Schrif­te­lijke vragen Kapver­gunning Fietspad Ooster­spoorbaan


Indiendatum: 29 jan. 2018

Schriftelijke Vragen 11/2018

Op 3 januari werd de aanvraag voor een velvergunning gepubliceerd voor het kappen van de Es op de hoek van de Zonstraat en de Maliesingel, omdat kappen van deze boom nodig zou zijn voor het aanleggen van de bouwweg voor het Hieronymuserf.

Dit is precies een van de bomen waarover de Partij voor de Dieren, GroenLinks en D66 schriftelijke vragen hebben gesteld (2017/128). De voorgenomen bouwweg zou namelijk tussen de bomen door uitkomen op de Maliesingel en onze fracties maakten zich zorgen over mogelijke beschadiging van de bomen. In de beantwoording benadrukte het college het belang van bescherming van de bomen en werden maatregelen beschreven om te zorgen dat de bomen zo min mogelijk schade zouden ondervinden van de vrachtwagens.

In de beantwoording van de schriftelijke vragen werd verder bevestigd dat alléén de drie essen langs het spoor en níet de bomen langs de Maliesingel gekapt zouden moeten worden voor de bouwweg en het Park Oosterspoorbaan.

De Partij voor de Dieren is daarom zeer verbaasd dat er nu toch een vergunning is aangevraagd om een boom langs de Maliesingel te kappen om de bouwweg te kunnen realiseren. Het beschermen van de bomen tegen de vrachtwagens wordt nu ineens het kappen van een boom voor de vrachtwagens. Daarom heeft de fractie de volgende vragen:

1. Bij de oorspronkelijke omgevingsvergunning voor de bouwweg werd gesteld dat de bouwweg tussen de bomen door kon lopen. Het ontwerp van de nieuwbouw en aanwezigheid van kelders was toen al bekend. Waarom wordt nu pas bekend dat de aangevraagde bouwweg niet geschikt zou zijn voor de gewenste werkzaamheden?

2. Is het college het met de PvdD eens dat de ontwikkelaar zich aan zijn oorspronkelijke plan moet houden en zijn werkzaamheden danwel type auto’s aan moet passen zodat het op de oorspronkelijk geplande weg kan?

3. Is het college van mening dat de aanleg van een tijdelijke bouwweg voldoende reden is om een vergunning voor het kappen van bomen te verlenen?

4. In de bomenparagraaf bij de nieuwe aanvraag velvergunning wordt gesteld dat de desbetreffende boom op termijn zou moeten verdwijnen voor het fietspad en het Park Oosterspoorbaan. Klopt het

dat dit valselijk is, omdat immers in het ontwerp Park Oosterspoorbaan júist gesteld wordt dat de bomen aan de singel beschermd en behouden dienen te worden?

5. Kunnen de vrachtauto’s die nu volgens de ontwikkelaar niet over de oorspronkelijk geplande bouwweg passen, niet toch gebruik maken van de bestaande steeg tussen de Maliesingel 74 en 75 en het Hiëronymuserf, zoals nu ook al gebeurt?

6. Kan het college toezeggen de aangevraagde velvergunning voor de es op de Maliesingel te weigeren?

7. De compensatie die in de vergunning wordt omschreven is dezelfde als die in eerdere aanvraag werd gegeven voor het compenseren van de drie volgroeide essen langs het spoor die gekapt moeten worden voor de bouwweg. Is het college het met de PvdD en GL eens dat voor het kappen van de boom langs de Maliesingel daarom aanvullende compensatie nodig zou zijn, áls er al gekapt zou worden?

Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Thijs Weistra, GroenLinks

Indiendatum: 29 jan. 2018
Antwoorddatum: 21 feb. 2018

Schriftelijke Vragen 11/2018

Op 3 januari werd de aanvraag voor een velvergunning gepubliceerd voor het kappen van de Es op de hoek van de Zonstraat en de Maliesingel, omdat kappen van deze boom nodig zou zijn voor het aanleggen van de bouwweg voor het Hieronymuserf.

Dit is precies een van de bomen waarover de Partij voor de Dieren, GroenLinks en D66 schriftelijke vragen hebben gesteld (2017/128). De voorgenomen bouwweg zou namelijk tussen de bomen door uitkomen op de Maliesingel en onze fracties maakten zich zorgen over mogelijke beschadiging van de bomen. In de beantwoording benadrukte het college het belang van bescherming van de bomen en werden maatregelen beschreven om te zorgen dat de bomen zo min mogelijk schade zouden ondervinden van de vrachtwagens.

In de beantwoording van de schriftelijke vragen werd verder bevestigd dat alléén de drie essen langs het spoor en níet de bomen langs de Maliesingel gekapt zouden moeten worden voor de bouwweg en het Park Oosterspoorbaan.

De Partij voor de Dieren is daarom zeer verbaasd dat er nu toch een vergunning is aangevraagd om een boom langs de Maliesingel te kappen om de bouwweg te kunnen realiseren. Het beschermen van de bomen tegen de vrachtwagens wordt nu ineens het kappen van een boom voor de vrachtwagens. Daarom heeft de fractie de volgende vragen:

Vraag 1
Bij de oorspronkelijke omgevingsvergunning voor de bouwweg werd gesteld dat de bouwweg tussen de bomen door kon lopen. Het ontwerp van de nieuwbouw en aanwezigheid van kelders was toen al bekend. Waarom wordt nu pas bekend dat de aangevraagde bouwweg niet geschikt zou zijn voor de gewenste werkzaamheden?

De aanvrager was bij de oorspronkelijke aanvraag d.d. 15 september 2017 in de veronderstelling dat de kelders ter plekke in elkaar gezet zouden worden. Deze wijze van kelderbouw bleek uiteindelijk niet mogelijk vanwege de hoge grondwaterstand. Er komen nu (waterdichte) prefab kelders. Om deze te vervoeren moet er gebruik worden gemaakt van diepladers met een grote draaicirkel. De transporteur en de ontwerper hebben de situatie ter plekke beoordeeld. Om de prefab kelders over de bouwweg naar de bouwplaats te kunnen vervoeren moet de inrit iets worden verlegd richting de spoorwegovergang. Overigens zou deze boom sowieso geveld worden in het kader van het ontwerp van de oosterspoorbaan (zie ook antwoord 3)

Vraag 2
Is het college het met de PvdD eens dat de ontwikkelaar zich aan zijn oorspronkelijke plan moet houden en zijn werkzaamheden danwel type auto’s aan moet passen zodat het op de oorspronkelijk geplande weg kan?

De ontwikkelaar en de transporteur geven aan dat de aanvoer van de kelders enkel en alleen door diepladers kan gebeuren. Vanwege de grotere draaicirkel van deze wagens is het verleggen van de in-/uitrit van de bouwweg noodzakelijk. Het zo verbeterde zicht op de Maliesingel draagt bovendien bij aan de verkeersveiligheid.

Vraag 3
Is het college van mening dat de aanleg van een tijdelijke bouwweg voldoende reden is om een vergunning voor het kappen van bomen te verlenen?

Het eerder vellen van de boom is helaas onvermijdelijk, omdat dit nodig is voor het gebruik en de aanleg van de bouwweg. De middelste van de drie bomen langs de Maliesingel is een mooie grote es van goede kwaliteit.

Deze beeldbepalende boom blijft staan en kan nu veel beter worden beschermd tegen het bouwverkeer. Het bouwverkeer hoeft er nu niet meer vlak langs te draaien, omdat de wagens er verder vanaf worden geleid.

In het ontwerp van Okra voor de Oosterspoorbaan komt op deze plek een pleintje met groen. Dit pleintje vormt de noordelijke entree van het Park Oosterspoorbaan. In het ontwerp komt bij voorkeur een goede, passende boom tussen enkele zitbanken bij de haag langs de spoorbaan. Het verwijderen van de huidige es van matige kwaliteit maakt dat het pleintje kwalitatief beter kan worden ingericht.

Okra benoemt in haar bomeninventarisatie (in april 2017 uitgevoerd door Pius Floris Boomverzorging) de kwaliteit van de huidige boom als matig. Onze gemeentelijke boomdeskundigen geven meer specifiek aan dat op de stamvoet enkele matig overgroeide oude stamverwondingen zitten, de kroon van de es wat eenzijdig is ontwikkeld, de spil niet goed doorgaand is en dat er sprake is van lichte aantasting door essentaksterfte. Hierdoor is de boom niet toekomstbestendig en was in het ontwerp van het park Oosterspoorbaan reeds opgenomen dat deze weggehaald moest worden en dat er een paar meter verderop een nieuwe boom wordt teruggeplaatst. De boom wordt nu dus alleen eerder geveld vanwege de tijdelijke bouwweg.

Vraag 4
In de bomenparagraaf bij de nieuwe aanvraag velvergunning wordt gesteld dat de desbetreffende boom op termijn zou moeten verdwijnen voor het fietspad en het Park Oosterspoorbaan. Klopt het dat dit valselijk is, omdat immers in het ontwerp Park Oosterspoorbaan júist gesteld wordt dat de bomen aan de singel beschermd en behouden dienen te worden?

Op pagina 12 van het VO staat inderdaad dat de beeldbepalende bomen langs de Maliesingel moeten worden beschermd tijdens gebruik van bouwweg. Volgens de ontwerptekening van Park Oosterspoorbaan (p. 22 & 26 VO) wordt deze boom (zie antwoord 3) geveld. Zo kunnen de andere twee bomen beter beschermd worden en ontstaat er de mogelijkheid een pleintje te maken als entree van het Park Oosterspoorbaan. Zie antwoord 3.

Vraag 5
Kunnen de vrachtauto’s die nu volgens de ontwikkelaar niet over de oorspronkelijk geplande bouwweg passen, niet toch gebruik maken van de bestaande steeg tussen de Maliesingel 74 en 75 en het Hiëronymuserf, zoals nu ook al gebeurt?

Er kunnen inderdaad vrachtwagens van de steeg gebruik maken. Vanwege de overlast voor omwonenden en vanwege de verkeersveiligheid zijn vele vrachtwagenbewegingen door de steeg onwenselijk. Diepladers kunnen onmogelijk door de steeg omdat de bestaande toegang slechts 3,5 meter breed is. Zelfs kleinere vrachtwagens zullen al moeten ‘steken’ op de (drukke) Maliesingel om zowel in als uit te kunnen rijden.

Vraag 6
Kan het college toezeggen de aangevraagde velvergunning voor de es op de Maliesingel te weigeren?

Vanwege de draaicirkel van diepladers is het verleggen van de in-/uitrit van de bouwweg, en daarmee het vellen van de es, noodzakelijk. Vanuit het ontwerp van het park Oosterspoorbaan wordt de boom nu eerder geveld. Bijkomende voordelen zijn de verkeersveiligheid (beter zicht op verkeer Maliesingel), een betere bescherming van de te behouden bomen aan de Maliesingel en het beperken van overlast en schade door bouwverkeer. Om deze redenen is de aangevraagde velvergunning inmiddels verleend.

Vraag 7
De compensatie die in de vergunning wordt omschreven is dezelfde als die in eerdere aanvraag werd gegeven voor het compenseren van de drie volgroeide essen langs het spoor die gekapt moeten worden voor de bouwweg. Is het college het met de PvdD en GL eens dat voor het kappen van de boom langs de Maliesingel daarom aanvullende compensatie nodig zou zijn, áls er al gekapt zou worden?

Er is naar ons oordeel sprake van een ruime compensatie voor in totaal vier te vellen bomen. Hiervoor planten we op dezelfde plek tien bomen terug. Eén nieuwe boom bij het pleintje aan de entree van het park Oosterspoorbaan en negen (fruit)bomen langs het nieuwe fietspad. Tot slot planten we zo’n dertien knotwilgen langs de Minstroom, wat bijdraagt aan de karakteristieke uitstraling van het hoveniersgebied.