Monde­linge vragen Gezonde school­lunch: tijd voor actie!


Indiendatum: 11 mrt. 2021

Mondelinge vragen 2, 11 maart 2021

“Ongelijkheid op school zit ook in het broodtrommeltje” kopte het NRC vorige week. De gezonde schoollunch is een onderwerp dat de laatste tijd flink in de belangstelling staat, waar onderzoek naar gedaan wordt en waar D66, PvdA en Partij voor de Dieren al schriftelijke vragen over stelden. Ook is het in veel verkiezingsprogramma’s en -debatten terug te vinden en is er recent een motie aangenomen die oproept tot het uitwerken van scenario’s voor landelijke implementatie. Dit biedt hoop!

De coronacrisis is een alarmbel: we moeten aan de bak om overgewicht tegen te gaan en gezondheidsverschillen te verkleinen. Het aanbieden van een gezonde en duurzame schoollunch op de basisschool - bij voorkeur in combinatie met meer beweging – is bewezen effectief. Op de Kindercampus Molenpark in Lombok loopt momenteel een eerste Utrechtse pilot hiermee.

Vanuit de Rijksoverheid komt de komende tijd het nodige geld vrij voor onderwijs, jeugd, gezondheid en sport als gevolg van de coronacrisis. Meest in het oog springend is de € 8,5 miljard voor het Nationaal Programma Onderwijs.

De fracties van D66, Partij voor de Dieren, Student & Starter, PvdA, GroenLinks en CDA hebben de volgende vragen:

1. Ziet het college ook momentum om de gezonde en duurzame schoollunch een duw de goede kant op te geven en slim gebruik te maken van de (binnenkort) beschikbare Rijksmiddelen en aangenomen motie in de Tweede Kamer? Zo ja, hoe acteert ze hierop?

2. Wil het college op een laagdrempelige manier peilen of Utrechtse basisscholen ervoor open staan om een pilot te doen met de gezonde en duurzame schoollunch – zodra het verantwoord kan met het oog op corona uiteraard?

3. Is het college bereid om de komende maanden in een soort ‘makelfunctie’ vraag, aanbod en geld bij elkaar te brengen, en scholen te helpen om pilots voor gezonde en duurzame schoollunches van de grond te krijgen?

4. Is het college het met de vragenstellers eens dat mogelijke pilots de meeste meerwaarde hebben op de plekken waar de gezondheidsverschillen het grootst zijn en de nood het hoogst is? Zet het college op juist deze plekken in?

Has Bakker en Mohammed Saiah, D66
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Tessa Sturkenboom, Student & Starter
Hester Assen, PvdA
Marcel Vonk, GroenLinks
Bert van Steeg, CDA