Monde­linge vragen Ratten- en muizen­vallen Overvecht


Indiendatum: 14 jan. 2021

De Partij voor de Dieren kreeg recentelijk signalen over het plaatsen van erg veel ratten- en muizenvallen in diverse groene gebieden in Overvecht. Naast de Rio Brancodreef/Jamaicadreef bij de Klopvaart staan minimaal 7 klemmen van Rentokil (die groene ‘gifbakken’) in het groen (er waren ook wat molshopen te zien) en ook minimaal 12 in het parkje bij de Einsteindreef/Esmoreitdreef. Deze hoeveelheid klemmen in de openbare ruimte, en zeker in het groen, strookt ons inziens niet met de ‘Aanpak Plaagdierbeheersing’ die in december 2019 door de raad is aangenomen en vooral in zegt te zetten op preventieve maatregelen.

De Partij voor de Dieren heeft dan ook de volgende vragen:

1. In opdracht van wie zijn deze klemmen geplaatst op deze locaties en voor het doden van welke dieren zijn deze bedoeld? Ratten, muizen, mollen en/of andere dieren?

2. Zijn er eerst preventieve maatregelen ingezet op deze locaties en zo ja, welke? Zo nee, waarom staan deze klemmen er dan?

3. Als deze klemmen niet door de gemeente zijn geplaatst, is het college bereid uit te zoeken wie ze wél geplaatst heeft en de opdrachtgever en plaatser hierop aan te spreken om toekomstige plaatsingen te voorkomen? Zo nee, waarom niet?

4. Hoeveel klemmen en andere dodingsmethoden voor ratten, muizen en mollen worden er op jaarbasis in opdracht van de gemeente neergezet/ingezet in Utrecht en is dit aantal afgenomen sinds het aannemen van de nieuwe ‘Aanpak Plaagdierbeheersing’?

4 A. Zo nee, welke inzet pleegt het college dan om dit aantal zo spoedig mogelijk tot nul terug te brengen? Zowel als gemeente zelf als richting woningbouwverenigingen, bedrijven en particulieren?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 14 jan. 2021
Antwoorddatum: 14 jan. 2021

De Partij voor de Dieren kreeg recentelijk signalen over het plaatsen van erg veel ratten- en muizenvallen in diverse groene gebieden in Overvecht. Naast de Rio Brancodreef/Jamaicadreef bij de Klopvaart staan minimaal 7 klemmen van Rentokil (die groene ‘gifbakken’) in het groen (er waren ook wat molshopen te zien) en ook minimaal 12 in het parkje bij de Einsteindreef/Esmoreitdreef. Deze hoeveelheid klemmen in de openbare ruimte, en zeker in het groen, strookt ons inziens niet met de ‘Aanpak Plaagdierbeheersing’ die in december 2019 door de raad is aangenomen en vooral in zegt te zetten op preventieve maatregelen.

De Partij voor de Dieren heeft dan ook de volgende vragen:

1. In opdracht van wie zijn deze klemmen geplaatst op deze locaties en voor het doden van welke dieren zijn deze bedoeld? Ratten, muizen, mollen en/of andere dieren?

Voorzitter! Dank voor de vragen. Het antwoord op vraag 1. De klemvallen op de genoemde locaties zijn geplaatst ter bestrijding van de aanwezige rattenpopulaties.

2. Zijn er eerst preventieve maatregelen ingezet op deze locaties en zo ja, welke? Zo nee, waarom staan deze klemmen er dan?

Het antwoord op vraag 2. Overeenkomstig de integrale plaagdierenmethode zijn wij begonnen met een locatieonderzoek op de door u genoemde locaties. Uit deze onderzoeken zijn geen duidelijke bronoorzaken waargenomen, zoals bijvoorbeeld voedselbronnen en schuilplaatsen. Tevens was de openbare ruimte zowel wat betreft groen als wat betreft zwerfafval beheertechnisch in orde. Daardoor konden wij naast de reguliere beheerwerkzaamheden geen aanvullende preventieve maatregelen nemen. Gezien de omvang van de al aanwezige rattenpopulatie op de locaties is besloten om klemvallen te plaatsen voordat de situatie uitgroeit tot een plaag met eventuele volksgezondheidsrisico's. Dat is conform het beleid van de nota Plaagdierenbeheersing.

3. Als deze klemmen niet door de gemeente zijn geplaatst, is het college bereid uit te zoeken wie ze wél geplaatst heeft en de opdrachtgever en plaatser hierop aan te spreken om toekomstige plaatsingen te voorkomen? Zo nee, waarom niet?

Het antwoord op vraag 3. Deze vraag is niet echt van toepassing. In opdracht van de gemeente zijn de vallen geplaatst. Binnenkort zullen wij ten behoeve van de duidelijkheid stickers laten plakken op vallen die in opdracht van de gemeente zijn geplaatst. Dan is het voor iedereen duidelijk dat de gemeente de opdrachtgever is. Vallen waar geen sticker op zit, zijn niet in opdracht van de gemeente geplaatst. Wij hebben de verschillende beheerpartners in de aanpak Plaagdierbeheersing gevraagd met hun eigen stickers hetzelfde te doen. Ook de woningbouwcorporaties hebben gezegd dat te doen. Dat is een stap vooruit.

4. Hoeveel klemmen en andere dodingsmethoden voor ratten, muizen en mollen worden er op jaarbasis in opdracht van de gemeente neergezet/ingezet in Utrecht en is dit aantal afgenomen sinds het aannemen van de nieuwe ‘Aanpak Plaagdierbeheersing’?

4A. Zo nee, welke inzet pleegt het college dan om dit aantal zo spoedig mogelijk tot nul terug te brengen? Zowel als gemeente zelf als richting woningbouwverenigingen, bedrijven en particulieren?

Het antwoord op vraag 4. In 2020 zijn aan het bedrijf twintig opdrachten verstrekt voor het met klemvallen bestrijden van ratten. Het precieze aantal klemmen kan ik niet geven. Dat verschilt per opdracht en kan fluctueren. Het is lastig om aan de hand van het afgelopen jaar iets te zeggen over de gevraagde ontwikkelingen. Dit was het eerste jaar dat wij werkten met de nieuwe aanpak. Wij zijn samen met partners bezig met de opbouw, bijvoorbeeld de communicatiecampagne. Die is in mei 2020 gestart. Ook is er sprake van een eventueel voederverbod van dieren in de openbare ruimte. Dat willen wij de raad op korte termijn voorleggen. De inzet van de nieuwe aanpakken is om de overlast te verminderen binnen de kaders van het Geïntegreerd Plaagdier Management. Wij verwachten dat wij met het wegnemen van bronoorzaken en via monitoring minder vaak klemvallen en andere dodingmethoden hoeven in te zetten. Het terugdringen van het gebruik van klemvallen naar nul lijkt ons echter niet helemaal realistisch.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren