Monde­linge vragen Geen Bed Bad en Brood meer voor iedereen?


Indiendatum: 14 apr. 2016

D66 ontving recent signalen van diverse organisaties dat er geen sprake meer is van bed, bad en brood voor iedereen in de gemeente Utrecht. In januari zou aan deze organisaties zijn meegedeeld dat naar aanleiding van landelijke rechtspraak de bed-, bad- en broodopvang in Utrecht weer is versoberd: van onvoorwaardelijke opvang voor iedereen naar opvang voor alleen kwetsbaren of mensen met perspectief. Dit zou lijnrecht indruisen tegen de afspraak dat in Utrecht niemand op straat wordt gezet en er onvoorwaardelijke opvang is voor iedereen. Dit is ook bekrachtigd in april vorig jaar met motie 34 ‘Bed, Bad, Brood en Begeleiding Blijven[1], gesteund door acht partijen in deze raad.

Afgelopen november[2] nog antwoordde het College op mondelinge vragen naar aanleiding van landelijke rechtspraak over opvang dat zij "(..) inderdaad de voorwaarden en de uitgangspunten hanteren die wij al hadden. Wij zien in de uitspraken geen aanleiding om dat te veranderen. Wij nemen deze uitgangspunten mee in de onderhandelingen over een nieuw bestuursakkoord."

In de commissiebrief ‘Opvang van asielzoekers’ van 5 november 2015[3] staat dat het College doorwerkt aan een "Herijking van het Utrechtse beleid voor ongedocumenteerden" en dat ze "De uitkomst van de landelijke discussie moet afwachten voordat we definitief onze eigen lijn kunnen bepalen." De raad heeft daarna geen informatie meer van het College ontvangen, maar door de signalen van diverse organisaties lijkt het alsof er toch alvast een nieuwe, andere lijn gehanteerd wordt. Daarom hebben D66, Partij voor de Dieren, GroenLinks, SP en CDA de volgende vragen:

1. Klopt deze gang van zaken? Wanneer zijn de organisaties geïnformeerd en wat is er toen precies aan hen medegedeeld?

Indien er aan de organisaties mededelingen zijn gedaan dat opvang aan documenteerden versoberd moest worden:

2. Hoe beoordeelt de wethouder deze mededeling in het licht van de afspraak dat in Utrecht niemand op straat komt te staan?

3. Waarom is afgeweken van het staande beleid?

[1] http://ibabsonline.eu/LijstDetails.aspx?site=Utrecht&ListId=b7a0b884-f31f-4487-84d7-f304e826f58d&ReportId=ea859acf-265e-47be-a484-d89b0ef5718c&EntryId=5776c696-58b5-4e21-a585-d1af42f5ffe9&searchtext=

[2] http://ibabsonline.eu/LijstDetails.aspx?site=Utrecht&ListId=b14b6247-aff1-4e57-97f1-9866cac20290&ReportId=ef4214d4-0179-42c7-801b-9692c7478be1&EntryId=348b95f4-b784-43ab-b5d3-7a92acd573ad&searchtext= Blz. 9 & 10.

[3] http://ibabsonline.eu/LijstDetails.aspx?site=Utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=960ed13a-538d-4ff2-bb31-a905fad2c981&EntryId=4ab45a1f-b244-406b-8b67-fb16e2b455cd&searchtext=

Indiendatum: 14 apr. 2016
Antwoorddatum: 14 apr. 2016

D66 ontving recent signalen van diverse organisaties dat er geen sprake meer is van bed, bad en brood voor iedereen in de gemeente Utrecht. In januari zou aan deze organisaties zijn meegedeeld dat naar aanleiding van landelijke rechtspraak de bed-, bad- en broodopvang in Utrecht weer is versoberd: van onvoorwaardelijke opvang voor iedereen naar opvang voor alleen kwetsbaren of mensen met perspectief. Dit zou lijnrecht indruisen tegen de afspraak dat in Utrecht niemand op straat wordt gezet en er onvoorwaardelijke opvang is voor iedereen. Dit is ook bekrachtigd in april vorig jaar met motie 34 ‘Bed, Bad, Brood en Begeleiding Blijven[1], gesteund door acht partijen in deze raad.

Afgelopen november[2] nog antwoordde het College op mondelinge vragen naar aanleiding van landelijke rechtspraak over opvang dat zij "(..) inderdaad de voorwaarden en de uitgangspunten hanteren die wij al hadden. Wij zien in de uitspraken geen aanleiding om dat te veranderen. Wij nemen deze uitgangspunten mee in de onderhandelingen over een nieuw bestuursakkoord."

In de commissiebrief ‘Opvang van asielzoekers’ van 5 november 2015[3] staat dat het College doorwerkt aan een "Herijking van het Utrechtse beleid voor ongedocumenteerden" en dat ze "De uitkomst van de landelijke discussie moet afwachten voordat we definitief onze eigen lijn kunnen bepalen." De raad heeft daarna geen informatie meer van het College ontvangen, maar door de signalen van diverse organisaties lijkt het alsof er toch alvast een nieuwe, andere lijn gehanteerd wordt. Daarom hebben D66, Partij voor de Dieren, GroenLinks, SP en CDA de volgende vragen:

1. Klopt deze gang van zaken? Wanneer zijn de organisaties geïnformeerd en wat is er toen precies aan hen medegedeeld?

Indien er aan de organisaties mededelingen zijn gedaan dat opvang aan documenteerden versoberd moest worden:

2. Hoe beoordeelt de wethouder deze mededeling in het licht van de afspraak dat in Utrecht niemand op straat komt te staan?

3. Waarom is afgeweken van het staande beleid?

Antwoord wethouder Diepeveen

Er is geen sprake van een verandering of versobering van het Utrechtse beleid op het gebied van bed, bad en brood. In tegendeel, want vanaf deze maand kan de Weerdsingel, een van de beschikbare opvangvoorzieningen, 24 uur per dag opvang verzorgen in plaats van alleen nachtopvang. Dit is juist gebeurd om een betere doorstroming te creëren vanuit de toevlucht van het Leger Des Heils, die mensen als eerste opvangt en alleen een nachtopvang heeft.

Wel vragen de actuele ontwikkelingen om continue alertheid en overleg met alle betrokken partijen, juist om het staande Utrechtse beleid te kunnen blijven uitvoeren. Er is begin februari gesproken met de organisaties die bed, bad en brood verzorgen, zoals het Leger des Heils, Seguro, STIL, de Tussenvoorziening en Vluchtelingwerk en er zijn hernieuwde afspraken gemaakt over de onderlinge samenwerking en hoe bed bad en brood moet worden toegepast.

Alle partijen waren het eens met de afspraken en vonden het beleid in lijn met de uitvoeringspraktijk. Het gaat om maatwerk op individueel niveau waarbij de belangrijke opvang van gedocumenteerden de leidraad vormt.

Uitgangspunt blijft dat in Utrecht niemand op straat slaapt. En dat mensen met regiobinding elders terug worden begeleid naar de centrumgemeente in hun eigen regio. Vluchtelingenwerk doet dit ook. Er is een mogelijkheid om mensen in een voorliggende voorziening op te vangen en te begeleiden naar hun regio van herkomst. Zoals de gezinsopvang van het COA dit doet als er geen zicht is op een verblijfsstatus. Vorige week kwam dit aan de orde, waar de heer Van Ooijen vragen over stelde. We maken soms uitzonderingen op medische of humanitaire gronden.

Utrecht doet veel en blijft veel doen. We leveren nu zeker 15% van de opvangcapaciteit in Nederland en leveren daarmee de grootste bijdrage in Nederland. Tegelijk moeten we ons realiseren dat Utrecht niet alles kan. Het vereist voorbereiding en maatwerk op individueel niveau. Begin februari hebben we met de organisaties afgesproken dat als het vol raakt, zij contact opnemen met de gemeente. Dit is niet gebeurd. Om kort te gaan: wij wijken niet af van het staande beleid.

[1] http://ibabsonline.eu/LijstDetails.aspx?site=Utrecht&ListId=b7a0b884-f31f-4487-84d7-f304e826f58d&ReportId=ea859acf-265e-47be-a484-d89b0ef5718c&EntryId=5776c696-58b5-4e21-a585-d1af42f5ffe9&searchtext=

[2] http://ibabsonline.eu/LijstDetails.aspx?site=Utrecht&ListId=b14b6247-aff1-4e57-97f1-9866cac20290&ReportId=ef4214d4-0179-42c7-801b-9692c7478be1&EntryId=348b95f4-b784-43ab-b5d3-7a92acd573ad&searchtext= Blz. 9 & 10.

[3] http://ibabsonline.eu/LijstDetails.aspx?site=Utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=960ed13a-538d-4ff2-bb31-a905fad2c981&EntryId=4ab45a1f-b244-406b-8b67-fb16e2b455cd&searchtext=