Monde­linge vragen Houtstook in corpo­ra­tie­wo­ningen


Indiendatum: 7 jan. 2021

Mondelinge vragen 5, 7 januari 2021

Van bezorgde inwoners hebben onze fracties vernomen dat er woningen in het bezit van Mitros zijn waar houtkachels worden gestookt, terwijl Mitros een verbod op stoken van houtkachels kent. Dit leidt niet alleen tot luchtvervuiling, maar kan ook gevaarlijk zijn als schoorstenen niet of slecht onderhouden worden. De betreffende inwoner heeft hierover aan de bel getrokken bij Mitros, maar de woningcorporatie heeft hier niet op gereageerd.

Houtstook kan, zeker wanneer de rookkanalen en schoorstenen niet onderhouden worden door de verhuurder, leiden tot brandgevaar en risico’s voor de gezondheid. Nu we middenin het stookseizoen zitten is het daarom, nog los van de verslechtering van de luchtkwaliteit door houtrook, urgent om te inventariseren en te informeren en mogelijk ook maatregelen te treffen.

De Partij voor de Dieren en GroenLinks hebben naar aanleiding hiervan de volgende vragen:

1. Kan het college bevestigen dat Mitros een verbod op stoken in houtkachels kent?

2. Is bekend in hoeveel corporatiewoningen nog houtkachels aanwezig zijn en hanteren de andere Utrechtse woningcorporaties een vergelijkbaar houtstookverbod?

3. Is het college bereid om er, vanwege de directe risico’s voor veiligheid en gezondheid, bij alle Utrechtse woningcorporaties op aandringen te inventariseren of deze houtkachels worden gebruikt? Zo nee, waarom niet?

4. Kan het college bij alle Utrechtse woningcorporaties die een stookverbod kennen erop aandringen de bewoners te wijzen op het houtstookverbod en de bewoners te informeren op de risico’s voor gezondheid en brandgevaar? Zo nee, waarom niet?

5. Kan het college er bij Mitros en andere woningcorporaties op aandringen te handhaven op hun stookverbod? Zo nee, waarom niet?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Rachel Heijne, GroenLinks

Indiendatum: 7 jan. 2021
Antwoorddatum: 7 jan. 2021

Mondelinge vragen 5, 7 januari 2021

Van bezorgde inwoners hebben onze fracties vernomen dat er woningen in het bezit van Mitros zijn waar houtkachels worden gestookt, terwijl Mitros een verbod op stoken van houtkachels kent. Dit leidt niet alleen tot luchtvervuiling, maar kan ook gevaarlijk zijn als schoorstenen niet of slecht onderhouden worden. De betreffende inwoner heeft hierover aan de bel getrokken bij Mitros, maar de woningcorporatie heeft hier niet op gereageerd.

Houtstook kan, zeker wanneer de rookkanalen en schoorstenen niet onderhouden worden door de verhuurder, leiden tot brandgevaar en risico’s voor de gezondheid. Nu we middenin het stookseizoen zitten is het daarom, nog los van de verslechtering van de luchtkwaliteit door houtrook, urgent om te inventariseren en te informeren en mogelijk ook maatregelen te treffen.

De Partij voor de Dieren en GroenLinks hebben naar aanleiding hiervan de volgende vragen:

1. Kan het college bevestigen dat Mitros een verbod op stoken in houtkachels kent?

We hebben het bij Mitros nagevraagd. Ze kennen geen strikt verbod op houtstook. Maar er worden geen woningen opgeleverd met een kachel. Ze kunnen echter niet uitsluiten dat er later kachels zijn aangebracht, er zijn geen lijsten van. Het zou gaan om een gering aantal eengezinswoningen. Bij gestapelde woningen wijzen we het altijd af, mocht er een vergunning aangevraagd worden.

2. Is bekend in hoeveel corporatiewoningen nog houtkachels aanwezig zijn en hanteren de andere Utrechtse woningcorporaties een vergelijkbaar houtstookverbod?

Het is niet bekend bij hoeveel woningen er kachels zijn. We hebben wel met Mitros gesproken en die voeren ook geen administratie. Het zou om een gering aantal gaan.

3. Is het college bereid om er, vanwege de directe risico’s voor veiligheid en gezondheid, bij alle Utrechtse woningcorporaties op aandringen te inventariseren of deze houtkachels worden gebruikt? Zo nee, waarom niet?

Het is een goede suggestie om met corporaties in gesprek te gaan over de risico’s voor veiligheid en gezondheid. Bij het plan luchtkwaliteit hebben we dit al toegezegd, deze vragen verbreden dat. Het is een staande toezegging om hierop terug te komen in het tweede kwartaal van 2021, dan komen we hier ook op terug.

4. Kan het college bij alle Utrechtse woningcorporaties die een stookverbod kennen erop aandringen de bewoners te wijzen op het houtstookverbod en de bewoners te informeren op de risico’s voor gezondheid en brandgevaar? Zo nee, waarom niet?

Stookverbod: zie antwoord 1. We kunnen toezeggen dat we het meenemen in het gesprek dat we al gepland hebben. Er komt een raadsbrief hierover in het tweede kwartaal van 2021. In het pakket Utrecht Gezonde Lucht staan ook voorlichtingscampagnes.

5. Kan het college er bij Mitros en andere woningcorporaties op aandringen te handhaven op hun stookverbod? Zo nee, waarom niet?

Als er concrete signalen zijn van mensen met klachten bij gestapelde bouw, dan moeten ze contact opnemen met de buurbeheerder van Mitros.

Aanvullende vraag Partij voor de Dieren: Moet dit niet sneller? Want nu zijn er brandgevaar en een gezondheidsrisico.

Antwoord college van B&W: we hebben echt de corporaties nodig, we gaan het gesprek snel aan, maar we moeten het samen doen.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Rachel Heijne, GroenLinks