Schrif­te­lijke vragen Toename eetstoor­nissen in coro­natijd


Indiendatum: 12 jan. 2021

Schriftelijke vragen 7/2021

In 2019 werd door K-EET, het landelijk samenwerkingsverband van professionals op het gebied van eetstoornissen ‘Ketenaanpak Eetstoornissen’, de noodklok geluid dat als de anorexiazorg in Nederland niet op korte termijn zou verbeteren, er meer levensbedreigende situaties zouden ontstaan. De zorg rond eetstoornissen, en in dit geval anorexia, moet structureel beter om lange wachtlijsten te voorkomen en vroegsignalering van eetstoornissen te bevorderen. Vaak krijgen mensen, voornamelijk jongeren, met beginnende eetstoornisproblematiek te laat hulp waardoor hun situatie verslechtert en de druk op specialistische klinieken toeneemt. De Minister van Volksgezondheid heeft naar aanleiding daarvan K-EET gevraagd om met een plan van aanpak te komen, welke in
2019 werd gepubliceerd. Op 14 december 2020 was er een Nieuwsuur item over de toename van eetstoornissen in coronatijd. K-EET signaleert dat er afgelopen maanden een toename is van het aantal aanmeldingen van eetstoornispatiënten. Artsen en GGZ-psychologen spraken hun zorgen uit over deze toename en de crisismeldingen van jongeren met een eetstoornis.

Daarom stellen de fracties de volgende vragen:

1. In hoeverre is er een toename van (crisis)meldingen van eetstoornissen in Utrecht
gesignaleerd? Zo ja, is de gemeente in gesprek met hulpinstanties over deze toename?

Eetstoornisproblematiek is complex en hangt vaak samen met andere (mentale gezondheids-)problematiek. Het landelijk samenwerkingsverband K-EET zet zich in voor een regionale expertisenetwerk aanpak rondom eetstoornissen, om deze eerder te herkennen en beter te behandelen. Per 1 februari 2020 is in Noord-Holland en Friesland/Groningen/Drenthe een regionaal expertisenetwerk aanpak gestart. Het gaat hierbij ook om preventie en de samenwerking tussen ouders, scholen en gemeenteteams.

2. Kan het college vertellen hoe nu op dit moment het contact tussen gemeente, buurtteams, onderwijsinstellingen en andere professionals is op het gebied van eetstoornissenproblematiek?

3. Is het college bereid om te kijken of er ook een regionaal expertisenetwerk aanpak in Utrecht gerealiseerd kan worden? Zo ja, wat is hiervoor nodig om dit te realiseren? Zo nee, waarom niet? En wat kan de gemeente dan extra doen om reguliere hulpinstanties te ondersteunen om deze problematiek te ondervangen?

4. Als regio en stad kunnen we leren van de ervaringen uit de eerste twee expertisenetwerken. Ook kan netwerkvorming van professionele organisaties op gebied van eetstoornissen versneld worden en expertise gebundeld worden. Kan het college met K-EET en de twee expertisenetwerken om de tafel om op te halen wat Utrecht kan gebruiken en toepassen om preventie, en voorlichting en aanpak van eetstoornisproblematiek te verbeteren?

Toename van de problematiek vraagt veel van medewerkers. We krijgen signalen dat met name in de jeugdzorg sprake is van een toename van patiënten en dat vaker sondevoeding toegediend moet worden. Dit vraagt niet alleen expertise, maar ook kwantitatief meer ‘handen aan het bed’.

5. Kan het college aangeven of, en zo ja in welke mate hier sprake van is in Utrecht? Kan het college aangeven of, en zo ja in welke mate dit leidt tot een capaciteitsprobleem in de zorg qua beschikbare plekken en bedden enerzijds, en zorgmedewerkers anderzijds?

6. Wanneer sprake is van een krappe capaciteit qua plekken/bedden en zorgmedewerkers,
welke oplossingen ziet het college hiervoor?

7. Welke kansen ziet het college om mensen gedwongen thuis zijn te komen zitten als gevolg van de lockdown, te stimuleren om trainingen te volgen zodat deze mensen in de zorg ingezet kunnen zoals bij eetstoornisklinieken om bijvoorbeeld ondersteuning te bieden?

Tessa Sturkenboom, Student & Starter
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Hester Assen, PvdA
Dimitri Gilissen, VVD
Rachel Streefland, ChristenUnie
Ruurt Wiegant, SP
Marcel Vonk, GroenLinks
Bert van Steeg, CDA
Has Bakker, D66
Mahmut Sungur, DENK

Achtergrondinformatie:

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2360082-sterke-stijging-anorexiapatienten-die-helemaal-stoppen-met-eten-en-drinken.html

https://www.denederlandseggz.nl/nieuws/2020/toename-eetstoornissen-in-coronatijd-waar-komt-het-vandaan-en-wat-kunnen-we-er-aan-doen