Monde­linge vragen Reor­ga­ni­satie Altrecht afdeling Ambu­la­torium Persoon­lijk­heids­pro­ble­matiek


Indiendatum: 7 dec. 2017

Mondelinge vragen 6, 7 december 2017

Er is een reorganisatie/opsplitsing op handen bij Altrecht - afdeling Ambulatorium persoonlijkheidsproblematiek. Deze reorganisatie hangt nauw samen met de wens van de gemeente alle zorg dichterbij in de wijk (geclusterd in buurtteams) aan te bieden. De reorganisatie draagt positief bij aan het wegwerken van de wachtlijsten, maar heeft een negatief effect op de vertrouwensband tussen bestaande cliënten en hun vaste behandelaar.

Door het Ambulatorium te reorganiseren, wordt de veilig ervaren belangrijke vertrouwensbanden tussen cliënt en diverse behandelaren verbroken. We weten dat juist persoonlijke relaties bij deze type hulpverlening essentieel is. Daarnaast wordt de inloop opgeheven. De inloop vormt een laagdrempelige, veilige en vertrouwde setting waar cliënten een kopje koffie of thee kunnen drinken.

Daarom hebben PvdD en ChristenUnie de volgende vragen:

1. Is het college bekend met deze reorganisatie bij Altrecht en de gevolgen hiervan? Heeft het college zicht op andere instellingen, waar soortgelijke reorganisaties zich voordoen?

2. Hoe waardeert het college de keuze van Altrecht over de aanstaande reorganisatie en de gevolgen hiervan voor zowel cliënt als behandelaar?

3. Welke mogelijkheden ziet het college om bestaande relaties tussen behandelaar en cliënt te handhaven en om de inloop te behouden?

Indiendatum: 7 dec. 2017
Antwoorddatum: 7 dec. 2017

Mondelinge vragen 6, 7 december 2017

Er is een reorganisatie/opsplitsing op handen bij Altrecht - afdeling Ambulatorium persoonlijkheidsproblematiek. Deze reorganisatie hangt nauw samen met de wens van de gemeente alle zorg dichterbij in de wijk (geclusterd in buurtteams) aan te bieden. De reorganisatie draagt positief bij aan het wegwerken van de wachtlijsten, maar heeft een negatief effect op de vertrouwensband tussen bestaande cliënten en hun vaste behandelaar.

Door het Ambulatorium te reorganiseren, wordt de veilig ervaren belangrijke vertrouwensbanden tussen cliënt en diverse behandelaren verbroken. We weten dat juist persoonlijke relaties bij deze type hulpverlening essentieel is. Daarnaast wordt de inloop opgeheven. De inloop vormt een laagdrempelige, veilige en vertrouwde setting waar cliënten een kopje koffie of thee kunnen drinken.

Daarom hebben PvdD en ChristenUnie de volgende vragen:

1. Is het college bekend met deze reorganisatie bij Altrecht en de gevolgen hiervan? Heeft het college zicht op andere instellingen, waar soortgelijke reorganisaties zich voordoen?

Recent heeft Altrecht de gemeente geInformeerd over de brede ontwikkeling die ze wil inzetten naar gebiedsgericht werken via gebiedsteams. Altrecht beoogt hiermee de specialistische GGZ-zorg meer in de leefomgeving van de klanten toegankelijk te maken en om nauwer met partners samen te werken, zoals de buurtteams, dit om herstel op alle levensterreinen voor de patient mogelijk te maken en om bij te dragen aan preventie. Dat sluit geheel aan bij de regionale koers Maatschappelijke opvang beschermd wonen, waarover raad en college vanavond zullen spreken. Verbonden aan deze beweging voert Altrecht een reorganisatie door. Wij zijn niet betrokken bij de uitvoering van deze reorganisatie. Die valt onder de verantwoordelijkheid van de instelling zelf. Voor alle duidelijkheid: de kwaliteit en de financiering van de zorg van Altrecht valt onder de Zorgverzekeringswet, niet onder de Wmo. Er zijn vanzelfsprekend wel veel verbindingen tussen beide.

2. Hoe waardeert het college de keuze van Altrecht over de aanstaande reorganisatie en de gevolgen hiervan voor zowel cliënt als behandelaar?

De beweging die Altrecht wil inzetten naar gebiedsgericht werken steunen wij. Dit sluit aan bij de EPA-proeftuinen in de wijken Lunetten en Overvecht voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening die al zijn gestart in samenwerking met vele GGZ-partners, ook bijvoorbeeld Lister. Vooral de nauwe samenwerking met de buurtteams, de huisarts en andere partners in het sociale domein heeft voor de inwoners grote meerwaarde. Wij realiseren ons dat deze beweging een behoorlijk grote verandering is. Binnen Altrecht vereist dat aanpassingen. Dat vraagt om een zorgvuldig proces, zowel voor de betrokken klanten als voor de medewerkers.

3. Welke mogelijkheden ziet het college om bestaande relaties tussen behandelaar en cliënt te handhaven en om de inloop te behouden?

Wij zullen dit signaal zeker bij Altrecht onder de aandacht brengen. lk voer binnenkort een bestuurlijk gesprek. Dan zal ik om serieuze aandacht vragen voor de gevolgen voor behandelrelaties en inloopmogelijkheden. Wij zullen de raad hierover binnen afzienbare tijd informeren. lk verwacht in januari nadere informatie naar de raad te kunnen sturen over de voortgang van de genoemde pilots: de proeftuin EPA in Lunetten en Overvecht en de bredere beweging richting gespecialiseerde GGZ-zorg naar de wijk.