Monde­linge vragen Raads­brief Voor­uitblik Jaar­wis­seling 2019-2020


Indiendatum: 26 sep. 2019

Mondelinge vragen 10, 26 september 2019

In de Raadsbrief Vooruitblik Jaarwisseling 2019-2020 staat een aantal zaken die volgens de Partij voor de Dieren en GroenLinks nog niet heel concreet zijn. De Partij voor de Dieren en GroenLinks vinden dit essentieel. Daarom hebben de Partij voor de Dieren en GroenLinks hierover de volgende vragen:

Het college laat onderzoeken of zij de bevoegdheden van boa’s kan uitbreiden, bijvoorbeeld de mogelijkheid om effectiever op te treden tegen vuurwerkoverlast. Er staat echter in de brief niet wanneer dit onderzoek afgerond wordt en of de resultaten nog vóór de komende jaarwisseling komen en toegepast kunnen worden.

1. Kan het college meer vertellen over de planning rond dit onderzoek en ziet het college meer mogelijkheden om effectiever op te treden tegen vuurwerkoverlast? Zo ja, welke?

2. Is het verbod om buiten de verkoopdagen op straat vuurwerk in bezit te hebben zo in te voeren of is hier een aanpassing van de APV voor nodig? Indien dit het geval is, laat dit dan nog voor de komende jaarwisseling plaatsvinden.

Het is ons niet duidelijk als we de raadsbrief lezen wat de plannen van het college zijn rond het uitbreiden van vuurwerkvrije zones. De komende jaarwisseling worden in ieder geval de parken aan de lijst toegevoegd dankzij amendement 44/2018, maar verder wordt in de brief aangegeven dat het aantal vuurwerkzones sinds 2015 geleidelijk wordt uitgebreid, zonder details.

3. Kan het college meer vertellen over haar ambities op het instellen van meer vuurwerkvrije zones dan tijdens de jaarwisseling 2018/2019? Komen er meer vuurwerkvrije zones bij, en zo ja, welke? Zo nee, waarom niet? Waarom staat dit niet duidelijk in de brief vermeld? Als er geen vuurwerkvrije zones (behalve de parken) bijkomen, waarom heeft het college het dan over geleidelijke uitbreiding als beleid?

4. Het verzoek van onder meer onze burgemeester voor een verbod op knalvuurwerk heeft niet geleid tot een landelijk verbod. Welke inspanningen gaat de burgemeester nog voor de komende jaarwisseling leveren richting de Rijksoverheid om toch nog te komen tot een inperking van het aantal en het soort vuurwerk dat door consumenten mag worden afgestoken? Is dit überhaupt nog mogelijk voor de komende jaarwisseling?

Eva van Esch, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 26 sep. 2019
Antwoorddatum: 26 sep. 2019

Mondelinge vragen 10, 26 september 2019

In de Raadsbrief Vooruitblik Jaarwisseling 2019-2020 staat een aantal zaken die volgens de Partij voor de Dieren en GroenLinks nog niet heel concreet zijn. De Partij voor de Dieren en GroenLinks vinden dit essentieel. Daarom hebben de Partij voor de Dieren en GroenLinks hierover de volgende vragen:

Het college laat onderzoeken of zij de bevoegdheden van boa’s kan uitbreiden, bijvoorbeeld de mogelijkheid om effectiever op te treden tegen vuurwerkoverlast. Er staat echter in de brief niet wanneer dit onderzoek afgerond wordt en of de resultaten nog vóór de komende jaarwisseling komen en toegepast kunnen worden.

1. Kan het college meer vertellen over de planning rond dit onderzoek en ziet het college meer mogelijkheden om effectiever op te treden tegen vuurwerkoverlast? Zo ja, welke?

Een landelijke projectgroep van de VNG, het OM en de politie heeft een uitspraak gedaan om de bevoegdheden van boa's uit te breiden. De Utrechtse driehoek heeft een aanvraag ingediend voor het handhaven op vuurwerk door de gemeentelijke boa's. Het gaat om het handhaven op het bezit van vuurwerk en knalvuurwerk buiten de verkoopdagen. Dit knalvuurwerk mag niet meer dan 6 gram NEM bevatten. Bij legaal vuurwerk is dat op de verpakking vermeld. V66r 1 november a.s. wordt een besluit verwacht of onze boa's bij de komende jaarwisseling deze bevoegdheid kunnen inzetten. Wij doen dus ons best.

2. Is het verbod om buiten de verkoopdagen op straat vuurwerk in bezit te hebben zo in te voeren of is hier een aanpassing van de APV voor nodig? Indien dit het geval is, laat dit dan nog voor de komende jaarwisseling plaatsvinden.

Het verbod om buiten de verkoopdagen vuurwerk in bezit te hebben, is geregeld in het landelijke vuurwerkbesluit. Er is hiervoor geen wijziging van de APV nodig. lk hoop dat ik de vraag goed heb begrepen.

Het is ons niet duidelijk als we de raadsbrief lezen wat de plannen van het college zijn rond het uitbreiden van vuurwerkvrije zones. De komende jaarwisseling worden in ieder geval de parken aan de lijst toegevoegd dankzij amendement 44/2018, maar verder wordt in de brief aangegeven dat het aantal vuurwerkzones sinds 2015 geleidelijk wordt uitgebreid, zonder details.

3. Kan het college meer vertellen over haar ambities op het instellen van meer vuurwerkvrije zones dan tijdens de jaarwisseling 2018/2019? Komen er meer vuurwerkvrije zones bij, en zo ja, welke? Zo nee, waarom niet? Waarom staat dit niet duidelijk in de brief vermeld? Als er geen vuurwerkvrije zones (behalve de parken) bijkomen, waarom heeft het college het dan over geleidelijke uitbreiding als beleid?

Wij spreken steeds, ook met uw steun, de een wat meer dan de ander, over de geleidelijke uitbreiding van de vuurwerkvrije zones, omdat sinds 2015, in het kader van de hervorming van de vuurwerktraditie, het aantal vuurwerkvrije zones toeneemt. Wij zijn in 2015 gestart met een aantal zones op vrijwillige basis, de drie zogenaamde vuurwerkluwe zones. In 2016 waren negen dierenbuitenverblijven, zorginstellingen en de Voorveldse polder echt vuurwerkvrij. In 2017 waren vier gebieden met veel instellingen vuurwerkvrij. In 2018 waren alle dierenbuitenverblijven en natuurgebieden in de APV opgenomen.

Door uw amendement, waar ik - to put it mildly - niet blij mee was, zijn er bij de komende oud-en-nieuwviering 53 locaties bijgekomen, waaronder locaties waarvan ik heb gezegd dat die met geen mogelijkheid zijn te handhaven, omdat bijvoorbeeld ook het Griftpark daaronder valt. Dat er sprake is van geleidelijkheid, kan ik niet bevestigen. Dit is een enorme sprong waarvan ik niet zeker weet of die zal lukken. Men moet het niet omdraaien en vragen wanneer wij uitbreiden, want dat hebben wij al gedaan. Wij hebben heel loyaal, zoals het hoort, gezegd dat het amendement is aangenomen. Wij breiden dus het aantal locaties uit met de 53 parken. Het beleid is gericht op draagvlak en normbesef. Tijdens de jaarwisseling van 2018 en 2019 zijn, behalve alle dierenbuitenverblijven, natuurgebieden aangewezen als vuurwerkvrije zone. Dit jaar komen daar de parken bij via het aangehaalde amendement.

4. Het verzoek van onder meer onze burgemeester voor een verbod op knalvuurwerk heeft niet geleid tot een landelijk verbod. Welke inspanningen gaat de burgemeester nog voor de komende jaarwisseling leveren richting de Rijksoverheid om toch nog te komen tot een inperking van het aantal en het soort vuurwerk dat door consumenten mag worden afgestoken? Is dit überhaupt nog mogelijk voor de komende jaarwisseling?

Naast deze APV-wijziging wordt dit jaar extra geïnvesteerd in vrijwillige vuurwerkvrije zones, waarbij burgers worden gestimuleerd om samen met hun buren vuurwerkvrije zones in te richten. Omdat op dit moment nog niet duidelijk is hoeveel mensen hiermee aan de slag gaan, kan het college nog geen antwoord geven op de vraag hoeveel zones er aan de bestaande vuurwerkvrije zones worden toegevoegd. In mei jl. hebben politie, bedrijven en G4 het kabinet verzocht om een verbod op knalvuurwerk. Zoals bekend, heeft dit verzoek niet geleid tot een landelijk verbod op knalvuurwerk, maar wel tot andere maatregelen. Om vuurwerkletsel zoveel mogelijk te voorkomen, wordt de komende jaarwisseling de verstrekking van veiligheidsbrillen en lonten bij de verkoop van consumentenvuurwerk verplicht en doet het kabinet dit najaar een voorstel om met ingang van 2021 het zogenaamde categorie F3-vuurwerk te verbieden. Daaronder vallen onder meer Chinese rollen en ratelbanden. Samen met onder andere mijn G4-collega's zal ik het onderwerp blijven aansnijden en de lobby onverminderd voortzetten.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren

Aanvullende vraag Partij voor de Dieren: lk dank de burgemeester voor de uitgebreide beantwoording. De burgemeester zegt dat er 53 vuurwerkvrije zones bijkomen. Dat klinkt fors. Wij zijn daar blij mee. Kunnen wij een overzicht krijgen welke zones dat precies zijn?

Burgemeester Van Zanen: Zeker, want dat zijn alle parken die er in de stad zijn. Er zijn zeer ingewikkelde bij, waarvan ik mij afvraag of de vrijwillige norm die uitgaat van het verbod voldoende oplevert. lk hoop van wel. Ook het Shanghaipark is erbij, dat is een heel klein park. Het zijn 53 locaties waar vuurwerk echt verboden is. Dat is een hele hijs. Mevrouw Sasbrink kan de lijst krijgen. Die hebben wij al eerder laten zien. lk heb steeds beargumenteerd dat het heel veel is. Zij heeft een enorme overwinning behaald. lk weet echter niet of die succes heeft.