Monde­linge vragen Exor­bi­tante huur voor de Voed­selbank


Indiendatum: 8 feb. 2018

MV 8, 8 februari 2018

In december 2017 hebben wij al in onze Raad aandacht gevraagd voor Alles onder 1 Dak. Vier initiatiefnemers (Voedselbank Ondiep, Dierenvoedselbank, Sociale Supermarkt en Buren voor Buren) die de handen ineenslaan in de strijd tegen armoede in Ondiep en Zuilen, waar de armoede hoog is. Gelukkig was het college het met onze Raad eens dat zij een plaats verdienen in de oude Julianaschool aan de Amsterdamsestraatweg, zo werd toen bevestigd. Inmiddels hebben wij vernomen dat het college Alles onder 1 Dak een concept huurovereenkomst heeft gestuurd waarin de jaarlijkse huurprijs is vastgesteld op bijna 72.000 Euro. Daar komen de vaste lasten voor gas/water/licht en verzekering nog bij.

De ChristenUnie, Partij voor de Dieren, PvdA en GroenLinks zijn daar ontzettend geagiteerd over. Ondanks meerdere vragen, moties, amendementen en alle andere mogelijke instrumenten (zie onder andere 2017/M190), worden opnieuw de meest kwetsbaren aan de kant geschoven met een ongelooflijk huurvoorstel. De ChristenUnie, de Partij voor de Dieren, de PvdA en GroenLinks willen meteen opheldering van zaken.

Vandaar dat wij de volgende vragen aan uw college hebben:

1. Klopt het dat het initiatief ‘Alles onder 1 Dak’ een nieuwe huurvoorstel heeft gekregen van 72.000 euro per jaar?

2. Is het college van mening dat dit een exorbitant hoog bedrag is voor een stichting die bestaat uit louter vrijwilligers en die opkomt voor de meest kwetsbaren in onze samenleving? Mede gezien het feit dat de Voedselbank Ondiep daar al jaren om niet haar opslag- en uitgiftepunt heeft?

3. Is het college bereid om zo snel mogelijk met een nieuw, socialer, huurvoorstel te komen?

4. Hoe verhoudt volgens het college een huurcontract met een dergelijke huursom zich met de uitvoering van 2017/M190 en het collegeprogramma ‘Utrecht maken we samen’?

5. Hoe gaat het college concreet mogelijk maken dat het initiatief Alles onder 1 dak op zeer korte termijn kan starten?

6. Kunt u aangeven wanneer Alles onder 1 Dak een nieuwe concept huurovereenkomst tegemoet kan zien? Op welke manier waarborgt het college een structurele looptijd van het contract om onzekerheid te voorkomen?

7. Zijn er andere voedselbanken die de afgelopen weken ook een dergelijk ‘lucratief’ aanbod van het college hebben ontvangen?

8. Hoe gaat het college voorkomen dat deze situaties nog vaker voorkomen?

Maarten van Ooijen, ChristenUnie
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Mede namens SP, PvdA en GroenLinks

Indiendatum: 8 feb. 2018
Antwoorddatum: 8 feb. 2018

In december 2017 hebben wij al in onze Raad aandacht gevraagd voor Alles onder 1 Dak. Vier initiatiefnemers (Voedselbank Ondiep, Dierenvoedselbank, Sociale Supermarkt en Buren voor Buren) die de handen ineenslaan in de strijd tegen armoede in Ondiep en Zuilen, waar de armoede hoog is. Gelukkig was het college het met onze Raad eens dat zij een plaats verdienen in de oude Julianaschool aan de Amsterdamsestraatweg, zo werd toen bevestigd. Inmiddels hebben wij vernomen dat het college Alles onder 1 Dak een concept huurovereenkomst heeft gestuurd waarin de jaarlijkse huurprijs is vastgesteld op bijna 72.000 Euro. Daar komen de vaste lasten voor gas/water/licht en verzekering nog bij.

De ChristenUnie, Partij voor de Dieren, PvdA en GroenLinks zijn daar ontzettend geagiteerd over. Ondanks meerdere vragen, moties, amendementen en alle andere mogelijke instrumenten (zie onder andere 2017/M190), worden opnieuw de meest kwetsbaren aan de kant geschoven met een ongelooflijk huurvoorstel. De ChristenUnie, de Partij voor de Dieren, de PvdA en GroenLinks willen meteen opheldering van zaken.

Vandaar dat wij de volgende vragen aan uw college hebben:

1. Klopt het dat het initiatief ‘alles onder 1 dak’ een nieuwe huurvoorstel heeft gekregen van 72.000 euro per jaar?

Wethouder Kees Diepeveen namens wethouder Jansen: lk heb begrepen dat het bedrag klopt. lk neem de vrijheid om te zeggen dat ik de verwondering van de vragenstellers over de hoogte van het bedrag kan delen.

2. Is het college van mening dat dit een exorbitant hoog bedrag is voor een stichting die bestaat uit louter vrijwilligers en die opkomt voor de meest kwetsbaren in onze samenleving? Mede gezien het feit dat de Voedselbank Ondiep daar al jaren om niet haar opslag- en uitgiftepunt heeft?

De Voedselbank heeft nu inderdaad een gebruiksovereenkomst in het kader van leegstandsbeheer van het pand, tegengaan kraken, en betaalt alleen gas, water en elektra. Het initiatief Alles onder 1 Dak wil graag meer zekerheid ten aanzien van de huisvesting en vraagt aan de gemeente om die zekerheid te bieden. Onlangs is bekend geworden – collega Kreijkamp heeft hierover bij eerdere mondelinge vragen het een en ander gezegd - dat het pand niet meer nodig is voor onderwijs. Dan kan Alles onder 1 Dak niet meer in het kader van leegstand op die locatie gehuisvest worden, maar binnen de kaders van het gemeentelijke verhuurbeleid gaat vallen, met alle gevolgen van dien zullen we maar zeggen. Het gaat om kostprijsdekkende verhuur.

3. Is het college bereid om zo snel mogelijk met een nieuw, socialer, huurvoorstel te komen?

Alles onder 1 Dak wil graag het hele pand huren, de huur is ook berekend voor het hele pand. In afwachting van de visie die de Voedselbanken gaan presenteren gelden tot medio dit jaar nog de afspraken die nu gelden voor de nu al gevestigde Voedselbank en de Dierenvoedselbank (geldt niet voor de nieuwe Sociale Supermarkt en Buren voor Buren, want we hebben het over het voortgezet onderdak houden van de Voedselbank en de Dierenvoedselbank). We gaan op korte termijn met álle partijen van Alles onder 1 Dak in gesprek.

4. Hoe verhoudt volgens het college een huurcontract met een dergelijke huursom zich met de uitvoering van 2017/M190 en het collegeprogramma ‘Utrecht maken we samen’?

Antwoorden op vragen 4, 5, 6 en 8: er zijn enerzijds vastgestelde vastgoedkaders, waarbij altijd gezocht wordt naar mogelijke financieringsbronnen in aansluiting op inhoudelijke programmadoelen. Daar moeten we in dit geval ook naar kijken. Anderzijds doet motie 190 uit 2017 een oproep aan het college om in kaart te brengen welke aanpassingen van het vastgoedbeleid nodig zijn om maatschappelijke waarden van initiatieven mee te wegen in relatie tot huisvesting. In die motie wordt ook opgeroepen om kansen die zich nu voordoen te verzilveren, bijvoorbeeld door middel van een pilot. Dat zou mogelijkheden kunnen bieden voor dit initiatief lijkt mij. Op dit moment wordt onderzocht of het leegstandsbeheer op een andere manier vormgegeven kan worden. Het project leegstandsbeheer moet in 2018 leiden tot een uitvraag voor het leegstandsbeheer via een of meer geselecteerde partijen. Bij de tijdelijke invulling van het leegstaand vastgoed ligt de kans om zoveel mogelijk plek te bieden aan maatschappelijke en culturele initiatieven die een bijdrage leveren aan de stad en die veelal geen sluitend verdienmodel hebben, zoals bijvoorbeeld het initiatief Alles onder 1 Dak.

5. Hoe gaat het college concreet mogelijk maken dat het initiatief Alles onder 1 dak op zeer korte termijn kan starten?

6. Kunt u aangeven wanneer Alles onder 1 Dak een nieuwe concept huurovereenkomst tegemoet kan zien? Op welke manier waarborgt het college een structurele looptijd van het contract om onzekerheid te voorkomen?

7. Zijn er andere voedselbanken die de afgelopen weken ook een dergelijk ‘lucratief’ aanbod van het college hebben ontvangen?

Nee, dit is niet het geval, omdat de andere voedselbanken in het kader van het leegstandsbeheer gehuisvest zijn en blijven. Het lijkt mij goed om op korte termijn bestuurlijk met het initiatief te praten en om daarop op korte termijn bij de raad terug te komen.

8.Hoe gaat het college voorkómen dat deze situaties nog vaker voorkomen?

Maarten van Ooijen, ChristenUnie
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Mede namens SP, PvdA en GroenLinks