Monde­linge vragen Spaar de struik


Indiendatum: 11 mrt. 2021

Mondelinge vragen 6, 10 maart 2021

Bosjes en struiken zijn een ideale schuilplek voor stadse vogels. Daarnaast maken bekende soorten als merel, roodborst en natuurlijk de schattige staartmees hun nest graag niet te hoog van de grond, maar wel beschut. In een fijne struik dus!

Maar het gaat niet goed met deze struikbroeders in de stad. Sinds het begin van het Meetnet Urbane Soorten (MUS) in 2007 neemt deze groep, waaronder de zanglijster en winterkoning, in aantal af. De afname van struiken en heggen in tuinen en in het openbaar groen dragen hieraan bij. De Vogelbescherming roept met de actie ‘Spaar de struik’ gemeenten op om terughoudend te zijn met het verwijderen van struiken en kleine bosjes.

Dit leidt bij de fracties van GroenLinks en Partij voor de Dieren tot de volgende vragen.

1. Kan de wethouder aangeven of de dalende trend van het MUS ook in Utrecht speelt?

2. Welke maatregelen worden er in Utrecht genomen om het aantal stadse vogels te laten toenemen? En kan de wethouder aangeven welke effecten deze maatregelen hebben?

3. Is de wethouder bereid om de afname van het aantal struiken in Utrecht tegen te gaan en om te buigen in een toename? Zo nee, waarom niet?

Onlangs zijn op de plek van de toekomstige wijk Cartesius door een groep vrijwilligers onder leiding van ecoloog Franke van der Laan 2.000 zaailingen geoogst.

Voor het oogsten zochten de ontwikkelaars van de wijk contact met Meer Bomen Nu, een samenwerking van Stichting Nationale Boomfeestdag, Stichting MEERGroen, Caring Framers en Urgenda. De organisatie haalt de overdaad aan jonge struiken en bomen op bij natuurgebieden en bouwplaatsen, om ze vervolgens op andere plekken in het land terug te planten.

4. Is de wethouder het met onze fracties eens dat het behouden en herplanten van struiken van bouwplaatsen bijdraagt aan een groene en leefbare stad? Zo nee, waarom niet?

5. Is de wethouder bereid om samen met meerbomen.nu te werken aan het behoud en herplanten van struiken en bomen in Utrecht? Zo nee, waarom niet?

Erwin Virginia, GroenLinks
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren