Monde­linge vragen Geen bomenkap voor terrassen


Indiendatum: 20 mei 2021

Mondelinge vragen 10, 20 mei 2021

Bij horecaonderneming Tiger Mama aan de Voorstraat zijn twee bomen gekapt. Het gaat om bomen, waarvan er één dood zou zijn en de ander aangetaste wortels zou hebben. Na kap van de bomen heeft de horecaonderneming een terras aangelegd. De Partij voor de Dieren vindt het niet acceptabel als bomen gekapt worden en/of niet herplant worden vanwege het aanleggen dan wel vergroten van een terras. Economie zou het dan winnen van ecologie, en in tijden van klimaat- en biodiversiteitscrisis is dit ongewenst. Onze fractie heeft dan ook de volgende vragen:

1. Waarom zijn de bewuste bomen gekapt en is er onderzocht of met ondersteunende maatregelen de bomen langer behouden konden blijven?

2. Is voor het kappen van deze bomen een vergunning aangevraagd? Zo nee, gaat het college optreden tegen illegale kap?

3. Waarom vindt op deze plek geen herplant van bomen plaats conform de Utrechtse herplantplicht?

4. Is het college bereid om de eigenaar van de onderneming hierop aan te spreken en herplanting van de twee bomen op te leggen? Zo nee, waarom niet?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 20 mei 2021
Antwoorddatum: 20 mei 2021

Mondelinge vragen 10, 20 mei 2021

Bij horecaonderneming Tiger Mama aan de Voorstraat zijn twee bomen gekapt. Het gaat om bomen, waarvan er één dood zou zijn en de ander aangetaste wortels zou hebben. Na kap van de bomen heeft de horecaonderneming een terras aangelegd. De Partij voor de Dieren vindt het niet acceptabel als bomen gekapt worden en/of niet herplant worden vanwege het aanleggen dan wel vergroten van een terras. Economie zou het dan winnen van ecologie, en in tijden van klimaat- en biodiversiteitscrisis is dit ongewenst. Onze fractie heeft dan ook de volgende vragen:

1. Waarom zijn de bewuste bomen gekapt en is er onderzocht of met ondersteunende maatregelen de bomen langer behouden konden blijven?

Voorzitter! Ik wil graag even wat context schetsen alvorens de vragen te beantwoorden. Het betreffende horecabedrijf had aanvankelijk een terras aan de Voorstraat, vóór de herinrichting van de Voorstraat. Over de plek waar het nu om gaat, heeft het bedrijf al in juni 2016 met de gemeente een erfpachtovereenkomst gesloten ten behoeve van een toen voorziene terrasuitbreiding. Die terrasuitbreiding is er nooit gekomen. Na de herinrichting van de Voorstraat is met deze ondernemer afgesproken dat hij afziet van het terras aan de Voorstraat en dat de Wijde Begijnenstraat de alternatieve plek voor het terras wordt. De horecaondernemer beschikt intussen ook over een vergunning om dat terras te exploiteren. Die is in december 2020 verleend. Deze context is belangrijk voor het beantwoorden van de vragen.

Het antwoord op vraag 1. Inzake beide bomen heeft noodkap plaatsgevonden, eerst voor de ene boom en later voor de andere. De ene boom was dood en leverde gevaar op. Dat hebben wij zelf moeten constateren. Deze boom is gekapt. Van de andere boom hebben wij op 7 mei jl. een melding ontvangen dat die tijdens graafwerkzaam heden ernstig zou zijn beschadigd. Bij controle ter plekke bleek dat inderdaad het geval te zijn en bleek ook dat de boom niet meer was te redden. De boom vormde een gevaar. De ondersteunende maatregelen die mevrouw Snippe noemt, zaten er helaas niet meer in. Ook die boom heeft het loodje moeten leggen.

2. Is voor het kappen van deze bomen een vergunning aangevraagd? Zo nee, gaat het college optreden tegen illegale kap?

Het antwoord op vraag 2. Beide bomen zijn door middel van noodkap zonder vergunning geveld. In die zin is er geen sprake van illegale kap, maar wij onderzoeken wel of bij de uitvoering van de graafwerkzaamheden mogelijk overtredingen zijn begaan met het oog op de noodzakelijke maatregelen ten behoeve van boombescherming conform de bomenposter. Wij hebben daarover al eerder in het vragenuur gesproken. Wij onderzoeken of en, zo ja, welke voorwaarden ten aanzien van de bomen er in de herinrichting van de Voorstraat zijn opgenomen.

3. Waarom vindt op deze plek geen herplant van bomen plaats conform de Utrechtse herplantplicht?

Het antwoord op vraag 3. Conform de APV vindt bij noodkap herplant plaats. Afhankelijk van de uitkomsten van onderzoek naar mogelijke overtredingen kan herplant ook worden opgelegd als strafmaatregel conform de beleidsregel "Handhaving illegaal vellen en beschadigen van bomen van de gemeente Utrecht".

4. Is het college bereid om de eigenaar van de onderneming hierop aan te spreken en herplanting van de twee bomen op te leggen? Zo nee, waarom niet?

Het antwoord op vraag 4. Zie mijn eerdere beantwoording. Ons verdere handelen is afhankelijk van de uitkomst van ons onderzoek. Wij verwachten u meer duidelijkheid te kunnen geven in de tweede helft van juni a.s., dus over ongeveer een maand.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren