Monde­linge Vragen Geluids­overlast De Trip Lage Weide


Mondelinge vragen 7, 26 september 2019

Inwoners van Zuilen hebben het zwaar te verduren met naast de motorcross waar in deze raad regelmatig over gesproken wordt, ook de activiteiten van "De Trip", waar momenteel de overlast weer toeneemt. Op allerlei tijdstippen ervaren inwoners zware geluidsoverlast van bijvoorbeeld "een bouwkraan, waarschuwingsgeluiden van achteruitrijdende zware voertuigen, slaande kleppen, gebonk van stalen bakken en machinemotoren". De herrie begint ook voor 7:00 uur ’s ochtends. Als Partij voor de Dieren hebben we dit al vaker geagendeerd, en daarom waren wij niet blij met de signalen van omwonenden dat recente klachten over overlast slecht afgehandeld worden. Enkele inwoners zijn de situatie beu en zijn daarom verhuisd.

Hoewel de RUD verantwoordelijk is voor handhaving, vindt deze overlast plaats in onze gemeente. Bovendien stelde deze raad (zonder steun van de Partij voor de Dieren overigens), eind vorig jaar een herziend bestemmingsplan Lage Weide vast dat dit allemaal lijkt toe te staan. Genoeg redenen om toch verantwoordelijkheid te nemen dus. Daarover de volgende vragen:

1. Herkent het college het beeld van omwonenden dat de overlast de laatste weken toeneemt? Wat is de reden van de toename van de overlast?

2. Als bewoners klachten indienen bij de Regionale Uitvoeringsdienst, krijgen ze bureaucratische of afwachtende antwoorden. Is het college bereid er bij de RUD op aan te dringen dat klachten over De Trip voortvarend afgehandeld moeten worden, vooral in de richting van overlastgevende bedrijven? Zo nee, waarom niet?

3. Is het college bereid om in gesprek te gaan met de RUD en bedrijven, om te komen tot afspraken die de geluidshinder kunnen verminderen, zeker op ongewenste momenten zoals voor 7:00 uur in de ochtend (bijvoorbeeld geluidswerende maatregelen en de meest lawaaiige activiteiten tot bepaalde tijdslots beperken)? Zo nee, waarom niet?

4. Welke mogelijkheden ziet het college voor het op termijn afbouwen van hinder veroorzakende industrie in dit deel van Lage Weide?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren