bouw van Kanaleneiland is de hele wijk gebouwd op 1,5m opgespoten zand, waarbij te weinig bomengrond is aangebracht in de plantgaten. Daardoor zijn heel veel bomen in de wijk na 60 jaar in veel slechtere staat of kleiner dan je bij een goede ondergrond had gezien. Veel bomen zijn na al die jaren nog steeds kleine sprietjes, ook bij soorten die groot kunnen groeien. Bij de herinrichting zorgen we voor een goede groeiplaats voor de circa 150 extra nieuwe bomen (dat is dus excl. verplaatsing of bomen die gekapt moeten), en ook de bestaande bomen krijgen waar mogelijk een groeiplaatsverbetering. Hierdoor kunnen zowel bestaande als nieuwe bomen gezond groeien, zodat ze tot volle wasdom (grootte) kunnen komen en beter bestand zijn tegen schade, ziektes en het extreme weer ten gevolge van klimaatverandering. Verder kunnen beschadiging in het verleden ook zijn gekomen door snoeiwerkzaamheden. Daar hebben we nu betere richtlijnen (Handboek Bomen) voor dan in het verleden, waar we uitvoerende aannemers op controleren. Tenslotte kan het voorkomen dat een boom ziek wordt door een ziekte (Kastanjebloedingsziekte) of een schimmel (Ruigeweerschijnzwam). Dit kunnen we niet 100% voorkomen. Door een divers bomenbestand terug te brengen, kunnen we echter wel de kans sterk reduceren.

3. Waarom is het college van plan in dit IpvE de bomen te kappen, in plaats van de bestaande bomen, ook als die in de loop der jaren minder mooi geworden zijn, in te passen in het nieuwe ontwerp? Waarom wordt hier niet natuurinclusief ontworpen?

Zoals in de beantwoording van vraag 1 en 2 besproken, worden er geen bomen verwijderd uit esthetisch motief (scheefgroei). De belangrijkste reden in dit geval is de slechte kwaliteit van de groeiplaatsen en daarmee slechte conditie of toekomstverwachting van de bomen. Het ontwerp voor de herinrichting van de straten in het project Bernadottelaan – Bevinlaan en omgeving is opgebouwd op het zoveel mogelijk klimaatbestendig maken en vergroenen van de straten. Dat betekent omgaan met water (zowel te veel als droogte), maar vooral ook het maximaal toevoegen van extra straatbomen, met een goede groeiplaats én aandacht voor water voor die bomen in droge periodes. Door op deze principes de straten opnieuw in te delen gaat een aantal straatprofielen op de schop. Dat betekent dat de locaties van parkeerplaatsen, riool en kabels en leidingen en soms ook bestaande bomen gaat wijzigen. Aan de andere kant levert dit op dat we hele bomenrijen kunnen toevoegen aan de meeste straten in het plangebied. Behalve de extra bomen neemt het aantal vierkante meters groen in het plangebied toe met 6000m2 (Waarmee het percentage groen binnen het plangebied toeneemt van 23% naar 35%).

Verder wordt het bomenbestand diverser gemaakt. Dit draagt bij aan de gehele biodiversiteit van het gebied. Ook wordt de buitenruimte voorzien van een gelaagde plantenstructuur (grassen, kruiden, heesters, lage en hoge bomen). Dit is daarmee juist een natuurinclusief ontwerp. Mocht in de uitwerking van de plannen blijken dat er bomen waarvan nu kap voorzien wordt toch kunnen blijven staan dan zullen we dat niet nalaten. We informeren de Raad in het najaar van 2022 over het uitgewerkte ontwerp (VO/DO).

4. Het IpvE houdt rekening met de Utrechtse Soortenlijst, en daarover de volgende vraag: wordt er, vóórdat de uitvoering van het IpvE voortgezet wordt, uitvoering gegeven aan het advies om een ecologische quickscan uit te voeren? Doel is natuurlijk om een actueel beeld te krijgen van de in het plangebied voorkomende soorten en de soorten die nog niet voorkomen maar waarvoor wel kansen gecreëerd kunnen worden. Is het college dan ook bereid maatregelen te verbinden aan de conclusies van deze quickscan? Zo nee, waarom niet?

Ja, die is al uitgevoerd, zie bijlage. Een ecologische quickscan geeft inzicht in voorkomende (beschermde) soorten en hoe daar bij de uitvoering van een project rekening mee gehouden kan en moet worden. Een overzicht van welke soorten zich zouden kunnen vestigen, mits aan de juiste randvoorwaarden wordt voldaan, hoort daar niet standaard bij. Maar we kijken in het project wel hoe we de ecologie en soortenrijkdom van het gebied kunnen versterken en vergroten. Op dit moment valt er, in de opbouw van de buurt, nog veel te winnen. We voegen daarom diversiteit (in soorten, structuur en gradiënten) toe aan het plangebied om ruimte te maken voor de 4 V’s voor fauna (voedsel, voortplanting, veiligheid en verplaatsing). Zo bieden we ruimte voor nieuwe soorten die het gebied in kunnen trekken.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Tijmen Compagnie en Rik van der Graaf, ChristenUnie

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Energietoeslag ook voor studenten

Lees verder

Mondelinge vragen Toezicht vrijwillige ouderbijdrage

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer