Monde­linge vragen Geen kapver­gunning verlenen in tegen­spraak met bestem­mingsplan


Indiendatum: 10 dec. 2020

Mondelinge vragen 3, 10 december 2020

Recent blijkt een vergunning (WABO-20-38247) aangevraagd te zijn om een van de monumentale populieren bij het nieuwbouwplan van Mitros aan de Dickensplaats te kappen.

De gemeenteraad heeft een bestemmingsplan voor het bouwplan Dickensplaats vastgesteld, op basis van de afweging dat de monumentale populieren op deze locatie daarvoor niet gekapt hoefden te worden. Ook de aanvrager had deze intentie en heeft diverse onderzoeken laten doen waaruit bleek dat deze bomen behouden konden blijven. Nu ineens (2 jaar later), blijkt dat men toch dusdanig dicht bij één van de bomen wenst te bouwen, dat deze boom in de weg zou staan. Dit omdat de nieuwbouw andere fundering heeft.

Buurtbewoners en de Bewonersgroep Bomen Oog in Al zijn volgens de Partij voor de Dieren terecht boos.

De Partij voor de Dieren heeft over het bovenstaande de volgende vragen:

1. Zijn er naast dit onverwachte plan voor deze monumentale populier plannen om nog meer bomen te kappen voor dit bouwplan?

2. Is het college het met de PvdD eens dat deze populier niet alleen onmisbaar is voor biodiversiteit en klimaat, maar ook voor de beleving en het historische karakter van Oog in Al?

3. In de aanvraag staat wel erg stellig dat het bouwplan niet kan wijken. Is het college het met de PvdD eens dat dit een verkeerde manier van denken is: De boom mag niet wijken en daarmee dient er omheen te worden gebouwd. Kan het college toezeggen om de gevraagde velvergunning te weigeren, met als redenen onder meer dat deze boom te waardevol is en dat met het bestemmingsplan is afgesproken dat deze bomen zouden blijven staan?

4. Kan het college met de aanvrager in overleg om te bespreken hoe de gemeente de aanvrager kan ondersteunen bij het aanpassen van het bouwplan omdat deze en de andere populieren behouden moeten blijven?

5. Komt het vaker voor dat er kapvergunningen worden aangevraagd voor bomen waarvan in een bestemmingsplan expliciet stond dat deze zullen blijven staan? En zo ja, informeert het college dan de raad daarover? Zo nee, waarom niet en kan dit voortaan wel gebeuren?

6. Hoe gaat het college voorkomen dat er in de toekomst geen velvergunningen meer worden aangevraagd vanwege inschattingsfouten?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 10 dec. 2020
Antwoorddatum: 10 dec. 2020

Mondelinge vragen 3, 10 december 2020

Recent blijkt een vergunning (WABO-20-38247) aangevraagd te zijn om een van de monumentale populieren bij het nieuwbouwplan van Mitros aan de Dickensplaats te kappen.

De gemeenteraad heeft een bestemmingsplan voor het bouwplan Dickensplaats vastgesteld, op basis van de afweging dat de monumentale populieren op deze locatie daarvoor niet gekapt hoefden te worden. Ook de aanvrager had deze intentie en heeft diverse onderzoeken laten doen waaruit bleek dat deze bomen behouden konden blijven. Nu ineens (2 jaar later), blijkt dat men toch dusdanig dicht bij één van de bomen wenst te bouwen, dat deze boom in de weg zou staan. Dit omdat de nieuwbouw andere fundering heeft.

Buurtbewoners en de Bewonersgroep Bomen Oog in Al zijn volgens de Partij voor de Dieren terecht boos.

De Partij voor de Dieren heeft over het bovenstaande de volgende vragen:

1. Zijn er naast dit onverwachte plan voor deze monumentale populier plannen om nog meer bomen te kappen voor dit bouwplan?

2. Is het college het met de PvdD eens dat deze populier niet alleen onmisbaar is voor biodiversiteit en klimaat, maar ook voor de beleving en het historische karakter van Oog in Al?

3. In de aanvraag staat wel erg stellig dat het bouwplan niet kan wijken. Is het college het met de PvdD eens dat dit een verkeerde manier van denken is: De boom mag niet wijken en daarmee dient er omheen te worden gebouwd. Kan het college toezeggen om de gevraagde velvergunning te weigeren, met als redenen onder meer dat deze boom te waardevol is en dat met het bestemmingsplan is afgesproken dat deze bomen zouden blijven staan?

4. Kan het college met de aanvrager in overleg om te bespreken hoe de gemeente de aanvrager kan ondersteunen bij het aanpassen van het bouwplan omdat deze en de andere populieren behouden moeten blijven?

5. Komt het vaker voor dat er kapvergunningen worden aangevraagd voor bomen waarvan in een bestemmingsplan expliciet stond dat deze zullen blijven staan? En zo ja, informeert het college dan de raad daarover? Zo nee, waarom niet en kan dit voortaan wel gebeuren?

6. Hoe gaat het college voorkomen dat er in de toekomst geen velvergunningen meer worden aangevraagd vanwege inschattingsfouten?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren

Voorzitter! Gevraagd wordt of nog meer bomen worden gekapt. Het antwoord is: nee. Het betreft hier overigens geen monumentale boom, maar wel een beeldbepalende boom. Dat is iets anders. Gevraagd wordt ook of ik het ermee eens ben dat de boom niet alleen onmisbaar is voor biodiversiteit en klimaat, maar ook voor de beleving en het historische karakter van Oog in Al. De waarde van de boom komt voort uit zijn ouderdom. De waarde van de boom is hoog. De grootte en de vorm van de bomen op het binnenplein bepalen het beeld. Ze hebben een duidelijke invloed op de ruimtelijke waarde. Het gaat echter om het verwijderen van maar één boom. Hoe vervelend het
ook is, verandert het kappen van één boom niet de totale biodiversiteit en het klimaat van het gebied. Er zullen ernaast 34 nieuwe bomen worden geplant, waardoor het verval zal herstellen en mogelijk zal verbeteren. Nogal stellig wordt gevraagd of het bouwplan niet kan wijken. Bij de planvorming is natuurlijk heel zorgvuldig onderzoek gedaan naar het behoud van de zes populieren. Op basis van de metingen en het advies was behoud mogelijk. Dat was geborgd in het bestemmingsplan. Bij de bouwput is nogmaals een meting gedaan. Uit onderzoek naar de wortels blijkt dat de boom en de wortels te diep in de richting van de geplande bebouwing staan. Als de boom blijft staan, wordt de levensvatbaarheid waarschijnlijk bedreigd. Die zou dan kunnen terugvallen tot vijf jaar. Op basis van deze omstandigheden en inzichten moeten wij de afweging maken hoe wij hiermee omgaan. Gevraagd wordt of wij in overleg kunnen gaan. Het bouwplan is op dit moment in uitvoering. Het aanpassen daarvan zou veel impact hebben voor de loop van de bouw. Mochten wij besluiten tot het verlenen van de kapvergunning en mocht het kappen doorgaan, dan moet er extra compensatie
plaatsvinden, maar die beslissing is nog niet genomen. Wij zullen daarbij het advies van een ecoloog betrekken, bijvoorbeeld om in het gebied een zwaardere boom terug te plaatsen. Gevraagd wordt of het vaker gebeurt dat kapvergunningen worden aangevraagd voor bomen waarvan in het bestemmingsplan expliciet stond dat die konden blijven staan. Helaas is dat niet uit te sluiten, omdat men tijdens de bouw tot nieuwe inzichten kan komen. Wij streven er altijd naar om zoveel mogelijk bomen te behouden, maar er is altijd een disclaimer bij dat het soms kan gebeuren, dat daarvan moet worden afgeweken. Als een aanvraag om bomen te vellen direct valt te herleiden,
dan zullen wij de raad daarover schriftelijk informeren, zo ook in dit geval. Van tevoren is niet te zeggen of dit nooit meer zal gebeuren. Er kunnen inschattingsfouten
worden gemaakt en er kan informatie ontbreken. De velvergunning komt via de procedures pas in januari a.s. bij het college. Ik heb die nog
niet gezien.