Schrif­te­lijke vragen Aanvul­lende vragen bomenkap Kove­laarstraat


Indiendatum: 11 mrt. 2021

Schriftelijke vragen 74/2021

In het vragenuur van 4 maart stelde de Partij voor de Dieren vragen over de bomenkap in de Kovelaarstraat. De beantwoording daarvan roept nieuwe vragen op, bijvoorbeeld door het antwoord dat de motie ‘Kappen met kappen’ niet van toepassing zou zijn bij saneren en door het antwoord dat nu nog niet bekend is hoeveel bomen er in totaal nog gekapt zouden moeten worden om de gewenste woningbouwplannen uit te voeren.

In vervolg op de al gestelde vragen tijdens het vragenuur heeft de Partij voor de Dieren de volgende aanvullende vragen over de bomenkap in de Kovelaarstraat:

1. Klopt het dat de mate waarin sanering van grond nodig is, samenhangt met de bestemming van die grond?
2. Gelden voor braakliggend terrein, voor een terrein met bestemming begraafplaats, voor een tuin, of voor een terrein met bestemming wonen, verschillende normen voor de grondkwaliteit?
3. Klopt het dat er, wanneer er geen wens zou bestaan om hier woningen te bouwen, er nu ook niet gesaneerd had hoeven worden?
4. Staat er in de aangevraagde vergunning voor de sanering ook waaróm de aanvrager deze sanering wil uitvoeren? (bijvoorbeeld met het oog op een gewenste wijziging van de bestemming?)
5. Hoeveel van de 56 bomen die er in 2017 stonden zijn nu illegaal gekapt, hoeveel bomen die op de begraafplaats stonden zijn illegaal gekapt en op welke wijze gaat de burgemeester alsnog handhaven tegen al die illegale kap? (NB: deze vraag stelden wij ook aanvullend in het vragenuur op 4 maart, waarop de wethouder al toezegde deze informatie te willen delen)
6. In het vragenuur vertelde de wethouder dat er een vergunningaanvraag voor het bouwplan loopt, en dat pas daarin bekend wordt hoeveel bomen daarbij gekapt zullen worden. Daarnaast worden er voor een uitrit en inrit mogelijk ook nog meer bomen gekapt.
a. Hoe heeft het college een integrale afweging kunnen maken over het vaststellen van het intentiedocument als er op dat moment nog niets bekend was over de voorgenomen bomenkap?
b. Is het college het ermee eens dat inritten en uitritten so wie so geen excuus zijn voor bomenkap?
7. Is het college ermee bekend dat diverse omwonenden weliswaar deelgenomen hebben aan de genoemde participatiebijeenkomsten, maar zich totaal niet gehoord voelen? Wat is volgens het college de waarde van deze ‘brede bewonersbijeenkomsten’? Wat kan het college betekenen voor omwonenden die zich niet gehoord voelen?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 11 mrt. 2021
Antwoorddatum: 7 apr. 2021

Schriftelijke vragen 74/2021

In het vragenuur van 4 maart stelde de Partij voor de Dieren vragen over de bomenkap in de Kovelaarstraat. De beantwoording daarvan roept nieuwe vragen op, bijvoorbeeld door het antwoord dat de motie ‘Kappen met kappen’ niet van toepassing zou zijn bij saneren en door het antwoord dat nu nog niet bekend is hoeveel bomen er in totaal nog gekapt zouden moeten worden om de gewenste woningbouwplannen uit te voeren.

In vervolg op de al gestelde vragen tijdens het vragenuur heeft de Partij voor de Dieren de volgende aanvullende vragen over de bomenkap in de Kovelaarstraat:

1. Klopt het dat de mate waarin sanering van grond nodig is, samenhangt met de bestemming van die grond?

Ja. De mate van sanering is afhankelijk van het toekomstig gebruik van de gronden maar kan ook afhankelijk zijn van het soort verontreiniging en of de gekozen saneringsmaatregel (zie ook antwoord 3).

2. Gelden voor braakliggend terrein, voor een terrein met bestemming begraafplaats, voor een tuin, of voor een terrein met bestemming wonen, verschillende normen voor de grondkwaliteit?

Ja, op hoofdlijnen aangegeven kent de Wet bodembescherming de volgende categorieën: achtergrondwaarde (schoon), wonen (geschikt voor wonen met (sier)tuin), industrie (bijvoorbeeld bij bedrijven en wegen).

3. Klopt het dat er, wanneer er geen wens zou bestaan om hier woningen te bouwen, er nu ook niet gesaneerd had hoeven worden?

Ja, de verontreiniging is hier niet van dien aard dat er zonder herontwikkeling en het huidige gebruik moet worden gesaneerd. De ontwikkeling op het perceel (in dit geval de bouwactiviteit) maakt dat de grond geschikt moet worden gemaakt voor het gebruik wonen met tuin. Echter, op het betreffende perceel is ook een asbesthoudende weg aanwezig, hiervoor is de inspectie leefomgeving en transport (IL&T) het bevoegd gezag. Uit de wet- en regelgeving volgt dat het verboden is om een ‘asbestweg’ in bezit te hebben en dat sanering veelal per omgaande en na goedkeuring van de plannen door IL&T dient te worden uitgevoerd.


4. Staat er in de aangevraagde vergunning voor de sanering ook waaróm de aanvrager deze sanering wil uitvoeren? (bijvoorbeeld met het oog op een gewenste wijziging van de bestemming?)

Voor de bodemsanering (dus niet voor de asbestweg) is een busmelding (‘BUS’ staat voor Besluit uniforme sanering) ingediend. In deze melding is aangegeven dat de reden van de bodemsanering het geschikt maken voor het toekomstig gebruik van de saneringslocatie wonen met (sier)tuin is.

5. Hoeveel van de 56 bomen die er in 2017 stonden zijn nu illegaal gekapt, hoeveel bomen die op de begraafplaats stonden zijn illegaal gekapt en op welke wijze gaat de burgemeester alsnog handhaven tegen al die illegale kap? (NB: deze vraag stelden wij ook aanvullend in het vragenuur op 4 maart, waarop de wethouder al toezegde deze informatie te willen delen)

In 2017 zijn er 56 bomen geïnventariseerd, drie bomen zijn meerstammig hiervan zijn twee bomen tweestammig en één boom is driestammig) hierdoor zijn er totaal 60. In de bomeninventarisatie zijn 7 bomen opgenomen die buiten het plangebied vallen. Hiervan zijn er twee vergunningsvrije bomen geveld voor de realisatie van de Oosterspoorbaan en staan er vijf bomen op particulierterrein. Er zijn op 12 februari 2021 drie bomen illegaal gekapt in de Kovelaarstraat. Het vellen van bomen, hangende een schorsing van de vergunning door een voorzieningenrechter, is aan te merken als een economisch delict. De betrokken toezichthouders hebben een proces-verbaal opgemaakt. Het is vervolgens aan het Openbaar Ministerie om over te gaan tot verdere vervolging. Bij daadwerkelijke vervolging kan een strafrechtrechtelijke boete aan de overtreder worden opgelegd. De omgevingsvergunning voor het vellen van de bomen is inmiddels in werking getreden en er geldt conform de APV een herplantplicht. Aan de kant van de begraafplaats Kovelswade zijn twee niet vergunningsplichtige bomen gekapt en er zijn struiken weggehaald, waardoor een toegang tot het bouwterrein is ontstaan. Het bouwverkeer hoeft nu niet door de smalle doodlopende Kovelaarstraat te rijden maar kan via de begraafplaats het terrein veilig bereiken. Na de bouwwerkzaamheden zal deze strook bij de begraafplaats weer worden herplant.


6. In het vragenuur vertelde de wethouder dat er een vergunningaanvraag voor het bouwplan loopt, en dat pas daarin bekend wordt hoeveel bomen daarbij gekapt zullen worden. Daarnaast worden er voor een uitrit en inrit mogelijk ook nog meer bomen gekapt.
a. Hoe heeft het college een integrale afweging kunnen maken over het vaststellen van het intentiedocument als er op dat moment nog niets bekend was over de voorgenomen bomenkap?

De eigenaar heeft na de aankoop van het terrein om veiligheidsredenen bouwvallige opstallen met asbestdaken afgebroken en de bodem gesaneerd. Hiervoor is een velvergunning verleend (met kenmerk HZ WABO 17 24042). In het door het college vastgestelde intentiedocument staat dat bomen moeten zoveel mogelijk behouden moeten blijven, door deze in te passen in het ontwerp. Waar dat niet mogelijk is moet compensatie plaatsvinden. De nieuwe bomen zijn zorgvuldig gekozen op functie, groeiwijze, bewezen succesvolle soorten die zo min mogelijk overlast veroorzaken door bv vrucht of luis. Naast bomen zullen er ook heesters en bodembedekkers worden toegepast die naast hun sierwaarde ook waardevol zijn voor de fauna. De initiatiefnemer heeft een groen inrichtingsplan opgesteld dat de gemeente heeft goedgekeurd. Bij de aanvraag voor een kapvergunning moet door de aanvrager een door de gemeente goedgekeurd compensatievoorstel worden gevoegd afgestemd op de toekomst kwaliteit van de te kappen bomen.

b. Is het college het ermee eens dat inritten en uitritten so wie so geen excuus zijn voor bomenkap?

Dat hangt af van de situatie en is altijd een maatwerkbeoordeling, zie ook antwoord op vraag 5 (alinea begraafplaats Kovelswad
e).

7. Is het college ermee bekend dat diverse omwonenden weliswaar deelgenomen hebben aan de genoemde participatiebijeenkomsten, maar zich totaal niet gehoord voelen? Wat is volgens het college de waarde van deze ‘brede bewonersbijeenkomsten’? Wat kan het college betekenen voor omwonenden die zich niet gehoord voelen?

In Utrecht maken we de stad samen. Bij het maken van gemeentelijk beleid en plannen spelen participatie en initiatief een belangrijke rol, want zonder de creativiteit, kennis en energie vanuit de stad missen we kansen. Er zijn in dit proces 3 brede participatiebijeenkomsten geweest, naast gesprekken die de ontwikkelaar ook 1-op-1 heeft gevoerd met enkele bewoners. Een deel van de inbreng van omwonenden heeft geleid tot planaanpassingen. Het aantal woningen is teruggebracht, de positie van de woonblokken is aangepast met een kleiner bouwvolume en een groene bufferzone, één positie voor een fietsenstalling is komen te vervallen. Enkele bewoners hebben aangeven dat door het krappe profiel van de Kovelaarstraat, naast auto’s en fietsers, ook voetgangers gebruik maken van de rijbaan. Hierdoor, en door het parkeren aan beide kanten van de straat, het relatief hard rijden van auto’s, achteruitrijden van auto’s en de slechte bereikbaarheid voor hulpdiensten, ontstaan in hun ogen onoverzichtelijke en verkeersonveilige situaties. Bewoners hebben hierbij ook aangegeven dat de smalle voetpaden moeilijk toegankelijk zijn gemaakt door plaatsing van obstakels zoals meubilair, vuilcontainers ed. We hebben naar een oplossing gezocht door een openbare keerlus binnen het plangebied te realiseren (waardoor ook de auto’s van omwonenden veilig kunnen keren). Er zijn bewoners die daarnaast de wens hebben geuit om de hele straat her in te richten om deze veiliger te maken. Aangezien er geen directe negatieve verkeerskundige effecten voortvloeien uit het nieuwbouwproject, is bewoners geadviseerd hiervoor een bewonersinitiatief in te dienen. Wij stellen dan ook vast dat omwonenden betrokken zijn bij deze planontwikkeling, dat aan sommige punten tegemoet is gekomen en andere punten niet. Participatie betekent niet dat aan alle wensen van omwonenden tegemoetgekomen moet worden; participatie betekent met elkaar in gesprek gaan en elkaar meenemen in een ontwikkeling.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Laat al het groen op de Johan Wagenaarkade met rust tot over het bestemmingsplan besloten is

Lees verder

Mondelinge vragen Ongelijke behandeling demonstraties

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer