Monde­linge vragen Wie is het bevoegd gezag voor verlenen kapver­gun­ningen?


Indiendatum: 25 jan. 2018

Mondelinge vragen Wie is het bevoegd gezag voor verlenen kapvergunningen?

Golfclub Haarzuilens wil op haar terrein 600 bomen kappen om uitbreiding van de golfbaan mogelijk te maken. Afgelopen november hebben ze een begin gemaakt met het kappen. Hiervoor heeft de gemeente echter geen velvergunning verleend, terwijl dit vanaf 1 januari 2017, met ingang van de nieuwe Wet Natuurbescherming, wel benodigd is.

Naar aanleiding hiervan heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1. Klopt het dat, nadat op 1 januari 2017 de Boswet opgegaan is in de Wet Natuurbescherming, de gemeente weer het bevoegd gezag is voor het verlenen van een noodzakelijke kapvergunning voor het kappen van de bomen op het terrein van de golfbaan?

De golfclub heeft in november 2017 bomen gekapt, waarop de Utrechtse Bomenstichting een handhavingsverzoek heeft ingediend bij het college.

2. Op grond van welke redenen heeft het college hierop aangegeven niet bevoegd te zijn hierop een besluit te nemen? Kan het college toelichten hoe zij dit ziet in relatie tot de Wet Natuurbescherming?

3. Waarom kan de golfclub bomen (laten) kappen zonder omgevingsvergunning van de gemeente hiervoor?

Als er zonder benodigde vergunning is gekapt is er sprake van illegaal kappen.

4. Is het college bereid daar aangifte van te doen en een compensatieplicht op te leggen?

5. Waarom communiceert de gemeente aan de UBS dat zij geen bevoegd gezag is in deze situatie?

Eva van Esch, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 25 jan. 2018
Antwoorddatum: 24 jan. 2018

Golfclub Haarzuilens wil op haar terrein 600 bomen kappen om uitbreiding van de golfbaan mogelijk te maken. Afgelopen november hebben ze een begin gemaakt met het kappen. Hiervoor heeft de gemeente echter geen velvergunning verleend, terwijl dit vanaf 1 januari 2017, met ingang van de nieuwe Wet Natuurbescherming, wel benodigd is.

Naar aanleiding hiervan heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1. Klopt het dat, nadat op 1 januari 2017 de Boswet opgegaan is in de Wet Natuurbescherming, de gemeente weer het bevoegd gezag is voor het verlenen van een noodzakelijke kapvergunning voor het kappen van de bomen op het terrein van de golfbaan?

Nee, de gemeente is niet het bevoegd gezag. De gemeente is door het in werking treden van de Wet Natuurbescherming niet automatisch het bevoegd gezag geworden. Op grond van het bindende overgangsrecht zoals opgenomen in de Wet Natuurbescherming is de bebouwde kom zoals deze gold op basis van de Boswet nog steeds van kracht. Daarom is de provincie het bevoegd gezag inzake de bomen

De golfclub heeft in november 2017 bomen gekapt, waarop de Utrechtse Bomenstichting een handhavingsverzoek heeft ingediend bij het college.

2. Op grond van welke redenen heeft het college hierop aangegeven niet bevoegd te zijn hierop een besluit te nemen? Kan het college toelichten hoe zij dit ziet in relatie tot de Wet Natuurbescherming?

De provincie Utrecht is het bevoegd gezag voor het handhaven van Wet Natuurbescherming. De provincie is ook het bevoegd gezag voor het kappen van bomen buiten de bebouwde kom. Om die reden hebben wij het verzoek van de Utrechtse bomenstichting om over te gaan tot handhavend optreden doorgezonden aan de uitvoerende instantie van de provincie, namelijk de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht, RUD. Die heeft het handhavingsverzoek verder inhoudelijk behandeld. Eind december heeft de RUD de stichting medegedeeld dat aanvragers de houtopstanden mogen vellen. Er was namelijk een goedgekeurde kapmelding bij Gedeputeerde Staten gedaan en er was geen kapverbod opgelegd. Ook was door een toezichthouder van de RUD vastgesteld dat de kap conform de gedane kapmelding was uitgevoerd. Op grond hiervan zag de RUD geen reden om over te gaan tot handhavend optreden. Het verzoek om handhaving is daarom door de RUD afgewezen. Mocht overigens het beeld zijn ontstaan dat de bomen zijn gekapt vanwege de uitbreiding van de golfbaan, dan is dat niet juist. Wij hebben begrepen dat de bomen, zijnde essen, voornamelijk stonden langs de plint van het golfterrein en dat ze zijn gekapt vanwege de heersende essentaksterfte.

3. Waarom kan de golfclub bomen (laten) kappen zonder omgevingsvergunning van de gemeente hiervoor?

De desbetreffende bomen staan buiten de bebouwde kom. De bomen kunnen daarom worden gekapt zonder omgevingsvergunning van de gemeente. Wet moet een melding bij de provincie worden gedaan, hetgeen heeft plaatsgevonden. Die melding is door de provincie goedgekeurd. Daarom mochten de bomen worden gekapt.

Als er zonder benodigde vergunning is gekapt is er sprake van illegaal kappen.

4. Is het college bereid daar aangifte van te doen en een compensatieplicht op te leggen?

Aangezien geen sprake is van illegale kap, zal geen aangifte worden gedaan of een compensatieplicht worden opgelegd. De provincie heeft overigens De Haar een een-op-een herplantplicht opgelegd.

5. Waarom communiceert de gemeente aan de UBS dat zij geen bevoegd gezag is in deze situatie?

Wij hebben gecommuniceerd dat wij in dezen geen bevoegd gezag zijn, omdat wij dat niet zijn.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren

aanvullende vraag: Mevrouw VAN ESCH (PvdD): Voorzitter! De Boswet is per 1 januari 201 7 opgegaan in de Wet Natuurbescherming, maar de bevoegdheidsregeling, artikel 4.6 uit de Wet natuurbescherming, is juist niet opgenomen in die wet. Dat specifieke punt zal betekenen dat weer teruggegrepen zal moeten worden naar hoe het was voordat er itherhaupt een Wet natuurbescherming was. De Boswet is niet in haar geheel opgenomen in de Wet natuurbescherming, waardoor wij terug moeten grijpen naar de APV binnen de gemeente. lk ben benieuwd in hoeverre de wethouder daarop nog een reactie kan geven. Dat is letterlijk de feitelijke juridische informatie die ik heb. Dat betekent dat het college wel degelijk de instantie is die de vergunning moet afgeven. lk ben benieuwd of deze informatie de wethouder heeft bereikt. Volgens mij betekent dit dat het hele verhaal dat hij zojuist vertelde juridisch niet klopt. lk ben benieuwd in hoeverre de wethouder dat weet.

De heer GELDOF (wethouder): Voorzitter! Toen ik de vraag kreeg, heb ik mijn ambtenaren gevraagd hoe dit precies in elkaar steekt. Daarop kreeg ik de antwoorden die ik zojuist heb uitgesproken. Binnen het overgangsrecht, zoals opgenomen in de Wet natuurbescherming, is de bebouwde kom zoals deze gold op basis van de Boswet nog steeds van kracht. Daarom is de provincie het bevoegde gezag. lk heb geen redenen om daaraan te twijfelen. Mijn ambtenaren hebben het uitgezocht.