Monde­linge vragen Koud­weer­re­geling


Indiendatum: 7 dec. 2017

Mondelinge vragen 6, 7 december 2017

Afgelopen weekend daalde het kwik onder de 0 graden in Utrecht. Vrijdag 1 december was een koude dag met gemiddelde temperatuur van 0 °C en een gevoelstemperatuur van -1,4 °C. Zaterdag 2 december kende een temperatuur gemiddelde van -0,4 graden en een gevoelstemperatuur van -3,3 graden (bron: meetstation in de Bilt). Doordat de huidige regeling kijkt naar periodes met een bepaalde weersvoorspelling komt het voor dat de regeling niet in werking is als dat redelijk gezien wel zou moeten. Dit zorgt ook voor onduidelijkheid voor de daklozen die het betreft. Een aantal weken geleden was het bijvoorbeeld in Utrecht zeer koud maar is de KWR niet in werking gesteld, waardoor daklozen buiten moesten slapen – datzelfde gold afgelopen weekend. De fracties van de PvdA, de Partij voor de Dieren, ChristenUnie, SP, D66, VVD, GroenLinks, en het CDA zijn van mening dat daklozen in de winterperiode altijd toegang moeten hebben tot een slaapplek.

Daarom hebben wij de volgende vragen:

1. Hoe kijkt het college aan tegen het niet instellen van de koudweerregeling in afgelopen weekend?

2. Vindt het college ook dat de huidige koudweerregeling tekortschiet als we kijken naar het voorbeeld van afgelopen weekend?

3. Is het college het met ons eens dat er beter geanticipeerd moet worden, om dit soort voorbeelden zoals die van afgelopen weekend te voorkomen? Zo ja, hoe gaat het college hier voor zorgen? Zo nee, waarom niet?

4. Is het college bereid om de koudweerregeling zo aan te passen dat de locatie aan de Wilhelminalaan open is als de temperaturen daar om vragen? Zo nee, waarom niet?

5. Zijn er afspraken met de G4 over de koudweerregeling? Zo ja, kunt u deze de raad toesturen?

Indiendatum: 7 dec. 2017
Antwoorddatum: 7 dec. 2017

Mondelinge vragen 6, 7 december 2017

Afgelopen weekend daalde het kwik onder de 0 graden in Utrecht. Vrijdag 1 december was een koude dag met gemiddelde temperatuur van 0 °C en een gevoelstemperatuur van -1,4 °C. Zaterdag 2 december kende een temperatuur gemiddelde van -0,4 graden en een gevoelstemperatuur van -3,3 graden (bron: meetstation in de Bilt). Doordat de huidige regeling kijkt naar periodes met een bepaalde weersvoorspelling komt het voor dat de regeling niet in werking is als dat redelijk gezien wel zou moeten. Dit zorgt ook voor onduidelijkheid voor de daklozen die het betreft. Een aantal weken geleden was het bijvoorbeeld in Utrecht zeer koud maar is de KWR niet in werking gesteld, waardoor daklozen buiten moesten slapen – datzelfde gold afgelopen weekend. De fracties van de PvdA, de Partij voor de Dieren, ChristenUnie, SP, D66, VVD, GroenLinks, en het CDA zijn van mening dat daklozen in de winterperiode altijd toegang moeten hebben tot een slaapplek.

Daarom hebben wij de volgende vragen:

1. Hoe kijkt het college aan tegen het niet instellen van de koudweerregeling in afgelopen weekend?

2. Vindt het college ook dat de huidige koudweerregeling tekortschiet als we kijken naar het voorbeeld van afgelopen weekend?

3. Is het college het met ons eens dat er beter geanticipeerd moet worden, om dit soort voorbeelden zoals die van afgelopen weekend te voorkomen? Zo ja, hoe gaat het college hier voor zorgen? Zo nee, waarom niet?

4. Is het college bereid om de koudweerregeling zo aan te passen dat de locatie aan de Wilhelminalaan open is als de temperaturen daar om vragen? Zo nee, waarom niet?

5. Zijn er afspraken met de G4 over de koudweerregeling? Zo ja, kunt u deze de raad toesturen?

Wethouder Diepeveen:

De koudweerregeling houdt in dat de toegang tot de nachtopvang gratis is en dat ook mensen zonder regiobinding worden opgevangen. Deze regeling is al ruim tien jaar gebaseerd op in G4-verband gemaakte afspraken en criteria. Het gaat daarbij om de voorspelling van de gevoelstemperatuur voor de komende 24, 48 of 72 uur. De ervaring met de koudweerregeling op basis van weersvoorspellingen zijn in het algemeen goed. Het weer was het afgelopen weekeinde kouder dan voorspeld. De regeling is in Utrecht niet afgeroepen. Dat geeft niet direct aanleiding tot het aanpassen van de criteria, maar wel tot het voeren van nadere gesprekken. Het draaiboek koudweerregelingen is in Utrecht samen met de ketenpartners vastgesteld. Dit draaiboek vormt de basis voor de uitvoering. Voor de uitvoering van onze eigen opvang aan de Koningin Wilhelminalaan is een dag voorbereidingstijd nodig. De regeling wordt jaarlijks geevalueerd.

Sinds 2016 gaan Rotterdam en Den Haag ook voor een kortere perioden open. Utrecht en Amsterdam echter niet. In een langere koudweerperiode blijft de G4 gezamenlijk optrekken. Zo is de koudweerregeling in G4-verband vanaf vanavond 20.00 uur van kracht. De weersvoorspellers zeggen dat er een langere koudweerperiode aankomt.

De gang van zaken in het afgelopen weekend en ook het feit dat Rotterdam en Den Haag intussen een ander plan trekken, brengt wethouder Everhardt en mij ertoe de regeling nog eens goed te bekijken, zowel de mogelijkheid van het vergroten van de flexibiliteit in Utrecht als ook de wenselijkheid om in G4-verband gezamenlijk op te trekken. Wij komen daarop terug.