Monde­linge vragen haal­baar­heids­on­derzoek crema­torium op begraaf­plaats Kovelswade


Indiendatum: 7 dec. 2017

Mondelinge vragen 4, 7 december 2017

De gemeente is een haalbaarheidsonderzoek gestart naar de komst van een crematorium op de monumentale begraafplaats Kovelswade. Omwonenden zijn zeer bezorgd over onder andere de aantasting van het rijksmonument Kovelswade en gevolgen voor de leefomgeving. Ze hebben zich verenigd in een bewonerscomité, hebben meer dan 500 handtekeningen verzameld van mensen die tegen de komst van het crematorium zijn en hebben een visiedocument opgesteld met een groot aantal vragen en bezwaren. Bovendien voelen ze zich overvallen door het voornemen van het college.

De fracties hebben hierover de volgende vragen aan het college:

1. Vindt u dat u met twee informatiebijeenkomsten (waarvan één vlak voor de zomervakantie) omwonenden voldoende hebt betrokken bij dit plan? Zo ja, op grond waarvan? Zo nee, wat gaat u doen om deze betrokkenheid alsnog beter te waarborgen?

2. Deelt u de mening van de omwonenden dat het rijksmonument Kovelswade ernstig wordt aangetast door de bouw van het crematorium, onder andere door het omvormen van het voorplein tot parkeerplaats? Zo nee, waarom niet?

3. Deelt u de opvatting van de omwonenden dat de komst van een crematorium strijdig is met het huidige bestemmingsplan? Zo nee, waarom niet?

4. Worden in het haalbaarheidsonderzoek de effecten op luchtkwaliteit en verkeersdrukte onderzocht? Zo nee, waarom niet?

5. Klopt het dat er vooruitlopend op de besluitvorming over het crematorium al graven zijn geruimd met het oog op de komst van het crematorium? Zo ja, op grond waarvan?

6. Kunt u toezeggen het visiestuk van het bewonerscomité mee te nemen in het haalbaarheidsonderzoek en de uitkomsten met de bewoners te bespreken?

7. Wanneer wordt de raad geïnformeerd over de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek en de eventuele door het college beoogde vervolgstappen (zoals toegezegd in de raadsbrief van 28 juni 2017)?

8. Hoe verhoudt de positieve houding van het college ten opzichte van dit initiatief zich tot het niet doorgaan van een crematorium aan de Hamlaan, waar grond al bouwrijp was gemaakt?

Ruben Post, PvdA
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Jolande Uringa, ChristenUnie
Tim Schipper, SP

Indiendatum: 7 dec. 2017
Antwoorddatum: 7 dec. 2017

Mondelinge vragen 4, 7 december 2017

Ruben Post (PvdA), Jolande Uringa (ChristenUnie), Eva van Esch (Partij voor de Dieren) en Tim Schipper (SP)

De gemeente is een haalbaarheidsonderzoek gestart naar de komst van een crematorium op de monumentale begraafplaats Kovelswade. Omwonenden zijn zeer bezorgd over onder andere de aantasting van het rijksmonument Kovelswade en gevolgen voor de leefomgeving. Ze hebben zich verenigd in een bewonerscomité, hebben meer dan 500 handtekeningen verzameld van mensen die tegen de komst van het crematorium zijn en hebben een visiedocument opgesteld met een groot aantal vragen en bezwaren. Bovendien voelen ze zich overvallen door het voornemen van het college.

De fracties hebben hierover de volgende vragen aan het college:

1. Vindt u dat u met twee informatiebijeenkomsten (waarvan één vlak voor de zomervakantie) omwonenden voldoende hebt betrokken bij dit plan? Zo ja, op grond waarvan? Zo nee, wat gaat u doen om deze betrokkenheid alsnog beter te waarborgen?

Bij het in dit stadium uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek zijn omwonenden op twee momenten betrokken. De projectorganisatie heeft contact met omwonenden opgenomen. Het is altijd de vraag wanneer de omwonenden ergens voldoende bij zijn betrokken. lk vraag mij echter af of het organiseren van meer avonden voor omwonenden een groot verschil maakt. Het standpunt van een grote groep omwonenden is duidelijk naar voren gekomen. Dat wordt serieus bij het haalbaarheidsonderzoek betrokken. lk benadruk dat er nog geen sprake is van een voldongen feit. Het college wil een goede afweging maken of een crematorium op de begraafplaats Kovelswade al dan niet haalbaar is. Het voert daarom een haalbaarheidsonderzoek ult. Daar kan nog van alles uitkomen. Daarom doen wij dat onderzoek.

2. Deelt u de mening van de omwonenden dat het rijksmonument Kovelswade ernstig wordt aangetast door de bouw van het crematorium, onder andere door het omvormen van het voorplein tot parkeerplaats? Zo nee, waarom niet?

Het voorterrein wordt niet omgevormd tot een parkeerplaats. Er worden geen bomen en struiken gerooid. Bij begrafenissen wordt geparkeerd op de paden van het voorterrein. Uit het haalbaarheidsonderzoek moet blijken of de parkeerbehoefte niet het initiatief met zich meebrengt om te bekijken of parkeren op eigen terrein mogelijk en wenselijk is.

3. Deelt u de opvatting van de omwonenden dat de komst van een crematorium strijdig is met het huidige bestemmingsplan? Zo nee, waarom niet?

De planologische situatie wordt bij het haalbaarheidsonderzoek betrokken. De huidige bestemming is maatschappelijk/begraafplaatsen. Uit het haalbaarheidsonderzoek moet blijken of het initiatief hierin past of dat een planologische procedure moet worden doorlopen. Dat kan een wijziging van een bestemmingsplan zijn of een lichtere procedure. Dat moet blijken uit het haalbaarheidsonderzoek.

4. Worden in het haalbaarheidsonderzoek de effecten op luchtkwaliteit en verkeersdrukte onderzocht? Zo nee, waarom niet?

Ja, de aspecten luchtkwaliteit en verkeersdrukte worden bij het haalbaarheidsonderzoek betrokken.

5. Klopt het dat er vooruitlopend op de besluitvorming over het crematorium al graven zijn geruimd met het oog op de komst van het crematorium? Zo ja, op grond waarvan?

In het reguliere bedrijfsproces van begraafplaatsen worden graven periodiek geruimd. Eind september jl. zijn op begraafplaats Kovelswade circa 100 graven geruimd. Van de 100 graven lagen er dertien op de locatie waar mogelijk een crematorium komt. "Ruimen" wil zeggen dat de dekstenen zijn verwijderd. De restanten in het graf zelf zijn niet opgegraven. Het zijn graven waarvan de rechten zijn vervallen. Dit voorjaar is het opheffingsbesluit van de graven gepubliceerd.

6. Kunt u toezeggen het visiestuk van het bewonerscomité mee te nemen in het haalbaarheidsonderzoek en de uitkomsten met de bewoners te bespreken?

Jazeker betrekken wij het visiestuk van het omwonendencomite bij het haalbaarheidsonderzoek. Mede om die reden nemen wij meer tijd om het onderzoek te doen.

7. Wanneer wordt de raad geïnformeerd over de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek en de eventuele door het college beoogde vervolgstappen (zoals toegezegd in de raadsbrief van 28 juni 2017)?

De resultaten van het haalbaarheidsonderzoek worden half januari a.s. het college aangeboden. Uiteraard wordt de raad daarna erover geInformeerd.

8. Hoe verhoudt de positieve houding van het college ten opzichte van dit initiatief zich tot het niet doorgaan van een crematorium aan de Hamlaan, waar grond al bouwrijp was gemaakt?

De gemeenteraad heeft in 2009 het stedenbouwkundig programma van eisen Hamlaan vastgesteld. Dat ging over een openbare begraafplaats in Vleuten-De Meern. Cremeren behoorde niet tot de mogelijkheden van het Stedenbouwkundig Plan van Eisen. Juist het ontbreken van de mogelijkheid dat er een crematorium komt, was een van de redenen dat voor de begraafplaats geen exploitant kan worden gevonden. Dat is een wezenlijk andere situatie.

Ruben Post, PvdA
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Jolande Uringa, ChristenUnie
Tim Schipper, SP