Monde­linge vragen Kapac­ti­vi­teiten in The Swamp


Indiendatum: 22 nov. 2018

Mondelinge vragen 5, 22 november 2018

Begin deze maand werd het terrein The Swamp in Kanaleneiland ontruimd, bewoners en groen werden verwijderd. Op het terrein leefden al enkele jaren mensen op een zelfvoorzienende wijze samen met de natuur. Een groot aantal bomen voorziet in schuil- en broedgelegenheid voor dieren. De bomen zijn juist op deze plek dichtbij drukke wegen ook van grote waarde voor de luchtkwaliteit.

Het terrein is ontruimd om te kunnen starten met de aanleg van een distributiecentrum en een busremise. Ook wil de eigenaar bomen kappen voor een nieuwe uitrit. De voormalige bewoners berichtten in de media dat de hiervoor benodigde vergunningen nog niet verleend zijn.

Over deze gang van zaken heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1. Klopt het dat de vergunningen voor bomenkap en aanleg nieuwe uitrit nog niet verleend zijn?

2. Zijn de voorgenomen ontwikkelingen (busremise, distributiecentrum, nieuwe uitweg) mogelijk binnen het geldende bestemmingsplan?

3. Welke vergunningen zijn nodig voor het bouwen van de busremise en het distributiecentrum, en zijn alle benodigde vergunningen hiervoor al verleend?

4. Voor hoeveel bomen is een velvergunning aangevraagd? En hoe zijn deze te verdelen tussen opoffering voor weg, bouwrijp maken, distributiecentrum en remise?

5. Omwonenden vertellen dat er al bomen gekapt zijn, was hiervoor door de gemeente een vergunning verleend en zo ja, was die vergunning al bruikbaar?

6. Als de benodigde vergunningen nog niet bruikbaar zijn, is het college het dan met de Partij voor de Dieren eens dat de ontruiming van het terrein voorbarig was?

7. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het opofferen van bomen - die van groot belang zijn voor biodiversiteit, schone lucht en klimaatadaptatie - niet opweegt tegen het belang van één eigenaar die een weg aan wil leggen en een distributiecentrum wil bouwen?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 22 nov. 2018
Antwoorddatum: 22 nov. 2018

Mondelinge vragen 5, 22 november 2018

Begin deze maand werd het terrein The Swamp in Kanaleneiland ontruimd, bewoners en groen werden verwijderd. Op het terrein leefden al enkele jaren mensen op een zelfvoorzienende wijze samen met de natuur. Een groot aantal bomen voorziet in schuil- en broedgelegenheid voor dieren. De bomen zijn juist op deze plek dichtbij drukke wegen ook van grote waarde voor de luchtkwaliteit.

Het terrein is ontruimd om te kunnen starten met de aanleg van een distributiecentrum en een busremise. Ook wil de eigenaar bomen kappen voor een nieuwe uitrit. De voormalige bewoners berichtten in de media dat de hiervoor benodigde vergunningen nog niet verleend zijn.

Over deze gang van zaken heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1. Klopt het dat de vergunningen voor bomenkap en aanleg nieuwe uitrit nog niet verleend zijn?

Het klopt dat de vergunningaanvraag voor het vellen van negen bomen nog in behandeling is.

2. Zijn de voorgenomen ontwikkelingen (busremise, distributiecentrum, nieuwe uitweg) mogelijk binnen het geldende bestemmingsplan?

Ja, dat kan. Via de bestemming Bedrijven is het mogelijk om een
busremise en een distributiecentrum te realiseren. In verband met de nieuwe uitweg moet een aanpassing plaatsvinden, want die is voor een klein deel in strijd met het vigerende bestemmingsplan. Wij bekijken echter ook de veiligste locatie waar de weg kan komen. Daar moeten de plannen worden gerealiseerd. Daar loopt op dit moment nog een omgevingsvergunning voor.

3. Welke vergunningen zijn nodig voor het bouwen van de busremise en het distributiecentrum, en zijn alle benodigde vergunningen hiervoor al verleend?

Voor het realiseren van deze bouwwerken zijn een omgevingsvergunning voor de Wabo-activiteit bouwen en een milieumelding noodzakelijk. Tot op heden is daartoe nog geen aanvraag bij ons ingediend of melding gedaan. Op 24 oktober jl. is een aanvraag ingediend voor het bouwen van een groothandelsbedrijf met winkel, kantoor en ondergeschikte horeca. Deze aanvraag wordt op dit moment door de aanvrager nader aangevuld.

4. Voor hoeveel bomen is een velvergunning aangevraagd? En hoe zijn deze te verdelen tussen opoffering voor weg, bouwrijp maken, distributiecentrum en remise?

Er zijn twee aanvragen ingediend voor het vellen van bomen. Voor het kunnen aanleggen van de uitweg moeten negen bomen worden geveld en voor het bouwrijp maken van het perceel tien.

5. Omwonenden vertellen dat er al bomen gekapt zijn, was hiervoor door de gemeente een vergunning verleend en zo ja, was die vergunning al bruikbaar?

Voor het vellen van bomen is geen vergunning verleend. De eigenaar van het perceel zegt hetzelfde. Er is wel beschoeiing verwijderd; dat is vergunningsvrij.

6. Als de benodigde vergunningen nog niet bruikbaar zijn, is het college het dan met de Partij voor de Dieren eens dat de ontruiming van het terrein voorbarig was?

Nee, dat zijn wij niet met de PvdD-fractie eens. De ontruiming van krakers op dit terrein is via een kort geding aan de civiele rechter voorgelegd. De gemeente was daarin geen partij. De rechter heeft geoordeeld dat zo snel mogelijk moet worden ontruimd. Het is niet aan de gemeente om een uitspraak van een rechter in twijfel te trekken.

7. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het opofferen van bomen - die van groot belang zijn voor biodiversiteit, schone lucht en klimaatadaptatie - niet opweegt tegen het belang van één eigenaar die een weg aan wil leggen en een distributiecentrum wil bouwen?

Ja, natuurlijk. In het algemeen hechten wij groot belang aan het behoud van bomen in de stad. In dit specifieke geval prevaleert ook het belang van een goede locatie voor een busstalling en het realiseren van de Merwedekanaalzone boven het belang van bomen op dit bedrijventerrein.

Aanvullende vraag mevrouw Sasbrink: Voorzitter, dank voor de beantwoording. De wethouder geeft aan dat het realiseren van de busgarage prevaleert. Kan de wethouder ook ingaan op het distributiecentrum? Blijft het bij de negentien bomen? Prevaleert dan ook een distributiecentrum boven het opofferen daarvan?

Wethouder: Voorzitter, het gebied heeft niet de bestemming natuur. Het is een bedrijventerrein dat als zodanig in gebruik is. Het terrein is een tijdlang illegaal bewoond geweest. Dat was erg gevaarlijk omdat de milieuzonering dat niet toeliet. Ja, dat moet binnen de bestemming passen.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren