Monde­linge vragen Kapt Rijks­wa­ter­staat al stiekem bomen voor de A27?


Indiendatum: 8 feb. 2018

Mondelinge vragen 5, Vragenuurtje 8 februari 2018

Op vrijdag 24 september 1982 werden 465 bomen in één dag gerooid, ondanks een verschansing van actievoerders in Amelisweerd; overigens pas nadat in Amelisweerd door ongeveer 600 ME-ers was ingegrepen tegen de actievoerders. Er vielen tijdens schermutselingen 8 gewonden onder de actievoerders. Het tracé werd in zeer korte tijd vrijgemaakt en de voltooiing van de A27 kon voortgaan.

Het lijkt erop dat Rijkswaterstaat hiervan geleerd heeft en de kap niet meer in directe confrontatie, maar stiekem wil doen, onder het mom van “noodzakelijk onderhoud” en “snoeiwerk”. In een gezamenlijk persbericht van de Kerngroep Ring Utrecht en de Vrienden van Amelisweerd wordt melding gemaakt van activiteiten in opdracht van Rijkswaterstaat, die niet alleen snoeiwerk omvatten, maar ook het omhakken van bomen van “vergunningsplichtige” omvang (zie foto’s) langs het trace van de A27. De Provincie mag alleen toestemming geven voor dergelijke kap, als helder is dat er compensatie plaats vindt en waar en hoe deze plaatsvindt.

De kap is des te meer bevreemdend omdat er nog beroep loopt bij de Raad van State en Rijkswaterstaat herhaaldelijk heeft laten weten geen onomkeerbare stappen te zullen nemen, voordat de Raad van State uitspraak heeft gedaan. De uitspraak wordt dit najaar verwacht. Het kapppen van de bomen is evident een onomkeerbare stap.

De fracties van GroenLinks, de Partij voor de Dieren, de PvdA en de ChristenUnie hebben daarom de volgende vragen aan het College:

1. Klopt het dat het hier bomen betreft van een omvang waarvoor normaal gesproken een kapvergunning is vereist? Is het college het met de fracties van GroenLinks, de Partij voor de Dieren, de PvdA en de ChristenUnie eens dat dit dus geen “achterstallig onderhoud” of “snoeiwerk” betreft?

2. Is het college bereid navraag te doen bij de Provincie of er inderdaad toestemming is gevraagd? Wie is bevoegd gezag voor de kap; is dat de provincie of de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)? Hoe vindt melding plaats zodat bezwaar en beroep kan worden aangetekend door belanghebbende burgers? Is er een compensatieplan in gediend?

De gang van zaken doet het ergste vrezen voor de oostkant van de “bak”, waar de snelweg direct grenst aan het bos van landgoed Amelisweerd, een rijksmonument, en in bezit van de gemeente Utrecht.

3. Is het college bereid om Rijkswaterstaat te verzoeken voornemens tot kap en groot onderhoud vooraf te melden alsmede het compensatieplan openbaar te maken? Is het College bereid om deze informatie dan ook mede openbaar te maken via haar eigen kanalen (bijvoorbeeld de website), opdat burgers bezwaar kunnen maken?

Indiendatum: 8 feb. 2018
Antwoorddatum: 7 feb. 2018

Mondelinge vragen 5, Vragenuurtje 8 februari 2018

Op vrijdag 24 september 1982 werden 465 bomen in één dag gerooid, ondanks een verschansing van actievoerders in Amelisweerd; overigens pas nadat in Amelisweerd door ongeveer 600 ME-ers was ingegrepen tegen de actievoerders. Er vielen tijdens schermutselingen 8 gewonden onder de actievoerders. Het tracé werd in zeer korte tijd vrijgemaakt en de voltooiing van de A27 kon voortgaan.

Het lijkt erop dat Rijkswaterstaat hiervan geleerd heeft en de kap niet meer in directe confrontatie, maar stiekem wil doen, onder het mom van “noodzakelijk onderhoud” en “snoeiwerk”. In een gezamenlijk persbericht van de Kerngroep Ring Utrecht en de Vrienden van Amelisweerd wordt melding gemaakt van activiteiten in opdracht van Rijkswaterstaat, die niet alleen snoeiwerk omvatten, maar ook het omhakken van bomen van “vergunningsplichtige” omvang (zie foto’s) langs het trace van de A27. De Provincie mag alleen toestemming geven voor dergelijke kap, als helder is dat er compensatie plaats vindt en waar en hoe deze plaatsvindt.

De kap is des te meer bevreemdend omdat er nog beroep loopt bij de Raad van State en Rijkswaterstaat herhaaldelijk heeft laten weten geen onomkeerbare stappen te zullen nemen, voordat de Raad van State uitspraak heeft gedaan. De uitspraak wordt dit najaar verwacht. Het kapppen van de bomen is evident een onomkeerbare stap.

De fracties van GroenLinks, de Partij voor de Dieren, de PvdA en de ChristenUnie hebben daarom de volgende vragen aan het College:

1. Klopt het dat het hier bomen betreft van een omvang waarvoor normaal gesproken een kapvergunning is vereist? Is het college het met de fracties van GroenLinks, de Partij voor de Dieren, de PvdA en de ChristenUnie eens dat dit dus geen “achterstallig onderhoud” of “snoeiwerk” betreft?

De locatie ligt buiten de bebouwde kom voor houtopstanden op grond van de wet Natuurbescherming, dat was voorheen de Boswet, waardoor de werkzaamheden moeten worden gemeld bij de RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De gemeentelijke APV is niet van toepassing.
De werkzaamheden zijn door Rijkswaterstaat uitgevoerd op verzoek van het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden. Rijkswaterstaat geeft aan dat de werkzaamheden losstaan van plannen voor een verbreding van de snelweg. Het gaat om het schouwpad langs de hoofdwatergang. Dat was ernstig verwaarloosd. HDSR heeft Rijkswaterstaat hierop aangesproken. Het schouwpad met een vereiste breedte van vijf meter is ontdaan van bomen en is voor onderhoud opnieuw toegankelijk gemaakt.

2. Is het college bereid navraag te doen bij de Provincie of er inderdaad toestemming is gevraagd? Wie is bevoegd gezag voor de kap; is dat de provincie of de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)? Hoe vindt melding plaats zodat bezwaar en beroep kan worden aangetekend door belanghebbende burgers? Is er een compensatieplan in gediend?

Rijkswaterstaat heeft laten weten dat de melding niet voorafgaand aan de kap is gedaan, maar nog zal plaatsvinden. Rijkswaterstaat heeft een algemene ontheffing waardoor ook melding achteraf mogelijk is. Rijkswaterstaat geeft aan dat hij dit mogelijk beter eerder had kunnen doen, gelet op de vragen die zijn ontstaan. Een melding staat overigens niet open voor bezwaar. Door de achterstalligheid van het onderhoud van het schouwpad zijn nu relatief zwaardere bomen gekapt. Rijkswaterstaat geeft aan hierover te willen overleggen en compensatie te willen bespreken. Dat zullen wij zeker doen.

De gang van zaken doet het ergste vrezen voor de oostkant van de “bak”, waar de snelweg direct grenst aan het bos van landgoed Amelisweerd, een rijksmonument, en in bezit van de gemeente Utrecht.

3. Is het college bereid om Rijkswaterstaat te verzoeken voornemens tot kap en groot onderhoud vooraf te melden alsmede het compensatieplan openbaar te maken? Is het College bereid om deze informatie dan ook mede openbaar te maken via haar eigen kanalen (bijvoorbeeld de website), opdat burgers bezwaar kunnen maken?

Indien binnen de gemeentegrenzen en binnen de bebouwde kom groot onderhoud plaatsvindt, is de gemeente bevoegd gezag. Dat is hier niet het geval. Rijkswaterstaat moet als wij dat wel zijn een vergunningaanvraag indienen die wordt gepubliceerd. Hiervoor geldt de gebruikelijke procedure. Omdat het een locatie is die buiten de bebouwde kom valt, hoefde Rijkswaterstaat geen vergunning aan te vragen, maar kon volstaan met een melding. Wij hebben Rijkswaterstaat gevraagd onn gezien de gevoeligheid van de locatie dit voortaan tijdig te doen en te communiceren.