Monde­linge vragen Het rommelt in Zuilen


Indiendatum: 14 jun. 2018

Mondelinge vragen 15, 14 juni 2018

Omwonenden van het Niftarlakeplantsoen trokken bij de Partij voor de Dieren aan de bel, omdat zij verbaasd zijn over de planning van de werkzaamheden rond het opknappen en samenvoegen van dit plantsoen met het Muiderslotplantsoen en het Nijenrodeplantsoen. Deze vallen namelijk samen met het broedseizoen, terwijl er wel bomen weggehaald worden/zijn en de oorspronkelijke begroeiing volgens omwonenden ‘rigoureus’ is verwijderd. Daarnaast zijn omwonenden heel druk met het verwijderen van afval rond het water (in het water kunnen zij er niet of nauwelijks bij) en geven ze aan dat de gemeente hier geen structurele werkzaamheden uitvoert om het afvalprobleem op te lossen, en dat troep nauwelijks door de gemeente uit het water gehaald wordt.

De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

1. Waarom zijn de werkzaamheden in het Niftarlakeplantsoen tijdens het broedseizoen gepland? Hoe denkt het college nu het welzijn van vogels te garanderen?

2. Waarom wordt het zwerfafvalprobleem in en rond het Niftarlakeplantsoen niet structureel aangepakt?

3. Waarom wordt het water vrijwel nooit ontdaan van afval en andere troep? In de woorden van omwonenden: “De vele rotte bladeren samen met de grote hoeveelheden brood die nog steeds in de singel worden gedumpt, veroorzaken jaarlijks een explosieve algengroei en botulisme, wat sterfte van watervogels en vissen en stankoverlast tot gevolg heeft.”

Indiendatum: 14 jun. 2018
Antwoorddatum: 21 jun. 2018

Mondelinge vragen 15, 14 juni 2018

Omwonenden van het Niftarlakeplantsoen trokken bij de Partij voor de Dieren aan de bel, omdat zij verbaasd zijn over de planning van de werkzaamheden rond het opknappen en samenvoegen van dit plantsoen met het Muiderslotplantsoen en het Nijenrodeplantsoen. Deze vallen namelijk samen met het broedseizoen, terwijl er wel bomen weggehaald worden/zijn en de oorspronkelijke begroeiing volgens omwonenden ‘rigoureus’ is verwijderd. Daarnaast zijn omwonenden heel druk met het verwijderen van afval rond het water (in het water kunnen zij er niet of nauwelijks bij) en geven ze aan dat de gemeente hier geen structurele werkzaamheden uitvoert om het afvalprobleem op te lossen, en dat troep nauwelijks door de gemeente uit het water gehaald wordt.

De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

1. Waarom zijn de werkzaamheden in het Niftarlakeplantsoen tijdens het broedseizoen gepland? Hoe denkt het college nu het welzijn van vogels te garanderen?

De openbare ruimte van het Niftarlakepark wordt heringericht. Uitgangspunt hiervoor is de Inrichtingsvisie Niftarlakepark die in samenspraak met de bewoners is gemaakt. Doelstellingen die zijn opgenomen in de Inrichtingsvisie zijn onder meer:

- Het versterken van de natuurwaarden
- Het verbeteren van de waterkwaliteit door verbreding van de sloot naar de Vecht, het natuurvriendelijker inrichten van de oever en het vervangen van twee duikers door bruggen.
- Natuurlijke speelaanleidingen en een speelbos met behulp van bewonersinitiatief;

We streven er altijd naar om buiten het broedseizoen te kappen. Bij de planvorming is in de planning dan ook uitdrukkelijk rekening gehouden met het broedseizoen. In het traject rondom de vergunningsverlening is echter vertraging opgetreden waardoor deze pas 11 april j.l onherroepelijk was. Gezien de samenhang van het project met de inrichting van een speelbos met behulp van een bewonersinitiatief , is de afweging gemaakt om, op zorgvuldige wijze, toch te starten met het project. Bewoners zijn al enige tijd bezig met het treffen van de voorbereidingen voor het speelbos, dit initiatief heeft al de nodige vertraging opgelopen (o.a. vanwege aangetroffen bodemverontreiniging) en de speeltoestellen waren inmiddels besteld.

Bij deze afweging speelt ook mee dat kappen tijdens het broedseizoen niet is verboden. Wel is het dan van belang dat er rekening wordt gehouden met broedende soorten. Er moet in dat geval worden gewerkt volgens de Utrechtse gedragscode voor beheer en onderhoud van groen, die de landelijke gedragscode van de vereniging Stadswerken volgt. Bij deze gedragscode hoort een leidraad die aangeeft hoe en met welke beschermde soorten rekening moet worden gehouden. Daarbij is ook aandacht voor Utrechtse soorten. Om deze reden zijn de bomen in de weken voorafgaand aan de kap geïnspecteerd op nesten en gaten waar vogels in kunnen broeden. In de week van 11 april is gestart met de bomenkap. Tijdens de kap is voortdurend geïnspecteerd of er nesten of nestvorming in de bomen plaatshad.

Op 24 april is geconstateerd dat er bij één boom reeds een ekster op een nest zat te broeden, en met een hoogwerker is geconstateerd dat in de hoge zwarte populieren sprake was van enige nestvorming. De bomenkap is op dat moment stopgezet. De overige bomen worden gekapt in late zomer of najaar.
Wat betreft beplanting langs de oever hebben we rekening gehouden met broedende (water-)vogels, met name de meerkoet. Op broedplekken hebben we de beplanting gehandhaafd. Zodra een meerkoet met jongen was vertrokken of er geen nestactiviteiten waren, zijn we teruggekomen om alsnog werkzaamheden uit te voeren. Momenteel is er in één bosschage nog een broedende meerkoet aanwezig.

2. Waarom wordt het zwerfafvalprobleem in en rond het Niftarlakeplantsoen niet structureel aangepakt?

We monitoren actief het zwerfaval en maken schoon op beeld. Wanneer de beeldkwaliteit onder het afgesproken niveau zakt, maken we schoon. De objectieve schouwcijfers laten zien dat het Niftarlakeplantsoen en omgeving voldoen aan de norm (max. 10% van de gemeten punten scoort lager dan een B). Dat neemt niet weg dat de we de situatie goed in de gaten houden en zullen blijven houden.

3. Waarom wordt het water vrijwel nooit ontdaan van afval en andere troep? In de woorden van omwonenden: “De vele rotte bladeren samen met de grote hoeveelheden brood die nog steeds in de singel worden gedumpt, veroorzaken jaarlijks een explosieve algengroei en botulisme, wat sterfte van watervogels en vissen en stankoverlast tot gevolg heeft.”

Het Hoogheemraadschap (HDSR) is primair verantwoordelijk voor het beheer en de kwaliteit van het water. Wijkonderhoud en Service haalt echter met regelmaat zwerfvuil (blikjes, plastic e.d.) uit het water. Dit gebeurt niet dagelijks, want dit werk vraagt een andere inzet (tijd, materieel) dan het weghalen van het vuil op straat.
Het Hoogheemraadschap (HDSR) verzorgt tevens het verdere beheer van het water (baggeren, bladeren e.d.). Omdat ook wij natuurlijk water willen zien met zo min mogelijk vuil zijn zullen we HDSR vragen of zij actiever toe kunnen zien op de kwaliteit van het water in dit gebied. Daarnaast verwachten we, zoals bij vraag 1 aangegeven dat met de herinrichting ook de kwaliteit van het water verbeterd. De maatregelen die hiervoor moeten zorgen zijn de aanleg van een natuurvriendelijke oever, het vervangen van twee duikers door bruggen, en het verbreden van de sloot naar de Vecht.