Monde­linge vragen Nood­oproep Nood­za­ke­lijke Noodkap bomen Oude­gracht


Indiendatum: 14 apr. 2016

Afgelopen week kregen de Partij voor de Dieren en GroenLinks een noodoproep van de klankbordgroep over de noodkap van bomen bij Rak 14 oost. Deze noodkap is later door het college bevestigd in een commissiebrief van 7 april 2016. Naar aanleiding van deze commissiebrief is het merendeel van de leden in de klankbordgroep opgestapt uit onvrede over de samenwerking met de gemeente.

De zorgen van deze ex-klankbordgroepleden is daarmee niet verdwenen. Zij vrezen dat de situatie die zich op Rak 14 oost heeft voorgedaan ook bij andere rakken kan ontstaan, waardoor nog meer beeldbepalende bomen moeten sneuvelen.

De Partij voor de Dieren en GroenLinks hebben naar aanleiding van deze noodoproep de volgende vragen:

1. Klopt het dat de resultaten van trekproeven aan bomen op de werf van rak 14 al vier maanden bekend zijn, dat ook het advies van de externe deskundige al twee maanden bekend is en dat dit niet is gecommuniceerd naar de klankbordgroep?

2. Hoe is het te verklaren dat nu pas besloten is over te gaan tot noodkap?

3. Waarom is niet eerder nader onderzoek gedaan naar de oorzaak van de instabiliteit van deze bomen?

4. Welke specifieke onderzoeken worden er nu gedaan en welke onderzoeken zijn er al gedaan?

5. Wanneer worden de resultaten van het in de commissiebrief aangekondigde onderzoek verwacht?

6. Worden er nu extra maatregelen genomen om te voorkomen dat nog meer bomen aan de Oudegracht worden gekapt omdat ze instabiel zijn geworden? Zo ja, welke?

7. Wordt een tijdelijke stop op de restauraties overwogen tot de oorzaak van de instabiliteit van de bomen bekend is?

Eva van Esch (Partij voor de Dieren)
Brechtje Paardekooper (GroenLinks)

Indiendatum: 14 apr. 2016
Antwoorddatum: 14 apr. 2016

Afgelopen week kregen de Partij voor de Dieren en GroenLinks een noodoproep van de klankbordgroep over de noodkap van bomen bij Rak 14 oost. Deze noodkap is later door het college bevestigd in een commissiebrief van 7 april 2016. Naar aanleiding van deze commissiebrief is het merendeel van de leden in de klankbordgroep opgestapt uit onvrede over de samenwerking met de gemeente.

De zorgen van deze ex-klankbordgroepleden is daarmee niet verdwenen. Zij vrezen dat de situatie die zich op Rak 14 oost heeft voorgedaan ook bij andere rakken kan ontstaan, waardoor nog meer beeldbepalende bomen moeten sneuvelen.

De Partij voor de Dieren en GroenLinks hebben naar aanleiding van deze noodoproep de volgende vragen:

1. Klopt het dat de resultaten van trekproeven aan bomen op de werf van rak 14 al vier maanden bekend zijn, dat ook het advies van de externe deskundige al twee maanden bekend is en dat dit niet is gecommuniceerd naar de klankbordgroep?

We wilden zorgvuldig handelen en geen overhaaste beslissingen nemen. Daar was ook tijd voor, omdat de bomen niet zó instabiel waren om direct in te grijpen. Dit zou pas het geval zijn als de bomen in blad staan. Dat gaf tijd om een second opinion aan te vragen en om goed te onderzoeken of de bomen met bepaalde maatregelen gered konden worden.

Deze bomen behouden blijkt helaas niet mogelijk. De bomen komen steeds meer in blad en de instabiliteit wordt steeds groter. In april vindt noodkap van 6 bomen plaats en ook is het innemen van de kronen van 2 bomen nodig. We wilden de klankbordgroep volledig informeren over de onderzoeken en mogelijke oplossingen en daarom hebben we eerst informatie verzameld. Dat hebben we gedeeld met de klankbordgroep en hebben we ook in een brief naar de raad gezonden.

2. Hoe is het te verklaren dat nu pas besloten is over te gaan tot noodkap?

Zie antwoord 1.

3. Waarom is niet eerder nader onderzoek gedaan naar de oorzaak van de instabiliteit van deze bomen?

Eerdere VTA (visual tree assessment) proeven gaven geen duidelijkheid over de instabiliteit van de bomen en dat er nader onderzoek zou moeten plaatsvinden. Latere proeven op Rak 14 oost wezen dit pas uit. Er is onderzocht of de werkzaamheden waren uitgevoerd zoals afgesproken en of er verschillen waren in omstandigheden of de aanpak ten opzichte van andere rakken en er leek geen nader onderzoek mogelijk.

4. Welke specifieke onderzoeken worden er nu gedaan en welke onderzoeken zijn er al gedaan?

Tijdens de rondleiding met de klankbordgroep op 4 april jl is afgesproken dat we een onderzoek in gang zetten om verschillende grondlagen te onderzoeken op gelaagdheid en stabiliteit.

5. Wanneer worden de resultaten van het in de commissiebrief aangekondigde onderzoek verwacht?

Inmiddels is er opdracht gegeven aan een extern boomtechnisch adviesbureau. Het onderzoek zal nog 4 of 5 weken in beslag nemen.

6. Worden er nu extra maatregelen genomen om te voorkomen dat nog meer bomen aan de Oudegracht worden gekapt omdat ze instabiel zijn geworden? Zo ja, welke?

Naast de reguliere inspecties twee keer per jaar worden er nu ook direct voor de start van de werkzaamheden inspecties gedaan. Voordat we aan een rak beginnen voeren we onder meer trekproven uit.

7. Wordt een tijdelijke stop op de restauraties overwogen tot de oorzaak van de instabiliteit van de bomen bekend is?

Dat vind ik niet wenselijk. De werkzaamheden worden zorgvuldig uitgevoerd. We houden al erg rekening met de bomen aan de Oudegracht. Sneuvelen is niet altijd te voorkomen. Wortels moeten steunen op wal- en kademuren, die soms verwijderd moeten worden. Gelukkig komt het niet bij andere rakken voor. Stoppen vind ik daarom niet wenselijk.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Brechtje Paardekooper, GroenLinks