Monde­linge vragen Kaalslag oevers Molenpark


Indiendatum: 16 apr. 2020

Mondelinge vragen 6, 16 april 2020

De afgelopen week werd de Partij voor de Dieren er door omwonenden (waaronder een groenexpert die Lombok probeert te vergroenen) van het Molenpark op gewezen dat hier door de gemeente rigoureus gemaaid is, waarbij er een kaalslag plaatsgevonden heeft op de oevers, waarbij alle kruiden en bloemen zijn vernietigd. Het water ligt nu tevens vol met maaisel. Niet alleen schrijnend voor de betrokken en groenminnende bewoners, maar ook voor de vele insecten, egels, padden en kikkers die er leven, en voor wie de beschutting nu totaal verdwenen is. Ook is het kikkerdril rond de oevers/in het water verdwenen.

1. Klopt het dat er door het maaien op deze locatie - en op andere locaties in Utrecht – schuilplaatsen, foerageergebied en paaigebieden voor dieren vernietigd worden? Zo ja, hoe verklaart het college dit? Zo nee, in hoeverre is rekening gehouden met dieren?

2. Welke afweging is gemaakt voor dit drastische maaibeleid bij het Molenpark? (Gezien hier geen verkeersveiligheid in het geding is: waarom is er geen terughoudender maairegime toegepast?)

3. In het Molenpark is ook plastic meegemaaid. Hierdoor is het nog veel moeilijker om het uit het milieu te verwijderen. Kan het college toezeggen dit op te laten ruimen? Zo nee, waarom niet?

4. Om te voorkomen dat zwerfvuil zich nóg makkelijker en verder verspreidt: kan het college toezeggen om in het vervolg éérst zwerfvuil te laten opruimen vóórdat een maaimachine gebruikt wordt? Zo nee, waarom niet?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 16 apr. 2020
Antwoorddatum: 16 apr. 2020

Mondelinge vragen 6, 16 april 2020

De afgelopen week werd de Partij voor de Dieren er door omwonenden (waaronder een groenexpert die Lombok probeert te vergroenen) van het Molenpark op gewezen dat hier door de gemeente rigoureus gemaaid is, waarbij er een kaalslag plaatsgevonden heeft op de oevers, waarbij alle kruiden en bloemen zijn vernietigd. Het water ligt nu tevens vol met maaisel. Niet alleen schrijnend voor de betrokken en groenminnende bewoners, maar ook voor de vele insecten, egels, padden en kikkers die er leven, en voor wie de beschutting nu totaal verdwenen is. Ook is het kikkerdril rond de oevers/in het water verdwenen.

1. Klopt het dat er door het maaien op deze locatie - en op andere locaties in Utrecht – schuilplaatsen, foerageergebied en paaigebieden voor dieren vernietigd worden? Zo ja, hoe verklaart het college dit? Zo nee, in hoeverre is rekening gehouden met dieren?

Het klopt dat onlangs op de locatie Molenpark is gemaaid. Het maaibeheer op deze plek is niet gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren, maar er is wel op later moment gemaaid, later dan gebruikelijk. Dat kan mede het beeld geven dat er nu ingrijpender is gemaaid, want de vegetatie was hoger. Het antwoord op vraag 1. In het algemeen geldt voor alle locaties in Utrecht dat maaien een beheermaatregel is om bepaalde vegetatie in stand te houden. Maaien is dus noodzakelijk voor de instandhouding van het leefgebied, maar tijdelijk geeft maaien natuurlijk wel een verminderde dekking. Planten groeien in dit seizoen snel, waardoor de dekking snel weer terug is. Meestal zijn er in de omgeving voldoende uitwijkmogelijkheden voor dieren. De gemeente werkt volgens de gedragscodes van Stadswerk: de Flora- en faunawet, Bestendig beheer en Onderhoud groenvoorzieningen. Daarin zijn voorschriften opgenomen over het werken met beschermde soorten. Daarmee wordt voorkomen dat beschermde soorten van beheerwerkzaamheden negatieve effecten ondervinden.

2. Welke afweging is gemaakt voor dit drastische maaibeleid bij het Molenpark? (Gezien hier geen verkeersveiligheid in het geding is: waarom is er geen terughoudender maairegime toegepast?)

Op de locatie Molenpark ligt de nadruk op de gebruiksfunctie van het groen. Er is niet veel open groene ruimte in het overige deel van de wijk. In dit park maken wij het mogelijk dat mensen op het gras kunnen zitten en spelen. Het maairegime van grote delen van het park is grasveld en daarom is er geen sprake van het meer ecologische beheer van het hooiland. De oevers lenen zich vanzelfsprekend heel goed voor ecologisch beheer. Daarin volgen wij de lijn dat als wijkbewoners het willen het mogelijk is om via het wijkbureau dat volgend jaar op te nemen in de maaikaart. Initiatieven van wijkbewoners voor een meer ecologisch beheer van de oevers zijn zeer welkom. Er zijn betrokken wijkbewoners die u hebben getipt.

3. In het Molenpark is ook plastic meegemaaid. Hierdoor is het nog veel moeilijker om het uit het milieu te verwijderen. Kan het college toezeggen dit op te laten ruimen? Zo nee, waarom niet?

Ja, wij laten de plastic rommel die is achtergebleven zo snel mogelijk opruimen.

4. Om te voorkomen dat zwerfvuil zich nóg makkelijker en verder verspreidt: kan het college toezeggen om in het vervolg éérst zwerfvuil te laten opruimen vóórdat een maaimachine gebruikt wordt? Zo nee, waarom niet?

Het is gangbare praktijk om dat inderdaad eerst op te ruimen voordat er wordt gemaaid. Anders wordt alles versnipperd. Dan zijn wij verder van huis. Wij zullen deze procedure nogmaals onder de aandacht brengen van de betrokkenen om herhaling te voorkomen. Herhaling is echt niet de bedoeling.

Aanvullende vraag Partij voor de Dieren: Het is fijn dat het plastic zal worden opgeruimd. Wij zullen zeker aan de wijkbewoners doorgeven dat zij om hooiland kunnen vragen. Ik heb een vraag over het eerste antwoord van de wethouder. Hij zegt dat het beheer niet is gewijzigd, maar als iets later in het seizoen wordt gedaan, lijkt mij dat wel degelijk een wijziging. Is het gebruikelijk dat er later wordt gemaaid? Het is nu broedseizoen. Is de wethouder het met de PvdD-fractie eens dat ook de timing van het beleid wel degelijk een inhoudelijk aspect is? Het is dus niet zo dat er geen sprake is geweest van een wijziging van het beleid.

Antwoord wethouder: Nee, dat ziet u goed. Dit is niet bedoeld als wijziging van het beleid. Dit jaar was er een samenloop van omstandigheden. Wij hebben op 1 april jl. een nieuw maaicontract laten ingaan. Daarom heeft zich een vertraging voorgedaan. Dat is geen bewust beleid geweest, maar een gevolg van de omstandigheden. Volgend jaar gaat het weer terug naar normaal.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren

Interessant voor jou

Mondelinge Vragen Landbouwgif tegen de eikenprocessierups

Lees verder

Schriftelijke vragen Een lokale donut voor Utrecht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer