Schrif­te­lijke vragen Ecolo­gisch Singel­beheer


Indiendatum: 21 nov. 2017

Schriftelijke vragen 130/2017

De singel behoort tot de stedelijke groenstructuur en vormt een belangrijke ecologische verbinding. Een ecologische biodiverse inrichting van de oevers draagt daaraan bij, dat werd ook bevestigd in de overgenomen motie 110 uit 2016.

Onlangs is het beheer van de taluds van de singel tussen Tivoli en Paardenveld overgegaan van de Projectorganisatie stationsgebied naar Stadsbedrijven. Stadsbedrijven heeft aan de singelwerkgroepen van Wijk C en Pijlsweerd laten weten hier graslandbeheer te gaan toepassen.

De Partij voor de Dieren en GroenLinks zijn van mening dat ecologisch beheer de voorkeur verdient in de ecologische verbindingen waar de singels deel van uitmaken en hebben daarom de volgende vragen:

1. Op welke manier gaat Stadsbedrijven de taluds van (dit deel van) de singel beheren? Klopt het dat er gekozen gaat worden voor graslandbeheer in plaats van ecologisch beheer? Zo ja, waarom?

2. Klopt het dat er bij de aanleg van de singels al rekening is gehouden met ecologisch beheer, onder meer door het gebruik van schrale grond?

3. Wat zijn de jaarlijkse kosten voor het ecologisch beheren van de taluds en wat zijn de kosten voor graslandbeheer? Is hierbij verdisconteerd dat er twee werkgroepen van bewoners zijn die het beheer ter hand willen nemen?

4. Heeft de verwachting van de aanwezigheid van zwerfvuil invloed op de keuze voor de wijze van beheer? Hoe en op welke ervaring zijn eventuele verwachtingen gebaseerd?

5. Hoe en in hoeverre is er afstemming en overleg tussen de gemeente en de singelwerkgroepen van Wijk C en Pijlsweerd? (over wensen en afspraken met betrekking tot het beheer en ook over het opruimen van zwerfvuil?) Welke mogelijkheden bestaan er voor zelfbeheer door omwonenden en in hoeverre zijn hier al afspraken over gemaakt?

6. Is het college het met de vragenstellers eens dat ecologisch beheer van de singel, (met toepassing van zoveel mogelijk biodiverse en inheemse soorten planten, bloemen en kruiden,) een positieve bijdrage kan leveren aan de stand van bijen en andere insecten in de stad? Wat doet het college om invulling te geven aan de singel als ecologische hoofdroute door de stad?

7. Is het college het met vragenstellers eens dat een ecologische invulling van de taluds van de singel ook voor recreërende mensen een plezierig aangezicht kan geven?

8. Is het college bereid om Stadsbedrijven de opdracht te geven de taluds van de singel zo ecologisch mogelijk te gaan beheren?

9. Is het college bereid om naast de taluds ook de randen en hoeken van park Paardenveld ecologisch te gaan beheren?

Indiendatum: 21 nov. 2017
Antwoorddatum: 19 dec. 2017

Schriftelijke vragen 130/2017

De singel behoort tot de stedelijke groenstructuur en vormt een belangrijke ecologische verbinding. Een ecologische biodiverse inrichting van de oevers draagt daaraan bij, dat werd ook bevestigd in de overgenomen motie 110 uit 2016.

Onlangs is het beheer van de taluds van de singel tussen Tivoli en Paardenveld overgegaan van de Projectorganisatie stationsgebied naar Stadsbedrijven. Stadsbedrijven heeft aan de singelwerkgroepen van Wijk C en Pijlsweerd laten weten hier graslandbeheer te gaan toepassen.

De Partij voor de Dieren en GroenLinks zijn van mening dat ecologisch beheer de voorkeur verdient in de ecologische verbindingen waar de singels deel van uitmaken en hebben daarom de volgende vragen:

1. Op welke manier gaat Stadsbedrijven de taluds van (dit deel van) de singel beheren? Klopt het dat er gekozen gaat worden voor graslandbeheer in plaats van ecologisch beheer? Zo ja, waarom?

Voor het talud tegenover park Paardenveld tot aan TivoliVredenburg geldt een extensief maaibeleid van 3 à 4 keer per jaar. Dit valt onder ecologisch beheer en sluit aan bij het beheer van de oever vanaf het Paardenveld tot aan de Monicabrug.

2. Klopt het dat er bij de aanleg van de singels al rekening is gehouden met ecologisch beheer, onder meer door het gebruik van schrale grond?

Ja, daar is rekening mee gehouden en er is inderdaad schrale grond toegepast.

3. Wat zijn de jaarlijkse kosten voor het ecologisch beheren van de taluds en wat zijn de kosten voor graslandbeheer? Is hierbij verdisconteerd dat er twee werkgroepen van bewoners zijn die het beheer ter hand willen nemen?

De kosten voor graslandbeheer bedragen circa EURO 12,00 per 100 vierkante meter per jaar. De kosten voor ecologisch beheer met bewonersparticipatie bedragen circa EURO 25,00 per 100 vierkante meter per jaar.

4. Heeft de verwachting van de aanwezigheid van zwerfvuil invloed op de keuze voor de wijze van beheer? Hoe en op welke ervaring zijn eventuele verwachtingen gebaseerd?

De ervaring leert dat in een hoogstedelijk gebied met een hoge gebruiksintensiteit zeer frequent zwerfvuil wordt geconstateerd. Stadsbedrijven maakt schoon op beeld, dus als de kwaliteit onder de afgesproken norm valt. Bij veel vervuiling wordt vaker schoongemaakt. Dus ook op die plekken is ecologisch beheer mogelijk.

5. Hoe en in hoeverre is er afstemming en overleg tussen de gemeente en de singelwerkgroepen van Wijk C en Pijlsweerd? (over wensen en afspraken met betrekking tot het beheer en ook over het opruimen van zwerfvuil?) Welke mogelijkheden bestaan er voor zelfbeheer door omwonenden en in hoeverre zijn hier al afspraken over gemaakt?

Stadsbedrijven onderhoudt goede contacten met de Werkgroep Nieuwe Singel en de Werkgroep Vergroening Singel. Met beide groepen zijn reeds afspraken gemaakt over zelfbeheer en het schoonmaken van de taluds. De Werkgroep Nieuwe Singel (bewoners Wijk C) houdt zich al sinds 2001 bezig met zelfbeheer. Ongeveer anderhalf jaar geleden zijn bewoners uit Pijlsweerd hierbij aangehaakt. Stadsbedrijven ondersteunt met adviezen en materialen.

6. Is het college het met de vragenstellers eens dat ecologisch beheer van de singel, (met toepassing van zoveel mogelijk biodiverse en inheemse soorten planten, bloemen en kruiden,) een positieve bijdrage kan leveren aan de stand van bijen en andere insecten in de stad? Wat doet het college om invulling te geven aan de singel als ecologische hoofdroute door de stad?

Het college is het daarmee eens. De gemeente past, ondanks dat het hier een gebied betreft met een hoge verblijfsdruk, zoveel mogelijk ecologisch beheer toe. Ook worden initiatieven gefaciliteerd die hieraan bijdragen. Zo zijn er onlangs in het talud bij Paardenveld 15.000 bloembollen geplant ten behoeve van het stimuleren van de bijenpopulatie. En recent zijn op park Paardenveld 5 moerascypressen van formaat geplant. Aan de singel als ecologische hoofdroute wordt verder ook invulling gegeven door de keuze in beplanting en het zoveel mogelijk toepassen van extensief maaien, dit alles ter verbetering van de singel als ecologische hoofdroute.

7. Is het college het met vragenstellers eens dat een ecologische invulling van de taluds van de singel ook voor recreërende mensen een plezierig aangezicht kan geven?

Ja, het college is dezelfde mening toegedaan.

8. Is het college bereid om Stadsbedrijven de opdracht te geven de taluds van de singel zo ecologisch mogelijk te gaan beheren?

Ja, dat gebeurt reeds.

9. Is het college bereid om naast de taluds ook de randen en hoeken van park Paardenveld ecologisch te gaan beheren?

Het centrale deel van park Paardenveld is een verblijfsgebied waar mensen in het gras kunnen liggen of zitten, om die reden is gazonmaaien hier een goede keuze. Voor de randen (dus ten oosten en westen van het centrale deel) is stinzenmaaien (extensief, 2 tot max. 3x per jaar) wel mogelijk. Er is voor park Paardenveld nog geen ontwerp, bovenstaande punten zullen daarin opgenomen worden.