Monde­linge vragen Ontwik­ke­lingen in Voor­veldse polder?


Indiendatum: 12 okt. 2017

Mondelinge vragen 1, 12 oktober 2017

Op 28 september stuurde de wijkraad Noordoost aan het college een advies inzake een ‘blaashal’ in de Voorveldse polder. De wijkraad trok ook bij raadsleden aan de bel omdat zij vernomen hebben dat tennisclub Iduna plannen heeft om naast hun clubhuis in de Voorveldse polder een blaashal voor tennis te plaatsen.

De Voorveldse Polder is een belangrijke schakel in de ecologische hoofdstructuur. Het park verbindt de stad met het natuurgebied Voorveldse Polder ten oosten van de A27.

De fractie van de Partij voor de Dieren is ongerust over de berichtgeving over de tennisclub, omdat een uitbreiding met een blaashal in de Voorveldse polder het karakter van het park aantast en kan leiden tot verstoring van de ecologische verbinding ten noorden van het tennispark.

Daarom heeft de fractie de volgende vragen:

1. Klopt het dat de tennisclub een voorstel of vraag bij het college heeft neergelegd?

2. Wat vindt het college van het advies van de wijkraad hierover?

3. Hoe is het college voornemens te reageren op de vraag van de tennisclub?

4. Is het college het eens met de Partij voor de Dieren dat ecologische waarde van de Voorveldse polder zwaarwegender is dan uitbreiding van de tennisclub?

5. Is het college het eens met de Partij voor de Dieren dat de door de raad vastgestelde ‘visie Park Voorveldse Polder’ het bepalende kader moet zijn voor ontwikkelingen in dit gebied en dus uitbreiding van de tennisclub op deze plek niet aan de orde kan zijn?

6. Klopt het dat er een bestemmingsplanwijziging nodig zou zijn om het plaatsen van zo’n blaashal mogelijk te maken?

Indiendatum: 12 okt. 2017
Antwoorddatum: 12 okt. 2017

Mondelinge vragen 1, 12 oktober 2017

Op 28 september stuurde de wijkraad Noordoost aan het college een advies inzake een ‘blaashal’ in de Voorveldse polder. De wijkraad trok ook bij raadsleden aan de bel omdat zij vernomen hebben dat tennisclub Iduna plannen heeft om naast hun clubhuis in de Voorveldse polder een blaashal voor tennis te plaatsen.

De Voorveldse Polder is een belangrijke schakel in de ecologische hoofdstructuur. Het park verbindt de stad met het natuurgebied Voorveldse Polder ten oosten van de A27.

De fractie van de Partij voor de Dieren is ongerust over de berichtgeving over de tennisclub, omdat een uitbreiding met een blaashal in de Voorveldse polder het karakter van het park aantast en kan leiden tot verstoring van de ecologische verbinding ten noorden van het tennispark.

Daarom heeft de fractie de volgende vragen:

1. Klopt het dat de tennisclub een voorstel of vraag bij het college heeft neergelegd?

2. Wat vindt het college van het advies van de wijkraad hierover?

3. Hoe is het college voornemens te reageren op de vraag van de tennisclub?

4. Is het college het eens met de Partij voor de Dieren dat ecologische waarde van de Voorveldse polder zwaarwegender is dan uitbreiding van de tennisclub?

5. Is het college het eens met de Partij voor de Dieren dat de door de raad vastgestelde ‘visie Park Voorveldse Polder’ het bepalende kader moet zijn voor ontwikkelingen in dit gebied en dus uitbreiding van de tennisclub op deze plek niet aan de orde kan zijn?

6. Klopt het dat er een bestemmingsplanwijziging nodig zou zijn om het plaatsen van zo’n blaashal mogelijk te maken?

Ja, het is het college bekend dat tennisvereniging Iduna een verzoek heeft ingediend voor een seizoensgebonden blaashal op een sportcomplex. Hoe lang een seizoen duurt, is nog niet helder.

Het college heeft kennisgenomen van het advies van de wijkraad. Het college kan zich de visie Voorveldse Polder herinneren. Die is een aantal jaren geleden vastgesteld. Het college is van mening dat nieuwe of gewijzigde omstandigheden reden kunnen zijn om een eerder genomen besluit in heroverweging te nemen. Het college staat in beginsel positief tegenover het initiatief. Het zal de wijkraad informeren over de inhoudelijke afwegingen die eraan ten grondslag liggen. Over de gemeenteraad zal ik dadelijk iets zeggen.

Het college heeft het voornemen om in beginsel positief op het verzoek te reageren. De reden daarvan is het feit dat de druk op het gebruik van tennisbanen onveranderd groot blijft. Een blaashal bij Tennisvereniging Rijnsweerd valt weg vanwege de verbreding van de A27. Inmiddels zijn positieve ervaringen opgedaan met nieuwe blaashallen voorzien van nieuwe technologie bij zowel Kampong als Fletiomare. Dat zijn grotere velden en grotere hallen. Er is reden om met veranderde omstandigheden rekening te houden.

Iduna zal zich inspannen om eventuele negatieve effecten van de blaashal te compenseren. Lichthinder is in het buitengebied een belangrijk punt. Lichthinder kan minder worden als een blaashal wordt geplaatst. Daarmee wordt buitenlicht vervangen door binnenlicht, ook in de wintermaanden. Dat kan worden gemitigeerd.

Wij vinden het belangrijk, Iduna is daarmee doende, om in samenspraak met de Stichting Voorveldse Polder te bekijken hoe de invulling van het project kan plaatsvinden. Een blaashal kan, afhankelijk van de uitvoering, effecten hebben. Er is overigens sprake van een blaashal op een bestaande baan. Het complex wordt niet veranderd. Een blaashal kan een positief effect hebben. Dat hangt af van de detaillering. Wij zijn daar uiteraard kritisch op.

De tennisclub wordt niet uitgebreid. De seizoensgebonden blaashal komt op het eigen terrein terecht. Als wordt afgeweken van de visie Voorveldse Polder is een projectbesluit nodig. Het college is bereid om in dat geval het voorgenomen projectbesluit, dat onder de verantwoordelijkheid van het college valt, via de commissie te laten lopen zodat de raad daarover zijn mening nog kan geven. Dat is te vergelijken met de procedure die is gevolgd voor de Monicahof. Daarover vinden binnenkort commissiebehandelingen plaats. Ook dat is een collegebevoegdheid, maar het college is daartoe bereid.

Aanvullende vraag

Mevrouw SASBRINK (fractiemedewerker PvdD): Voorzitter! De wethouder zegt dat nieuwe ontwikkelingen en omstandigheden reden kunnen zijn voor een nieuwe afweging. Ik vraag mij af waaraan wij moeten denken als er sprake is van ontwikkelingen die de situatie anders maken dan zeven jaar geleden.

De heer JANSEN (wethouder): Om twee voorbeelden te noemen: blaashallen die minder herrie maken en blaashallen met een kleurtje, waardoor er geen lichtuitstraling is.