Monde­linge vragen Toename meldingen Veilig Thuis agv corona; kinderen in kwetsbare thuis­si­tu­aties in beeld?


Indiendatum: jan. 2021

Mondelinge vragen 5, 21 januari 2021

Uit het AD-artikel Enorme drukte bij Veilig Thuis in coronatijd: kinderen met slippers op straat in vrieskou van donderdag 14 januari blijkt dat Veilig Thuisorganisaties in heel het land het aantal acute meldingen, waarbij mensen of gezinnen niet veilig zijn, tijdens de coronacrisis enorm zien toenemen.

Hoewel het AD meldt dat in Gelderland en Flevoland de toename van het aantal meldingen bij Veilig Thuis het groots is, hechten wij er aan dat we – zeker nu met een tweede lockdown – de situatie van kinderen die dit mogelijk betreft goed in beeld hebben of er alles aan doen die in beeld te krijgen. Pas dan kan immers hulp geboden worden. Ook vanuit het onderwijs worden zorgen geuit over de impact van deze tweede lockdown op kinderen in een kwetsbare thuissituatie. Dat heeft ook te maken met de meldingsbereidheid of het in staat zijn tot melden als kinderen niet meer op school komen. Meldingen komen dus minder vanuit de school en moeten meer vanuit directe omgeving komen, maar Veilig Thuis is niet bij iedereen bekend.

1. Deelt de wethouder onze zorgen? Zo ja, hoe heeft hij aan deze zorgen uiting gegeven en hier acties aan gekoppeld, binnen de gemeente, regio of richting landelijke overheid?

2. Wat doet het college om kinderen in kwetsbare thuissituaties in Utrecht goed in beeld te krijgen?

3. Kan de wethouder aangeven hoe het aantal meldingen bij Veilig Thuis in Utrecht zich sinds het begin van corona ontwikkelt? Wanneer er sprake is van een toename, hoe groot is deze en hoe wordt daarop ingespeeld? Wanneer er geen sprake is van een toename, welke betekenis wordt daaraan gegeven?

4. Hoe wordt er door de gemeente gemonitord? Kan de wethouder de Raad informeren over deze monitoring?

5. Deelt de wethouder dat in dit geval gemiddelden niet voldoende zijn, maar dat er naar persoonlijke situaties, op individueel niveau, gekeken moet worden zodat ook op individueel niveau interventies gepleegd kunnen worden? Zo ja, hoe gebeurt dat nu?

6.. Hoe zorgt de wethouder ervoor dat de meldingsbereidheid hoog is/ blijft en Veilig Thuis bij een groter publiek bekend is?

Hester Assen, PvdA
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Mohammed Saiah, D66
Henk van Deún, PVV
Tessa Sturkenboom, S&S
Mahmut Sungur, Denk
Rachel Streefland, CU
Marcel Vonk, GL
Dimitri Gilissen, VVD
Ruurt Wiegant, SP
Bert van Steeg, CDA