Monde­linge vragen Geen kapver­gunning verlenen in tegen­spraak met bestem­mingsplan


Indiendatum: 10 dec. 2020

Mondelinge vragen 3, 10 december 2020

Recent blijkt een vergunning (WABO-20-38247) aangevraagd te zijn om een van de monumentale populieren bij het nieuwbouwplan van Mitros aan de Dickensplaats te kappen.

De gemeenteraad heeft een bestemmingsplan voor het bouwplan Dickensplaats vastgesteld, op basis van de afweging dat de monumentale populieren op deze locatie daarvoor niet gekapt hoefden te worden. Ook de aanvrager had deze intentie en heeft diverse onderzoeken laten doen waaruit bleek dat deze bomen behouden konden blijven. Nu ineens (2 jaar later), blijkt dat men toch dusdanig dicht bij één van de bomen wenst te bouwen, dat deze boom in de weg zou staan. Dit omdat de nieuwbouw andere fundering heeft.

Buurtbewoners en de Bewonersgroep Bomen Oog in Al zijn volgens de Partij voor de Dieren terecht boos.

De Partij voor de Dieren heeft over het bovenstaande de volgende vragen:

1. Zijn er naast dit onverwachte plan voor deze monumentale populier plannen om nog meer bomen te kappen voor dit bouwplan?

2. Is het college het met de PvdD eens dat deze populier niet alleen onmisbaar is voor biodiversiteit en klimaat, maar ook voor de beleving en het historische karakter van Oog in Al?

3. In de aanvraag staat wel erg stellig dat het bouwplan niet kan wijken. Is het college het met de PvdD eens dat dit een verkeerde manier van denken is: De boom mag niet wijken en daarmee dient er omheen te worden gebouwd. Kan het college toezeggen om de gevraagde velvergunning te weigeren, met als redenen onder meer dat deze boom te waardevol is en dat met het bestemmingsplan is afgesproken dat deze bomen zouden blijven staan?

4. Kan het college met de aanvrager in overleg om te bespreken hoe de gemeente de aanvrager kan ondersteunen bij het aanpassen van het bouwplan omdat deze en de andere populieren behouden moeten blijven?

5. Komt het vaker voor dat er kapvergunningen worden aangevraagd voor bomen waarvan in een bestemmingsplan expliciet stond dat deze zullen blijven staan? En zo ja, informeert het college dan de raad daarover? Zo nee, waarom niet en kan dit voortaan wel gebeuren?

6. Hoe gaat het college voorkomen dat er in de toekomst geen velvergunningen meer worden aangevraagd vanwege inschattingsfouten?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren