Monde­linge vragen Niet-nakoming afspraken natuur­be­scherming Kruis­vaart­kwartier


Indiendatum: 7 mrt. 2019

Mondelinge vragen 8, 7 maart 2019

Op dit moment wordt de Kruisvaartkade bouwrijp gemaakt voor de geplande ontwikkeling van een woonwijk. De Partij voor de Dieren heeft zich altijd hard gemaakt voor een zo groen en duurzaam mogelijke inpassing met veel oog voor de biodiversiteit.

De raad heeft motie 2017/159 aangenomen, waarin zij het college oproept om:

 • De aanwezige natuur zoveel mogelijk te beschermen en te behouden tijdens de herontwikkeling, ook nu er veel dieren leven in de ontstane tijdelijke natuur;
 • De natuur zo lang mogelijk te behouden en pas te verwijderen als de juiste bouwfase zich aandient;
 • Geen natuur te verwijderen voor bouwmaterialen en –containers; en
 • Dieren in het gebied zo goed mogelijk te faciliteren om te kunnen migreren naar andere gebieden.

Inmiddels is ons ter ore gekomen dat de ontwikkelaar veel natuur heeft verwijderd en ook handelingen verricht aan de geluidswal. Het is onacceptabel dat de wens van de meerderheid van de raad, om in bouwfases te werken en gefaseerd natuur te verwijderen, niet wordt nagekomen.

De Partij voor de Dieren heeft over het bovenstaande de volgende vragen:

 1. Kan het college bevestigen dat de aanleg van kabels en leidingen, riolering en stadswarmte niet gefaseerd, maar in één keer plaatsvindt? Zo ja, hoe heeft dat kunnen gebeuren?
 2. Gaat het college de ontwikkelaar financieel aansprakelijk stellen voor de schade aan de natuur wegens het niet nakomen van de motie? Zo nee, waarom niet?
 3. Is het college bereid om, in overleg met geschrokken omwonenden, te komen tot compensatie die nu direct de gevolgen van de groenverwijdering wat verlicht, zoals de plaatsing van een heg of hoogwaardig groen hekwerk tussen de omliggende woningen en het bouwterrein? Zo nee, waarom niet?
 4. Kan het college beloven dat er niet nog meer groen verwijderd wordt totdat de juiste bouwfases zich aandienen?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 7 mrt. 2019
Antwoorddatum: 7 mrt. 2019

Mondelinge vragen 8, 7 maart 2019

Op dit moment wordt de Kruisvaartkade bouwrijp gemaakt voor de geplande ontwikkeling van een woonwijk. De Partij voor de Dieren heeft zich altijd hard gemaakt voor een zo groen en duurzaam mogelijke inpassing met veel oog voor de biodiversiteit.

De raad heeft motie 2017/159 aangenomen, waarin zij het college oproept om:

 • De aanwezige natuur zoveel mogelijk te beschermen en te behouden tijdens de herontwikkeling, ook nu er veel dieren leven in de ontstane tijdelijke natuur;
 • De natuur zo lang mogelijk te behouden en pas te verwijderen als de juiste bouwfase zich aandient;
 • Geen natuur te verwijderen voor bouwmaterialen en –containers; en
 • Dieren in het gebied zo goed mogelijk te faciliteren om te kunnen migreren naar andere gebieden.

Inmiddels is ons ter ore gekomen dat de ontwikkelaar veel natuur heeft verwijderd en ook handelingen verricht aan de geluidswal. Het is onacceptabel dat de wens van de meerderheid van de raad, om in bouwfases te werken en gefaseerd natuur te verwijderen, niet wordt nagekomen.

De Partij voor de Dieren heeft over het bovenstaande de volgende vragen:

1. Kan het college bevestigen dat de aanleg van kabels en leidingen, riolering en stadswarmte niet gefaseerd, maar in één keer plaatsvindt? Zo ja, hoe heeft dat kunnen gebeuren?

Deze week is op het terrein gestart met het weghalen van het opgeschoten groen. Daarvoor is geen vergunning nodig. Voordat de werkzaamheden zijn begonnen, is een ecoloog gevraagd om de situatie te bekijken. Hij heeft ook bekeken of er broedende vogels zijn en wat de ecologische waarde van het terrein op dit moment is. Er zijn vragen ingekomen uit de buurt. Ook de PvdD-fractie heeft vragen gesteld. Twee medewerkers van de afdeling Vergunning, Toezicht en Handhaving (VTH) van de gemeente zijn ter plekke gaan kijken. Zij hebben geen illegale kap geconstateerd. Ook is een groene BOA van de Regionale Uitvoeringsdienst aanwezig geweest. Hij of zij heeft geen broedende vogels geconstateerd en heeft gezegd dat er geen aanleiding was om handhavend op te treden.

Het antwoord op vraag 1. De bouw van de 600 woningen vindt wel degelijk gefaseerd plaats. Waarmee óók rekening wordt gehouden, is dat de bomen pas worden gekapt als de daadwerkelijke bouw op dat bouwblok begint of wanneer het nodig is voor de inrichting van de openbare ruimte. In de tussentijd wordt erop gelet om de natuur waar mogelijk zoveel mogelijk te beschermen en te behouden.

2. Gaat het college de ontwikkelaar financieel aansprakelijk stellen voor de schade aan de natuur wegens het niet nakomen van de motie? Zo nee, waarom niet?

In onze ogen komt de projectontwikkelaar na wat hij moet doen. Er is geen sprake van het overtreden van de motie. Het antwoord op vraag 2 is: "nee".

3. Is het college bereid om, in overleg met geschrokken omwonenden, te komen tot compensatie die nu direct de gevolgen van de groenverwijdering wat verlicht, zoals de plaatsing van een heg of hoogwaardig groen hekwerk tussen de omliggende woningen en het bouwterrein? Zo nee, waarom niet?

Vanavond, 7 maart 2019, is een bijeenkomst met omwonenden, mensen van de gemeente en de projectontwikkelaar om te spreken en om vragen te behandelen.

4. Kan het college beloven dat er niet nog meer groen verwijderd wordt totdat de juiste bouwfases zich aandienen?

Wij blijven de ontwikkelingen op de genoemde locatie nauwlettend volgen. Wij zien erop toe dat de uitvoering in lijn blijft met de gemaakte afspraken en de moties.

Aanvullende vraag Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren: In lijn met de vraag van de heer Wijmenga het volgende. Ik hoor de wethouder vooral antwoorden in het licht van vergunningsplichtige bomen. Dat is vanzelfsprekend erg belangrijk, maar de motie gaat over alle natuur. Struikgewas is echter in Utrecht niet vergunningsplichtig. Struikgewas is altijd belangrijk om te behouden. Ik denk daarbij aan winterslapende egels. Het struikgewas is allemaal verwijderd. Daarvoor is geen vergunning nodig. Dat was het idee van de genoemde motie. Is dat goed begrepen, of wordt deze motie door het huidige college zodanig begrepen dat onder "natuur" alleen vergunningsplichtige bomen worden verstaan?

Ik denk dat het goed is om dit nog even na te gaan. Ik neem aan dat de ecoloog en de groene BOA niet alleen de vogels en hun nesten hebben bekeken. Ik heb daarover op dit moment geen informatie. Als er een kink in de kabel zit en dit op een andere manier wordt uitgelegd, dan lijkt het mij goed dat wij dit even moeten weten. Ik ga daar echter niet van uit.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren