Monde­linge vragen Gaat de verbreding van de A27 door of niet?


Indiendatum: 21 nov. 2019

Mondelinge vragen 1, 21 november 2019

Op woensdag 13 november 2019 kwam het kabinet met nieuwe maatregelen voor het stikstofbeleid. Een van deze maatregelen is het verlagen van de maximumsnelheid naar 100 km per uur. Hierdoor lijkt het erop dat projecten zoals de verbreding van de A12/A27 weer door mogen gaan, zoals te lezen was op UStad.nl[1]. D66, GroenLinks, ChristenUnie, Partij voor de Dieren en Student & Starter blijven tegen een verbreding in deze vorm en hebben daarom de volgende vragen:

1. Klopt het dat de verbreding van de A27 nu door zou kunnen gaan? Wat zou daar volgens het college voor nodig zijn?

2. Kan het college aangeven of voor de verbreding van de A27 een nieuwe tracébesluit nodig is?

3. Kan het college aangeven of een nieuw tracébesluit eventueel openstaat voor bezwaar en een beroep op de verbreding van de A27?

4. Ziet het college mogelijkheden om in een eventueel ander tracébesluit andere mogelijkheden zoals bijvoorbeeld de verbreding van de huidige bak onder de aandacht te brengen? Zo nee waarom niet?

5. Ziet het college ook andere mogelijkheden voor de gemeente en haar inwoners om zich te verzetten tegen een verbreding buiten de huidige bak?

6. Klopt het dat er een noodwet nodig is om de verbreding door te laten gaan, waar de Tweede Kamer nog over moet stemmen? Zo ja, bent u bereid om er bij de Tweede Kamer voor te pleiten om tegen deze noodwet te stemmen?

7. Kan het college begrijpen waarom de verbreding van de A27 door zou kunnen gaan, terwijl er op dat traject geen sprake is van snelheidsverlaging? Immers, de maximumsnelheid was al 100 km/u. Er is dus geen snelheidsverlaging, en dus geen vermindering van stikstofdepositie. Zo niet, is het college bereid op dit punt bezwaar aan te tekenen bij de regering?

Susanne Schilderman, D66
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Rik van der Graaf, ChristenUnie
Thijs Weistra, GroenLinks
Tim Homan, Student & Starter
Bülent Isik, PvdA

[1] https://www.ustad.nl/nieuws/1985838

Indiendatum: 21 nov. 2019
Antwoorddatum: 21 nov. 2019

Mondelinge vragen 1, 21 november 2019

Op woensdag 13 november 2019 kwam het kabinet met nieuwe maatregelen voor het stikstofbeleid. Een van deze maatregelen is het verlagen van de maximumsnelheid naar 100 km per uur. Hierdoor lijkt het erop dat projecten zoals de verbreding van de A12/A27 weer door mogen gaan, zoals te lezen was op UStad.nl[1]. D66, GroenLinks, ChristenUnie, Partij voor de Dieren en Student & Starter blijven tegen een verbreding in deze vorm en hebben daarom de volgende vragen:

1. Klopt het dat de verbreding van de A27 nu door zou kunnen gaan? Wat zou daar volgens het college voor nodig zijn?

In haar brief van 13 november jl. heeft de minister aangegeven dat
het kabinet heeft besloten dat er ruimte komt voor zeven meer projecten waaronder de A27 A12 ring Utrecht. De Rijksoverheid is daarover het bevoegde gezag. Wij kennen de volledige onderbouwing van deze uitspraken niet.

2. Kan het college aangeven of voor de verbreding van de A27 een nieuwe tracébesluit nodig is?

De bevoegdheid voor de verbreding van de ring ligt bij het Rijk. De
minister licht in de beantwoording van de Kamervragen van 19 september jl. toe dat zij een nieuw tracébesluit voor de ring Utrecht zal voorbereiden.

3. Kan het college aangeven of een nieuw tracébesluit eventueel openstaat voor bezwaar en een beroep op de verbreding van de A27?

De verbreding van de ring valt onder de Crisis- en herstelwet. Daarin staan de bezwaar- en beroepsprocedures. De gemeente en andere overheden kunnen op grond hiervan tegen een tracébesluit geen beroep instellen. Burgers en belangenorganisaties kunnen dat wel.

4. Ziet het college mogelijkheden om in een eventueel ander tracébesluit andere mogelijkheden zoals bijvoorbeeld de verbreding van de huidige bak onder de aandacht te brengen? Zo nee waarom niet?

In een bestuurlijk overleg, de bestuurlijke stuurgroep Ring Utrecht, brengen wij het standpunt in - of wij doen dat bij Rijkswaterstaat - dat wij niet overtuigd zijn van de noodzaak van de verbreding van de bak bij Amelisweerd. In de stuurgroep van november 2019 hebben wij gezegd dat wij een voorkeur hebben voor een bredere heroverweging van de verbreding van de ring Utrecht.

5. Ziet het college ook andere mogelijkheden voor de gemeente en haar inwoners om zich te verzetten tegen een verbreding buiten de huidige bak?

De mogelijkheden die worden geboden in de Crisis- en herstelwet zijn voor de gemeente leidend om haar inbreng te leveren. Andere partijen zijn vrij om binnen wettelijke kaders hun inbreng te leveren. Uiteraard blijven wij in overleg met het Rijk, het ministerie en Rijkswaterstaat om ons standpunt in en over te brengen.

6. Klopt het dat er een noodwet nodig is om de verbreding door te laten gaan, waar de Tweede Kamer nog over moet stemmen? Zo ja, bent u bereid om er bij de Tweede Kamer voor te pleiten om tegen deze noodwet te stemmen?

De minister heeft in haar brief van 13 november jl. gezegd dat de Noodwet is bedoeld voor projecten die ervoor zorgen dat de veiligheid van vaarwegen en de waterveiligheid gegarandeerd blijven. Dat zit op andere onderdelen.

7. Kan het college begrijpen waarom de verbreding van de A27 door zou kunnen gaan, terwijl er op dat traject geen sprake is van snelheidsverlaging? Immers, de maximumsnelheid was al 100 km/u. Er is dus geen snelheidsverlaging, en dus geen vermindering van stikstofdepositie. Zo niet, is het college bereid op dit punt bezwaar aan te tekenen bij de regering?

De minister zegt dat er een directe relatie is tussen de verbreding van de ring en de stikstofdepositie op de Hoge Veluwe, een Natura 2000-gebied. Om die reden ontstaat er in de optiek van het Rijk ruimte voor de verbreding als de snelheid op wegen rondom de Veluwe omlaag gaat. Ik citeer minister Van Nieuwenhuizen in het Kamerdebat: "Ik neem het voorbeeld van de Ring Utrecht. Dat project heeft alleen maar netwerkeffecten op het Natura 2000 gebied van De Veluwe. De snelheidsverlaging langs De Veluwe wordt daarom ingezet voor dat project, want er moet een directe relatie zijn tussen de ruimte die vrijkomt en de ruimte die wordt toebedeeld."

Susanne Schilderman, D66
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Rik van der Graaf, ChristenUnie
Thijs Weistra, GroenLinks
Tim Homan, Student & Starter
Bülent Isik, PvdA

[1] https://www.ustad.nl/nieuws/1985838