Monde­linge vragen Kaalslag Amel­is­weerd


Indiendatum: 7 mrt. 2019

Mondelinge vragen 7, 7 maart 2019

Afgelopen weekend trokken de Vrienden van Amelisweerd aan de bel omdat de onderhoudswerkzaamheden bij Engelse Werk voor het vervangen van bruggetjes en de trap, tot kaalslag hadden geleid. Er schijnen gezonde bomen gekapt te zijn en er is te zwaar materieel gebruikt voor de kwetsbare bospaadjes.

1. Welke afspraken zijn met de aannemer gemaakt over het mogen verwijderen van struikgewas en bomen?

2. Welke afspraken zijn met het oog op de kwetsbare boven- en ondergrond, gemaakt over het gewicht en formaat van het materieel?

3. Wat is de mening van het college over de kaalslag die de aannemer in het kader van de ‘herstelwerkzaamheden’ heeft veroorzaakt?

4. Welke actie heeft het college ondernomen om verdere kaalslag te voorkomen?

5. Door het vroege warme weer loopt de natuur dit jaar ‘een paar weken voor op schema’, met als gevolg dat het broedseizoen eerder is begonnen. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat onderhouds-werkzaamheden in natuurgebieden daarom dus ook niet meer nu mogen worden uitgevoerd?

6. Is het college bereid om te onderzoeken of de vaste data van het broedseizoen permanent verruimd moeten worden als gevolg van klimaatverandering? Zo nee, waarom niet?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 7 mrt. 2019
Antwoorddatum: 7 mrt. 2019

Mondelinge vragen 7, 7 maart 2019

Afgelopen weekend trokken de Vrienden van Amelisweerd aan de bel omdat de onderhoudswerkzaamheden bij Engelse Werk voor het vervangen van bruggetjes en de trap, tot kaalslag hadden geleid. Er schijnen gezonde bomen gekapt te zijn en er is te zwaar materieel gebruikt voor de kwetsbare bospaadjes.

1. Welke afspraken zijn met de aannemer gemaakt over het mogen verwijderen van struikgewas en bomen?

Wij herkennen het feit dat de Vrienden van Amelisweerd zich hebben geroerd. Wij hebben ambtelijk met hen gesproken.

2. Welke afspraken zijn met het oog op de kwetsbare boven- en ondergrond, gemaakt over het gewicht en formaat van het materieel?

Het plan zoals dat is gemaakt voor het herstel van de oude paden- en lanenstructuur wordt uitgevoerd. Wij doen dat met passend materieel, niet onnodig zwaar. Wij zien erop toe dat dit gebeurt.

3. Wat is de mening van het college over de kaalslag die de aannemer in het kader van de ‘herstelwerkzaamheden’ heeft veroorzaakt?

Voor het herstel van de oude paden- en lanenstructuur wordt wat beplanting weggehaald. Wat er waarschijnlijk aan de hand is, is dat er sprake is van zieke essen. Dat heeft niets met het herstelplan te maken, maar met de essentaksterfte. Er zijn vijf essen gekapt, maar dat heeft niets te maken met de bruggen of het andere plan.

4. Welke actie heeft het college ondernomen om verdere kaalslag te voorkomen?

In de planvorming en in het bestek houden wij uiteraard rekening met alle natuurwaarden voor het gebied. Dat geldt ook voor het inzetten van materieel. In die zin herkennen wij de kaalslag niet. Alles wat er gebeurt, is voorzien voor de essentaksterfte.

5. Door het vroege warme weer loopt de natuur dit jaar ‘een paar weken voor op schema’, met als gevolg dat het broedseizoen eerder is begonnen. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat onderhouds-werkzaamheden in natuurgebieden daarom dus ook niet meer nu mogen worden uitgevoerd?

Het herstel van de padenstructuur. Met betrekking tot het broedseizoen gebruiken wij de Utrechtse gedragscode. Daarbij is geen sprake van een vaste datum. Wij bekijken voordat nieuwe werkzaamheden plaatsvinden elke keer of daarbij een risico bestaat op verstoring van onder andere broedvogels. Wij doen dat voor elk nieuw stuk werk. In die zin ademt dit mee met de seizoenen zoals die zich aandienen. Daarom is het antwoord op vraag 5 dat dit niet nodig is. Elke keer bekijken wij hoe alles er in de praktijk voorstaat. Wij hanteren geen vaste data.

6. Is het college bereid om te onderzoeken of de vaste data van het broedseizoen permanent verruimd moeten worden als gevolg van klimaatverandering? Zo nee, waarom niet?

-

Aanvullende vraag Anne Sasbrink: Ik ben blij dat in het broedseizoen elk geval afzonderlijk wordt bekeken. In principe moet dat, maar wij zien wel dat bij vergunningaanvragen voor het onderhoud van groen en kap wel degelijk wordt vastgehouden aan de data voor het broedseizoen. Wij hoorden van kenners ter plaatse dat er wel degelijk sprake is van broedende vogels. Het verbaast mij dat de wethouder zegt dat daar rekening mee wordt gehouden, terwijl wij weten dat er werkzaamheden hebben plaatsgevonden. Kunnen wij daarop nog wat meer toelichting krijgen? Hoe is rekening gehouden met de vogels?

Het werk is verdeeld in stukjes. Elk stukje waaraan wordt begonnen, wordt bekeken. Geïnventariseerd wordt of er dieren broeden. Ook in dit geval heeft voor het werk begon een flora- en fauna-inventarisatie plaatsgevonden.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Duurzaamheid en groen in de prestatieafspraken

Lees verder

Mondelinge vragen Niet-nakoming afspraken natuurbescherming Kruisvaartkwartier

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer