Schrif­te­lijke vragen Vislood in de ban


Indiendatum: 5 jun. 2018

Schriftelijke vragen 68/2018

Op 23 mei 2018 berichtte onder meer het Algemeen Dagblad over het feit dat het kabinet vislood van hengelaars in de ban wil vanwege het feit dat dit lood slecht is voor het milieu. 29 mei 2018 berichtte de Volkskrant over de Green Deal die hengelaars gesloten hebben met minister Schouten om het gebruik van lood terug te dringen.

De Partij voor de Dieren, die het college al eerder wees op het feit dat vislood slecht is voor het milieu én voor dieren, heeft over het bovenstaande de volgende vragen:

1. Bent u op de hoogte van de artikelen in het AD en de Volkskrant[1] over de maatregelen rond het terugdringen van vislood?

2. In het AD staat niet dat er ook gesproken wordt met de VNG of individuele gemeenten over het terugdringen van vislood[2], terwijl toch een flink aantal wateren/oevers in Utrecht eigendom is van de gemeente Utrecht. Kunt u ons vertellen of de gemeenten ook betrokken zijn/worden bij de plannen van de minister? Zo ja, op welke manier worden gemeenten betrokken? Zo nee, bent u van plan zich als gemeente aan te sluiten bij de plannen van de minister om het gebruik van vislood door hengelaars terug te dringen?

3. Op welke manier(en) gaat de gemeente het gebruik van vislood door hengelaars in Utrecht zo spoedig mogelijk terugdringen en is het college bereid hierin voorop te lopen/vooruit te lopen op landelijk beleid? Zo nee, waarom niet?

4. Het ministerie van LNV gaat de komende jaren gebieden aanwijzen waar niet meer met lood mag worden gevist. Gaat de gemeente actief met de minister in gesprek om gebieden in Utrecht hier deel van uit te laten maken? En zo ja, welke gebieden heeft u voor ogen?

5. Ons is verteld dat in het contract met de AUHV tussentijds wijzigingen aangebracht kunnen worden in overleg met alle partijen. Bent u bereid in gesprek te gaan met de AUHV en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden om het contract aan te scherpen en afspraken te maken over het (versneld) terugdringen van de hoeveelheid vislood door hengelaars? Is de gemeente bereid om hier een belangrijk punt van te maken richting de hengelaarsvereniging, in het belang van het milieu en dierenwelzijn?

Eva van Esch, Partij voor de Dieren

[1] www.volkskrant.nl/sport/sportvissers-moeten-af-van-het-lood-aan-hun-hengel-het-vergt-een-cultuuromslag-~bc1caf4f

[2] “Om de ambitie voor elkaar te krijgen heeft Schouten afspraken gemaakt met onder meer Sportvisserij Nederland, Natuurmonumenten, de Unie van Waterschappen en Divebo (…).”

Indiendatum: 5 jun. 2018
Antwoorddatum: 3 jul. 2018

Schriftelijke vragen 68/2018

Op 23 mei 2018 berichtte onder meer het Algemeen Dagblad over het feit dat het kabinet vislood van hengelaars in de ban wil vanwege het feit dat dit lood slecht is voor het milieu. 29 mei 2018 berichtte de Volkskrant over de Green Deal die hengelaars gesloten hebben met minister Schouten om het gebruik van lood terug te dringen.

De Partij voor de Dieren, die het college al eerder wees op het feit dat vislood slecht is voor het milieu én voor dieren, heeft over het bovenstaande de volgende vragen:

1. Bent u op de hoogte van de artikelen in het AD en de Volkskrant [1] over de maatregelen rond het terugdringen van vislood?

Ja.

2. In het AD (zie bijlage) staat niet dat er ook gesproken wordt met de VNG of individuele gemeenten over het terugdringen van vislood[2], terwijl toch een flink aantal wateren/oevers in Utrecht eigendom is van de gemeente Utrecht. Kunt u ons vertellen of de gemeenten ook betrokken zijn/worden bij de plannen van de minister? Zo ja, op welke manier worden gemeenten betrokken? Zo nee, bent u van plan zich als gemeente aan te sluiten bij de plannen van de minister om het gebruik van vislood door hengelaars terug te dringen?

De gemeente Utrecht is nog niet direct betrokken bij de plannen van de minister om het gebruik van vislood terug te dringen. De gemeente ondersteunt het streven echter wel. In de Visstandbeheercommissie (VBC) De Stichtse Rijnlanden worden op regionaal niveau afspraken gemaakt tussen de regionale visverenigingen, sportvisserij Nederland, beroepsvissers en het waterschap De Stichtse Rijnlanden. Utrecht is agendalid van de VBC, wij zullen in dit overleg aandacht vragen voor het thema en inzetten op nadere afspraken met de bedoeling om het gebruik van vislood terug te dringen.

3. Op welke manier(en) gaat de gemeente het gebruik van vislood door hengelaars in Utrecht zo spoedig mogelijk terugdringen en is het college bereid hierin voorop te lopen/vooruit te lopen op landelijk beleid? Zo nee, waarom niet?

Zie antwoord vraag 2. De gemeente Utrecht zal in gesprek gaan met zijn regionale partners om na te gaan of er nadere afspraken kunnen worden gemaakt rondom het gebruik van vislood. Het is van belang om in regionaal verband het gesprek aan te gaan aangezien de Algemene Utrechtse Hengelaarsvereniging (AUHV) in meerdere gemeenten in de regio actief is. De gemeente zal alleen vooruit lopen op landelijk beleid als hier regionaal overeenstemming over is.

4. Het ministerie van LNV gaat de komende jaren gebieden aanwijzen waar niet meer met lood mag worden gevist. Gaat de gemeente actief met de minister in gesprek om gebieden in Utrecht hier deel van uit te laten maken? En zo ja, welke gebieden heeft u voor ogen?

De gemeente Utrecht zal op dit punt samen optrekken met het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, het belangrijkste bevoegd gezag voor de waterkwaliteit in de gemeente Utrecht. We zullen samen met het HDSR verkennen of het aanwijzen van dergelijke gebieden tot de opties behoort om het gebruik van vislood terug te dringen.

5. Ons is verteld dat in het contract met de AUHV tussentijds wijzigingen aangebracht kunnen worden in overleg met alle partijen. Bent u bereid in gesprek te gaan met de AUHV en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden om het contract aan te scherpen en afspraken te maken over het (versneld) terugdringen van de hoeveelheid vislood door hengelaars? Is de gemeente bereid om hier een belangrijk punt van te maken richting de hengelaarsvereniging, in het belang van het milieu en dierenwelzijn?

Het is mogelijk om op dit punt nadere afspraken te maken, zonder het contract aan te passen. Mochten er nadere afspraken komen, dan zullen die een plek krijgen in het visplan wat momenteel wordt opgesteld door de AUHV voor de wateren waarin de AUHV bevoegd is om te vissen. Zoals eerder aangegeven zullen we met onze regionale partners in gesprek gaan om de inzet op het terugdringen van het gebruik van vislood zo effectief mogelijk vorm te geven.