Monde­linge vragen Extra gelden voor werving en bege­leiding zij-instromers ook in Utrecht hard nodig


Mondelinge vragen 9, 30 januari 2020

Maandag 27 januari berichtte de NOS dat minister Slob 9 miljoen euro vrijmaakt voor zij-instromers in het onderwijs. Dat maakte hij bekend bij de presentatie voor het lerarentekort die door Amsterdam, Den Haag en Rotterdam werden aangeboden. Het geld wordt beschikbaar gesteld om meer zij-instromers te werven en begeleiden om de hoge uitval onder zij-instromers tegen te gaan.

Utrecht heeft haar noodplan nog niet af. Tijdens het vragenuur van 23 januari j.l. gaf de wethouder aan dat Utrechtse schoolbesturen gebruik kunnen maken van de noodplannen van de andere drie steden én dat de wethouder afgesproken heeft met het ministerie van OCW om bij te dragen aan de gezamenlijke ontwikkeling van experimenteerruimte voor het lerarentekort op de middellange termijn, plus dat “een noodplan geen pretje is, dus we die liever niet nodig hebben”. Bovengenoemde fracties zijn het er mee eens dat er zowel aandacht moet zijn voor de korte als middellange termijn om het lerarentekort te bestrijden maar zien ook in Utrecht de noodzaak om maatregelen voor de korte termijn te treffen, waarvoor extra financiële middelen niet alleen wenselijk maar ook noodzakelijk zijn.

De fracties hebben daarom de volgende vragen:

1. Eerder hebben vele partijen in de gemeenteraad en het college uitgesproken dat extra begeleiding van zij-instromers één van de prioriteiten is om het lerarentekort tegen te gaan. Is de wethouder het met de fracties eens dat de extra middelen die Slob beschikbaar stelt ook hard nodig zijn in Utrecht om de uitval van zij-instromers tegen te gaan en hoe gaat zij zich ervoor inspannen dat deze middelen niet alleen bij de G3 van de G4 terecht komen?

2. Is het college het met de fracties eens dat de noodplannen van Amsterdam, Den Haag en Rotterdam nu gekoppeld zijn aan belangrijke financiële middelen die het lerarentekort zowel op de korte als middellange termijn helpen verminderen? Zo ja, lopen we door de focus op de middellange termijn nu geld mis?

3. In het vragenuur van 23 januari zei de wethouder dat de openstaande vacatures in Utrecht om tientallen gaat. Waar is deze informatie op gebaseerd? Zijn hierin ook ‘verborgen vacatures’, en bijvoorbeeld de inzet van LIO’s en onderwijsassistenten meegenomen zoals in andere G4 steden wel wordt gedaan? Zo niet, kan dit alsnog in beeld worden gebracht en op welke termijn?

4. Kan het college toezeggen dat met schoolbesturen alsnog een noodplan wordt opgesteld, dit plan zo snel als mogelijk indient bij het ministerie van OCW en op welke termijn dat gebeurt?

Hester Assen, PvdA
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Peter van Corler, GroenLinks
Bert Kos, CDA
Tess Meerding, VVD
Rachel Streefland-Driesprong, CU
Jeffrey Koppelaar, S&S
Jony Ferket, D66
Mahmut Sungur, DENK
Ruurt Wiegant, SP
Henk van Deun, PVV