Monde­linge vragen Laat al het groen op de Johan Wage­naarkade met rust tot over het bestem­mingsplan besloten is


Indiendatum: 11 mrt. 2021

Mondelinge vragen 4, donderdag 11 maart 2021

Drie woningblokken aan de Johan Wagenaarkade 1-10bis worden mogelijk gesloopt. De sloopmelding is echter nog niet akkoord bevonden, en het nieuwe bestemmingsplan is nog niet vastgesteld door de raad. Volgens buurtvertegenwoordigers van de Johan Wagenaarkade 1-10bis zijn er reeds onomkeerbare werkzaamheden uitgevoerd, zoals het verwijderen van de nutsvoorzieningen in de woningen en de looppadjes voor de huizen. Hiermee zijn de woningen effectief onbewoonbaar gemaakt. De Partij voor de Dieren en het CDA vinden het onwenselijk dat Mitros hiermee lijkt voor te sorteren op de sloop van de gebouwen, terwijl de raad nog niet heeft besloten over de benodigde wijziging van het bestemmingsplan voor nieuwbouw.

Op de locatie staan dunnere en dikke bomen, en tussen de bouwblokken bevindt zich hoog en dicht struikgewas. Juist nu in het voorjaar vinden veel dieren in de bomen en struiken nestgelegenheid en schuilplaatsen (vogelnestjes, egels in winterslaap, et cetera). Onze fracties vrezen dat Mitros – vooruitlopend op het bestemmingsplan – al van start zal gaan met het verwijderen van het aanwezige (vergunningsvrije) groen. En ook over de vergunningsplichtige bomen maken de fracties zich zorgen, want de ervaring is dat het college vrijwel altijd overgaat tot het verlenen van een velvergunning. Hoewel er in de bouwplannen staat dat er nieuw en meer groen zal worden toegevoegd op de locatie, is dat geen excuus om bestaand groen te verwijderen, en het leefgebied van kleine zoogdieren en vogels te vernietigen.

Naar aanleiding van bovenstaande hebben de Partij voor de Dieren en het CDA de volgende vragen:

1. Kan het college toezeggen zich in te zetten voor het behoud van het groen, sowieso tot het bestemmingsplan vast is gesteld, en in gesprek te zullen gaan met Mitros om hen te overtuigen de begroeiing te laten staan? Zo nee, waarom niet?

2. Kan het college toezeggen dat – áls zij al voornemens is velvergunningen te gaan verlenen – dat daar dan de voorwaarde aan wordt verbonden dat deze pas gebruikt mogen worden als ook het bestemmingsplan is vastgesteld en de bouwvergunning is verleend? Zo nee, waarom niet?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Jantine Zwinkels, CDA