Schrif­te­lijke vragen Vertraging fietspad Ooster­spoorbaan


Indiendatum: 10 nov. 2017

Schriftelijke vragen 128/2017

De fracties van de Partij voor de Dieren, D66 en GroenLinks zijn groot voorstander van zo veel mogelijk fietsen. Daarom zijn wij ook zo blij met het fietspad dat door het Oosterspoorbaanpark ligt. Jammer genoeg is het laatste stukje fietspad nog niet gerealiseerd, waardoor je als fietser vanaf Utrecht Zuid nog geen snelle verbinding met het centrum hebt.

Gelukkig ligt die oplossing er nu wel en kan er gestart worden met de aanleg van het fietspad tussen de Abstederdijk en de Zonstraat, een jaar later dan eigenlijk gepland was. Wat deze fracties betreft gaan we dan ook zo snel mogelijk aan de slag met het aanleggen van dat fietspad. Gezien dit college ook prioriteit geeft aan goede, snelle fietsverbindingen om mensen uit de auto te krijgen, gaan wij er vanuit dat ook dit college een snelle aanleg zeer wenselijk vindt.

Op 15 september is er echter een vergunningsaanvraag ingediend voor de aanleg van een tijdelijke bouwweg voor de sanering en de bebouwing van het Hiëronymuserf. Kijkende naar de plattegrond behorende bij de aanvraag ziet het er naar uit dat hierdoor het aanleggen van het fietspad vertraging gaat oplopen. De fracties maken uit de stukken op dat er pas in 2020 gefietst kan worden tussen de Koningsweg en de Maliesingel. De aangevraagde bouwweg kruist de Parallelweg (voetpad). Om veiligheidsredenen wil de vergunningsaanvrager dit voetpad op werkdagen afsluiten. Dit voetpad wordt intensief gebruikt, als onderdeel van de verbinding tussen het Zocherplantsoen en het Park Oosterspoorbaan. De vergunning voor de bouwweg wordt zelfs voor de duur van 5 jaar aangevraagd. In principe valt dus niet uit te sluiten dat de Parallelweg voor 5 jaar wordt afgesloten.

Over deze ontstane situatie hebben de Partij voor de Dieren, GroenLinks en D66 dan ook de volgende vragen:

1. Klopt het dat een bouwweg voor de sanering van en het bouwen op het Hiëronymuserf vertraging zal opleveren voor het aanleggen van het laatste stukje fietspad tussen de Abstederdijk en de Zonstraat? Zo ja, hoeveel vertraging zal dit geven? Welke garanties kan het college geven dat deze termijn niet wordt overschreden?

2. De bouwvergunning wordt aangevraagd voor 5 jaar. Waarom zo lang?

3. Vindt het college het acceptabel dat de Parallelweg jarenlang op werkdagen afgesloten zal zijn voor voetgangers?

De bouwweg komt tussen twee beeldbepalende bomen uit op de Maliesingel, met een opvallende kronkel in het voorgenomen tracé, en dicht bij de aansluiting van de Zonstraat op de Maliesingel.

4. Kan het college verzekeren dat deze bomen niet beschadigd zullen raken door manoeuvrerend bouwverkeer? Welke maatregelen neemt het college om schade te voorkomen?

5. Kan het college verzekeren dat het bouwverkeer niet zal leiden tot verkeersonveilige situaties? Welke maatregelen neemt het college om verkeersonveilige situaties te voorkomen?

6. Klopt het dat er nu al vrachtauto’s zijn die gebruik maken van de bestaande steeg tussen de Maliesingel 74 en 75 en het Hiëronymuserf? Zo ja, betekent dat dat vrachtauto’s die nodig zijn voor de sanering hier ook gebruik van kunnen maken?

7. Is het college voornemens er vergunning af te geven voor de aanleg van de bouwweg? Op basis van welke afwegingen?

8. Indien de bouwweg er toch komt, wie betaalt de aanleg van de bouwweg?

Daarnaast zouden er drie essen gekapt moeten worden voor de aanleg van de bouwweg, die voor de aanleg van het fietspad niet zouden hoeven te worden gekapt. Okra beoordeelt de kwaliteit van de bomen als "matig", de conditie als "redelijk". De vergunningsaanvrager meldt dat de kwaliteit "onvoldoende" is. Niet duidelijk is waarom de kwaliteit onvoldoende genoemd wordt.

9. Klopt het dat er een kapvergunning is aangevraagd voor deze 3 essen?

10. Waarom wordt de kwaliteit van deze bomen op dit moment als onvoldoende bestempeld? Voor welk doel/gebruik/toepassing is de kwaliteit van de bomen onvoldoende? Zijn de bomen bijvoorbeeld gevaarlijk?

11. Is het college van mening dat het kappen van bomen voor een tijdelijke bouwweg voldoende reden is om een velvergunning te verlenen?

12. Welke mogelijkheden om één of meer bomen te behouden zijn onderzocht, en waarom zijn die mogelijkheden afgevallen?

13. Heeft het college onderzocht of de beschermingsmaatregelen die voor de bomen op de Maliesingel worden genomen, ook voor één of meer van deze drie bomen genomen kunnen worden? Zo ja, waarom voldoen die maatregelen wel voor de bomen op de Maliesingel en niet voor deze drie; zo niet, waarom niet? Zo nee, is het college bereid om alsnog te laten onderzoeken of de beschermingsmaatregelen die voor de bomen op de Maliesingel worden genomen ook hier genomen kunnen worden?

14. Indien de bomen toch worden gekapt, op welke manier vindt compensatie voor deze bomen plaats, wie betaalt de compensatie van drie volgroeide essen die ergens anders in het deelgebied moeten worden gecompenseerd?

Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Thijs Weistra, GroenLinks
Aline Knip, D66

Indiendatum: 10 nov. 2017
Antwoorddatum: 10 nov. 2017

Schriftelijke vragen 128/2017

De fracties van de Partij voor de Dieren, D66 en GroenLinks zijn groot voorstander van zo veel mogelijk fietsen. Daarom zijn wij ook zo blij met het fietspad dat door het Oosterspoorbaanpark ligt. Jammer genoeg is het laatste stukje fietspad nog niet gerealiseerd, waardoor je als fietser vanaf Utrecht Zuid nog geen snelle verbinding met het centrum hebt.

Gelukkig ligt die oplossing er nu wel en kan er gestart worden met de aanleg van het fietspad tussen de Abstederdijk en de Zonstraat, een jaar later dan eigenlijk gepland was. Wat deze fracties betreft gaan we dan ook zo snel mogelijk aan de slag met het aanleggen van dat fietspad. Gezien dit college ook prioriteit geeft aan goede, snelle fietsverbindingen om mensen uit de auto te krijgen, gaan wij er vanuit dat ook dit college een snelle aanleg zeer wenselijk vindt.

Op 15 september is er echter een vergunningsaanvraag ingediend voor de aanleg van een tijdelijke bouwweg voor de sanering en de bebouwing van het Hiëronymuserf. Kijkende naar de plattegrond behorende bij de aanvraag ziet het er naar uit dat hierdoor het aanleggen van het fietspad vertraging gaat oplopen. De fracties maken uit de stukken op dat er pas in 2020 gefietst kan worden tussen de Koningsweg en de Maliesingel. De aangevraagde bouwweg kruist de Parallelweg (voetpad). Om veiligheidsredenen wil de vergunningsaanvrager dit voetpad op werkdagen afsluiten. Dit voetpad wordt intensief gebruikt, als onderdeel van de verbinding tussen het Zocherplantsoen en het Park Oosterspoorbaan. De vergunning voor de bouwweg wordt zelfs voor de duur van 5 jaar aangevraagd. In principe valt dus niet uit te sluiten dat de Parallelweg voor 5 jaar wordt afgesloten.

Over deze ontstane situatie hebben de Partij voor de Dieren, GroenLinks en D66 dan ook de volgende vragen:

1. Klopt het dat een bouwweg voor de sanering van en het bouwen op het Hiëronymuserf vertraging zal opleveren voor het aanleggen van het laatste stukje fietspad tussen de Abstederdijk en de Zonstraat? Zo ja, hoeveel vertraging zal dit geven? Welke garanties kan het college geven dat deze termijn niet wordt overschreden?

Er was nog geen vastgestelde of gecommuniceerde planning voor de aansluiting van het fietspad Oosterspoorbaan op de Maliesingel. Van vertraging in die zin is dus geen sprake. Voor de aanleg van het fietspad is een fundering nodig. Door nu de bouwweg hier te positioneren kan deze later als fundering voor het fietspad fungeren en hoeft die dan dus niet meer te worden aangelegd (wat ook kosten bespaard). Tot uiterlijk medio 2019 zal van de bouwweg gebruik worden gemaakt. Indien eerder (dan medio 2019) het zwaar bouwverkeer geen gebruik meer hoeft te maken van de bouwweg, zal deze ook eerder worden opgeheven. Mogelijk is dit al in het voorjaar van 2019. We zien er op toe dat de ontwikkelaar en de aannemer alles in het werk stellen om het gebruik van de bouwweg in tijd zo kort mogelijk te houden.

2. De bouwvergunning wordt aangevraagd voor 5 jaar. Waarom zo lang?

De termijn van de tijdelijke omgevingsvergunning voor het gebruik van de bouwweg is door de ontwikkelaar ruim genomen om er zeker van te zijn dat er, zolang wenselijk is, gebruik gemaakt kan worden van de bouwweg.

Zoals hierboven aangegeven is het uitgangspunt dat zodra er geen zwaar bouwverkeer meer plaatsvindt de bouwweg niet meer nodig is en de aanleg van het fietspad kan starten. Mogelijk is hiervan al sprake in het voorjaar van 2019. Wij erkennen het belang van de spoedige aanleg van het fietspad en streven ernaar dat deze zo snel mogelijk wordt gerealiseerd.

3. Vindt het college het acceptabel dat de Parallelweg jarenlang op werkdagen afgesloten zal zijn voor voetgangers?

Omdat de bouwweg de Parallelweg (= het huidige voetpad tussen de Abstederdijk en de Maliesingel) kruist, is afsluiting noodzakelijk om de veiligheid van de verkeersdeelnemers te garanderen. Er wordt een omleidingsroute aangegeven met bebording.

De Parallelweg zal tot maart 2018, alleen op werkdagen, zijn afgesloten voor doorgaand (voetgangers)verkeer. Dit geldt in ieder geval gedurende de sanering van het Hiëronymuserf (tot en met eind februari 2018). Voordat de daadwerkelijke bouwwerkzaamheden beginnen, in maart 2018, wordt onderzocht of het voetpad mogelijk ook gedurende de week opengesteld kan worden.

De bouwweg komt tussen twee beeldbepalende bomen uit op de Maliesingel, met een opvallende kronkel in het voorgenomen tracé, en dicht bij de aansluiting van de Zonstraat op de Maliesingel.

4. Kan het college verzekeren dat deze bomen niet beschadigd zullen raken door manoeuvrerend bouwverkeer? Welke maatregelen neemt het college om schade te voorkomen?

Juist vanwege bescherming van de bomen is het wenselijk de uitrit van de bouwweg dichter bij de spoorwegovergang (aansluiting Zonstraat) te projecteren dan de aansluiting van het nieuwe fietspad. Hierdoor hoeven vrachtwagens namelijk een minder scherpe bocht te maken.

Op advies van de boomdeskundigen van de gemeente Utrecht, treffen we beschermende maatregelen. We plaatsen een bouwhek rondom de kruinen, waardoor vrachtwagens niet dichtbij de bomen kunnen komen. Ook bedekken we de bodem nabij de bomen met rijplaten zodat de wieldruk op de wortels minimaal is.

5. Kan het college verzekeren dat het bouwverkeer niet zal leiden tot verkeersonveilige situaties? Welke maatregelen neemt het college om verkeersonveilige situaties te voorkomen?

Er is ruime aandacht voor verkeersveiligheid. Bij de aansluiting van de bouwweg op de Maliesingel zetten we bij transport tijdens spitsuren een verkeersregelaar in. Er komt aan beide zijden van de inrit bebording: "Uitrit werkverkeer". Langs de bouwweg komt een bord "Pas op, voetgangers". Daarnaast hebben we de ontwikkelaar een plan voor Bereikbaarheid Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie (BLVC ) laten maken, waarin alle veiligheidsmaatregelen uitgebreid staan beschreven.

6. Klopt het dat er nu al vrachtauto’s zijn die gebruik maken van de bestaande steeg tussen de Maliesingel 74 en 75 en het Hiëronymuserf? Zo ja, betekent dat dat vrachtauto’s die nodig zijn voor de sanering hier ook gebruik van kunnen maken?

Er kunnen vrachtwagens van de steeg gebruik maken. Een enkele vrachtwagen, zoals nu weleens het geval is, is geen probleem. Echter vele vrachtwagenbewegingen (en die zijn vanwege de sanering en de bouw nodig) zijn onwenselijk om door de steeg toe te laten. Dit vanwege de overlast voor omwonenden en vanwege de verkeersveiligheid. De bestaande toegang tussen Maliesingel 74 en 75 is slechts 3,5 meter breed. De kans op schade aan woningen bij veel gebruik door vrachtwagens is daardoor aanzienlijk. De bouwweg voorkomt dat vrachtwagens ongewenste trillingen of schade aan de gevels van de (monumentale) woningen aan de Maliesingel kunnen veroorzaken.

Vrachtwagens zullen bovendien enkele keren moeten steken op de (drukke) Maliesingel om zowel in als uit te kunnen rijden. Dit leidt tot gevaarlijke verkeerssituaties.

Daarnaast wordt deze steeg dagelijks gebruikt door de bewoners van het Hieronymushuis om met de auto bij een parkeergarage (met plek voor ruim 30 auto’s) te kunnen komen. Omdat je elkaar niet kunt passeren in de steeg, geeft bouwverkeer overlast en veiligheidsrisico’s voor deze bewoners.

Tot slot komt de voordeur van Maliesingel 74A uit op de steeg. Ook vanwege dit gegeven is (zwaar) bouwverkeer door de steeg ongewenst en is gekozen voor een aparte bouwweg.

Het is overigens mogelijk dat, voordat er van de bouwweg gebruik kan worden gemaakt, er een tijdelijke maatregel nodig is waarbij vrachtwagens van de steeg gebruik maken. Dit zal nodig zijn als de vergunning vanuit de spoorwet (welke nodig is om het hek langs de Parallelweg te kunnen verplaatsen), niet op tijd is verleend. Hier gaan wij vooralsnog niet vanuit.

7. Is het college voornemens er vergunning af te geven voor de aanleg van de bouwweg? Op basis van welke afwegingen?

Ja. Om de overlast voor omwonenden te beperken en de verkeersveiligheid te vergroten, zie antwoord 6. Hiertoe is inhoudelijk afgewogen of er afgeweken kan worden van het bestemmingsplan. Hierbij hebben we gekeken naar ruimtelijke aspecten, milieuaspecten en verkeerskundige aspecten (waaronder advies vanuit de BInG).

8. Indien de bouwweg er toch komt, wie betaalt de aanleg van de bouwweg?

De ontwikkelaar van het Hiëronymuserf, Edwin Oostmeijer BV, betaalt de kosten van de bouwweg. De bouwweg geeft dus voor de gemeente een kostenbesparing omdat we grotendeels geen fundering meer hoeven aan te leggen voor het fietspad Oosterspoorbaan.

Daarnaast zouden er drie essen gekapt moeten worden voor de aanleg van de bouwweg, die voor de aanleg van het fietspad niet zouden hoeven te worden gekapt. Okra beoordeelt de kwaliteit van de bomen als "matig", de conditie als "redelijk". De vergunningsaanvrager meldt dat de kwaliteit "onvoldoende" is. Niet duidelijk is waarom de kwaliteit onvoldoende genoemd wordt.

9. Klopt het dat er een kapvergunning is aangevraagd voor deze 3 essen?

Ja, dat klopt. De drie essen moeten worden verwijderd om het bestaande hekwerk van Prorail te kunnen verplaatsen. Enkele gesteltakken van deze knotessen groeien door het hekwerk heen. We kopen de grond aan van Prorail om de bouwweg en daarna het fietspad aan te leggen. Er komt een nieuw hekwerk langs het spoor om de veiligheid, conform de spoorwet, te garanderen.

Er is te weinig ruimte om de bomen te behouden. De aanleg van de tijdelijke bouwweg maakt dat het vellen van de bomen in tijd naar voren geschoven wordt. We vellen dus geen extra bomen voor de bouwweg.

10. Waarom wordt de kwaliteit van deze bomen op dit moment als onvoldoende bestempeld? Voor welk doel/gebruik/toepassing is de kwaliteit van de bomen onvoldoende? Zijn de bomen bijvoorbeeld gevaarlijk?

De drie meerstammige knotessen, met een geschatte leeftijd tussen de 30-40 jaar, staan direct langs het hekwerk van de spoorbaan. De stammen hebben een doorsnede van rond de 25 cm. De conditie van de knotessen is volgens onze bomendeskundige matig/goed, de bomen zijn niet beeldbepalend of monumentaal. Klimop heeft de stammen van de essen geheel overwoekert, de gesteltakken groeien stijl omhoog. Enkele van deze takken zijn licht aangetast door essentaksterfte.

Okra benoemt in haar bomeninventarisatie (in april 2017 uitgevoerd door Pius Floris Boomverzorging) de drie essen als overjarig essenopschot. Daarbij beoordeelt ze de onvoldoende kwaliteit van de bomen als reden dat ze niet verplantbaar zijn.

11. Is het college van mening dat het kappen van bomen voor een tijdelijke bouwweg voldoende reden is om een velvergunning te verlenen?

De bomen worden niet geveld ten behoeve van de bouwweg, ze worden alleen eerder geveld. Zie antwoord 9 en 10.

12. Welke mogelijkheden om één of meer bomen te behouden zijn onderzocht, en waarom zijn die mogelijkheden afgevallen?

Okra heeft Pius Floris Boomverzorging in april 2017 een bomeninventarisatie laten doen. Daarbij zijn alle bomen in het plangebied o.a. beoordeeld op kwaliteit en verplantbaarheid. De drie essen bleken niet inpasbaar in het ontwerp van Okra en de kwaliteit is onvoldoende om te verplanten.

13. Heeft het college onderzocht of de beschermingsmaatregelen die voor de bomen op de Maliesingel worden genomen, ook voor één of meer van deze drie bomen genomen kunnen worden? Zo ja, waarom voldoen die maatregelen wel voor de bomen op de Maliesingel en niet voor deze drie; zo niet, waarom niet? Zo nee, is het college bereid om alsnog te laten onderzoeken of de beschermingsmaatregelen die voor de bomen op de Maliesingel worden genomen ook hier genomen kunnen worden?

Nee, zoals aangegeven moeten we de bomen sowieso verwijderen omdat ze niet inpasbaar zijn in het inrichtingsplan Oosterspoorbaan park. Wel hebben we onderzocht of de drie essen verplantbaar zijn. Dit is niet het geval (zie antwoord 12).

14. Indien de bomen toch worden gekapt, op welke manier vindt compensatie voor deze bomen plaats, wie betaalt de compensatie van drie volgroeide essen die ergens anders in het deelgebied moeten worden gecompenseerd?

In plaats van de drie meerstammige essen (het overjarig essenopschot) planten we negen (fruit)bomen langs het nieuwe fietspad. Daarnaast planten we zo’n dertien knotwilgen langs de Minstroom, wat bijdraagt aan de karakteristieke uitstraling van het hoveniersgebied.

De kosten van het inrichten van het Oosterspoorbaan park wordt betaald door de gemeente vanuit het project Oosterspoorbaan park.