Monde­linge Vragen illegale bomenkap


Indiendatum: 2 nov. 2017

Mondelinge vragen 5, 2 november 2017

In het vragenuur van 31 augustus over de illegale bomenkap voor de aanleg van een zwembad bij Groenedijk 33A heeft de wethouder gezegd dat hij ons op korte termijn zou informeren over de mogelijke sancties die de gemeente kan opleggen. Dit is genoteerd in toezegging nummer 17/T192. We zijn inmiddels twee maanden verder en de Partij voor de Dieren vindt dat de korte termijn wel voorbij is. Daarom de volgende vragen:

1. Welke sancties kan de gemeente opleggen bij gevallen van illegale bomenkap?
2. Welke stappen heeft het college in deze zaak gezet en wat is op dit moment de stand van zaken met betrekking tot de aangifte tegen de illegale bomenkap bij Groenedijk 33A?

Daarnaast werd de gemeenteraad onlangs door de Utrechtse Bomenstichting gewezen op de illegale kap van enige bomen bij de Vleutenseweg 420-422. We begrepen dat het college een compensatieplicht opgelegd heeft in verband met illegaal kappen.

3. Is al uitvoering gegeven aan deze compensatieplicht?
4. Hoe handhaaft het college hierop?
5. Was er ook in dit geval sprake van een economisch delict en heeft het college ook in deze zaak aangifte gedaan van illegaal kappen? Zo nee waarom niet?

Naar aanleiding van deze twee zaken heeft de Partij voor de Dieren ook nog de volgende vragen:

6. Hoe vaak heeft het college in 2016 en hoe vaak in 2017 door melding of eigen waarneming geconstateerd dat er illegaal gekapt is in de gemeente?
7. Houdt VTH zélf ook in de gaten of er illegaal gekapt wordt, of komt de gemeente alleen na signalen van burgers of de Bomenstichting achter dit soort voorvallen?
8. Welke maatregelen neemt het college in deze gevallen? Doet het college in al deze gevallen aangifte?
9 Is het college bereid om in vervolg de raad te informeren van gevallen van illegale kap en van de mogelijke sancties die daarbij opgelegd kunnen worden?

Indiendatum: 2 nov. 2017
Antwoorddatum: 2 nov. 2017

Mondelinge vragen 5, 2 november 2017

In het vragenuur van 31 augustus over de illegale bomenkap voor de aanleg van een zwembad bij Groenedijk 33A heeft de wethouder gezegd dat hij ons op korte termijn zou informeren over de mogelijke sancties die de gemeente kan opleggen. Dit is genoteerd in toezegging nummer 17/T192. We zijn inmiddels twee maanden verder en de Partij voor de Dieren vindt dat de korte termijn wel voorbij is. Daarom de volgende vragen:

1. Welke sancties kan de gemeente opleggen bij gevallen van illegale bomenkap?

De gemeente kan publiekrechtelijk optreden door op grond van de APV een herplantplicht op te leggen. Als de herplantplicht niet wordt uitgevoerd, leggen wij een last onder dwangsom op. Via een last onder bestuursdwang uitvoeren en de kosten verhalen op de overtreder kan daarna. Als er vrees is dat meer bomen worden gekapt kan een preventieve last onder dwangsom worden opgelegd.

2. Welke stappen heeft het college in deze zaak gezet en wat is op dit moment de stand van zaken met betrekking tot de aangifte tegen de illegale bomenkap bij Groenedijk 33A?

Het college heeft in dit geval bij de politie aangifte gedaan van een economisch delict. Het is aan het Openbaar Ministerie of het overgaat tot vervolging. Het college heeft hierover nog geen beslissing ontvangen. In de verleende omgevingsvergunning voor het kappen van de bomen was al overwogen dat een herplantplicht niet nodig is vanwege de resterende hoeveelheid bomen en groen op het perceel. Daarom is niet alsnog een herplantplicht opgelegd. Op dit moment loopt er een bezwaarprocedure voor deze omgevingsvergunning. Wanneer blijkt dat deze vergunning ten onrechte is verleend, dan zal alsnog een herplantplicht worden opgelegd.

Daarnaast werd de gemeenteraad onlangs door de Utrechtse Bomenstichting gewezen op de illegale kap van enige bomen bij de Vleutenseweg 420-422. We begrepen dat het college een compensatieplicht opgelegd heeft in verband met illegaal kappen.

3. Is al uitvoering gegeven aan deze compensatieplicht?

4. Hoe handhaaft het college hierop?

Antwoord op vragen 3 en 4: Het klopt dat in het andere geval een herplantplicht is opgelegd. Het college handhaaft hierop door de compensatie te betrekken bij de vergunningprocedure voor de bouwplannen op dit perceel.

5. Was er ook in dit geval sprake van een economisch delict en heeft het college ook in deze zaak aangifte gedaan van illegaal kappen? Zo nee waarom niet?

In dit geval was ook sprake van een economisch delict, maar er is niet voor gekozen om aangifte te doen omdat het mogelijk was een herplantplicht op te leggen. Het college geeft er de voorkeur aan om in te zetten op herstelmaatregelen die wij zelf kunnen handhaven.

Naar aanleiding van deze twee zaken heeft de Partij voor de Dieren ook nog de volgende vragen:

6. Hoe vaak heeft het college in 2016 en hoe vaak in 2017 door melding of eigen waarneming geconstateerd dat er illegaal gekapt is in de gemeente?

Het is niet gelukt om in het korte tijdsbestek een overzicht te maken van situaties van illegale kap in 2016 en 2017. De raad ontvangt van mij een dergelijk overzicht binnen vier weken.

7. Houdt VTH zélf ook in de gaten of er illegaal gekapt wordt, of komt de gemeente alleen na signalen van burgers of de Bomenstichting achter dit soort voorvallen?

8. Welke maatregelen neemt het college in deze gevallen? Doet het college in al deze gevallen aangifte?

Antwoord op vragen 7 en 8: Signalen van illegale kap komen op allerlei manieren binnen, ook door eigen waarneming van onze toezichthouders. Per geval wordt bekeken welke maatregelen passend zijn.

9 Is het college bereid om in vervolg de raad te informeren van gevallen van illegale kap en van de mogelijke sancties die daarbij opgelegd kunnen worden?

Het college vindt het niet opportuun om per geval van illegale kap de raad te informeren. Via mijn beantwoording weet de raad welke sancties er zijn. Wij zetten adequaat in op de maatregelen die wij moeten nemen als wij dat constateren.