Monde­linge vragen Metoo ook in Utrecht


Indiendatum: 2 nov. 2017

Mondelinge vragen 7, 2 november 2017

Momenteel is er veel maatschappelijke aandacht voor seksuele intimidatie en seksueel geweld. Onder de hashtag #metoo delen vrouwen en mannen hun persoonlijke ervaringen met seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Alle vormen van seksuele intimidatie en seksueel geweld zijn ontoelaatbaar. Via deze weg spreken wij onze steun uit aan alle slachtoffers die naar aanleiding van #metoo hun verhaal delen – maar ook aan hen die dat (nog) niet willen of kunnen.

Alle fracties vinden dat de gemeente een voorbeeldrol heeft in het creëren van een veilige werkomgeving, waarin overduidelijk is dat seksuele intimidatie niet getolereerd wordt en waar werknemers van wie grenzen zijn overschreden, daarover durven praten.

Wij denken ook dat de maatschappelijke discussie een goede aanleiding is het eigen beleid nog eens onder de loep te nemen en hebben daarom de volgende vragen:

1. Wat doet de gemeente momenteel om een open en veilige werkomgeving te waarborgen en om seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer te voorkomen?
a. Waar kunnen medewerkers terecht als zij ervaringen met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer willen melden of delen? Hoe wordt hierover met medewerkers geconnmuniceerd?
b. Wordt er (geanonimiseerd) bijgehouden hoeveel meldingen er gedaan worden en welke maatregelen getroffen zijn? Zo ja, wat gebeurt er vervolgens met deze informatie?
2. Gezien het felt dat de meldingsbereidheid over het algemeen laag is bij slachtoffers van seksuele intimidatie, wat doet het college om deze te vergroten?
3. Zijn er, de maatschappelijke discussie beluisterend, meer of andere zaken die de gemeente kan doen om een veilige werkomgeving te waarborgen? Zijn er concrete plannen?

Indiendatum: 2 nov. 2017
Antwoorddatum: 2 nov. 2017

Mondelinge vragen 7, 2 november 2017

Momenteel is er veel maatschappelijke aandacht voor seksuele intimidatie en seksueel geweld. Onder de hashtag #metoo delen vrouwen en mannen hun persoonlijke ervaringen met seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Alle vormen van seksuele intimidatie en seksueel geweld zijn ontoelaatbaar. Via deze weg spreken wij onze steun uit aan alle slachtoffers die naar aanleiding van #metoo hun verhaal delen – maar ook aan hen die dat (nog) niet willen of kunnen.

Alle fracties vinden dat de gemeente een voorbeeldrol heeft in het creëren van een veilige werkomgeving, waarin overduidelijk is dat seksuele intimidatie niet getolereerd wordt en waar werknemers van wie grenzen zijn overschreden, daarover durven praten.

Wij denken ook dat de maatschappelijke discussie een goede aanleiding is het eigen beleid nog eens onder de loep te nemen en hebben daarom de volgende vragen:

1. Wat doet de gemeente momenteel om een open en veilige werkomgeving te waarborgen en om seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer te voorkomen?

De gemeente vraagt periodiek aan medewerkers of zij worden geconfronteerd met ongewenste omgangsvormen. Dat is een bestanddeel van ons medewerkersonderzoek. Recent heeft een medewerkersonderzoek plaatsgevonden waarin ook hiernaar is gevraagd. Uit de uitkomsten blijkt dat medewerkers aangeven dat ongewenste omgangsvormen in het algemeen minder vaak voorkomen dan bij de referentiegroepen landelijk of medewerkers in het openbaar bestuur. Uiteraard wordt breed gedeeld dat iedere uiting van ongewenste omgangsvormen er een teveel is. De uitkomsten van het medewerkersonderzoek zijn recent met de medewerkers gedeeld. Wij signaleren dat deze uitkomsten voor veel teams, afdelingen en medewerkers redenen zijn om hierover met elkaar in gesprek te gaan.

a. Waar kunnen medewerkers terecht als zij ervaringen met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer willen melden of delen? Hoe wordt hierover met medewerkers geconnmuniceerd?

Medewerkers kunnen terecht bij interne vertrouwenspersonen die via de e-mail of telefonisch te benaderen zijn. Er zijn op dit moment 11 vertrouwenspersonen actief. Zij werken bij verschillende onderdelen van de gemeente. Op het gemeentebrede internet zijn de namen en telefoonnummers van deze vertrouwenspersonen terug te vinden. Zij zijn allemaal opgeleid. Zij overleggen ieder kwartaal met elkaar om ervaringen uit te wisselen en zaken op elkaar af te stemmen. Naast vertrouwenspersonen zijn er bij de gemeente Utrecht bedrijfsmaatschappelijk werkers en bedrijfsartsen beschikbaar voor medewerkers zich anoniem kunnen melden voor steun en advies.

b. Wordt er (geanonimiseerd) bijgehouden hoeveel meldingen er gedaan worden en welke maatregelen getroffen zijn? Zo ja, wat gebeurt er vervolgens met deze informatie?

De vertrouwenspersonen houden de aard en omvang bij van de ongewenste omgangsvormen waarover zij door medewerkers worden benaderd. Zij voeren onderling overleg. Waar nodig voeren zij gesprekken.

2. Gezien het felt dat de meldingsbereidheid over het algemeen laag is bij slachtoffers van seksuele intimidatie, wat doet het college om deze te vergroten?

De komende tijd overleggen de directie en het management in samenwerking met de centrale ondernemingsraad over de uitkomsten van het gemeentebrede medewerkersonderzoek. Uiteraard zijn ongewenste omgangsvormen daarbij een gespreksthema. Onderkend wordt dat in het algemeen mensen een drempel ervaren bij het melden van ongewenste omgangsvormen en het periodiek onder de aandacht brengen van de aanwezigheid en rot van de vertrouwenspersonen geven wij binnenkort weer uitvoering, want juist het steeds communiceren dat deze mensen er zijn en dat men bij hen terecht kan en dat melden in beginsel heel normaal is als er sprake is van ongewenste omgangsvormen. Wij vinden dat van groot belang.

3. Zijn er, de maatschappelijke discussie beluisterend, meer of andere zaken die de gemeente kan doen om een veilige werkomgeving te waarborgen? Zijn er concrete plannen?

De uitkomsten van het zojuist gehouden medewerkersonderzoek bieden belangrijke aanknopingspunten om met teams en afdelingen in gesprek te gaan. Wij proberen dat te bevorderen door de terugkoppeling van de enquête.