Monde­linge vragen Kappen met kappen Kove­laarstraat


Indiendatum: 4 mrt. 2021

Mondelinge vragen 6, donderdag 4 maart 2021

Op een braakliggend terrein in de Kovelaarstraat wil een ontwikkelaar zeven woningen bouwen. Sinds het begin verzetten omwonenden zich tegen de bouwplannen. Meer woningen in de smalle doodlopende straat betekent vernietiging van groen en een einde aan de verkeersveiligheid. De benodigde bouwvergunningen voor de Kovelaarstraat zijn nog niet verleend.

De huidige bestemming van de locatie is ‘maatschappelijk-begraafplaats’, hierop is woningbouw onmogelijk. Afgezien van een intentiedocument, is van een bestemmingsplanwijziging, projectbesluit of iets dergelijks dat woningbouw moet toestaan, voor zover wij weten geen sprake. De motie ‘Kappen-met-kappen-III’ uit 2006 gebiedt dat vergunningen pas gebruikt mogen worden nadat alle andere vergunningen voor een ruimtelijk plan ook bruikbaar geworden zijn, om zo bomenkap te voorkomen voor plannen die niet uitvoerbaar blijken.

Toch zijn in de Kovelaarstraat al flink wat bomen omgegaan: ondanks dat de benodigde bouwvergunningen niet verleend zijn, zijn er toch al kapvergunningen verleend en gebruikt. Er zijn nog slechts ongeveer 12 bomen over van de 56 bomen die er nog stonden in 2017, waarvan een aantal ook nog beschadigd zijn door de werkzaamheden. Afgelopen maand werd er weer gekapt, terwijl de bezwaarmogelijkheid hiertegen nog liep. De ontwikkelaar had bovendien toegezegd niet te kappen, in afwachting van een door omwonenden in oktober vorig jaar aangevraagde voorlopige voorziening. Een omwonende kwam gelukkig snel in actie en schakelde de politie in, die vervolgens handhaafde en verdere kap tegenhield. Helaas zijn er toch drie bomen onrechtmatig gekapt, en is er één onherstelbaar beschadigd!

De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

1. Waarom heeft het college geen gehoor gegeven aan motie ‘Kappen-met kappen-III’ uit 2006? Is het college het met onze fractie eens dat een integrale afweging van alle maatschappelijke kosten en baten onmogelijk wordt gemaakt door nu alvast kapvergunningen te verlenen?

2. Waarom is aan de verleende velvergunningen niet de voorwaarde verbonden dat deze pas gebruikt mochten worden nadat ook alle andere benodigde bouwvergunningen bruikbaar geworden zijn?

3. Hoeveel bomen moeten nog worden gekapt om de bouwplannen uit te voeren, en wat zal overblijven van de oorspronkelijke begroeiing? En waarom zaten de aangevraagde kapvergunningen verstopt in andere aangevraagde vergunningen?

4. Wat is het college voornemens ten aanzien van het wel of niet wijzigen van het bestemmingsplan? Welke procedure wordt gevolgd en zullen omwonenden daarbij worden betrokken?

5. Kan het college een totaaloverzicht geven van welke besluiten nog nodig zijn voordat woningbouw hier mogelijk is? (bestemmingsplanwijzigingen, bouwvergunningen, saneringsvergunningen, kapvergunningen, etc.) Zo nee, waarom niet?

6. Welke sancties gaat het college opleggen aan de ontwikkelaar voor de onrechtmatige bomenkap en de onherstelbare schade aan een beeldbepalende waardevolle boom?

7. Eind vorig jaar zijn aan de rand van de gemeentelijke begraafplaats Kovelswade, grenzend aan het beoogde bouwterrein, ook plotseling twee grote bomen gepakt, waardoor een toegangsroute tot het bouwterrein ontstaan is. Kan het college toelichten of er een vergunning was verleend voor deze bomenkap, en zo ja, waarom?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 4 mrt. 2021
Antwoorddatum: 4 mrt. 2021

Mondelinge vragen 6, donderdag 4 maart 2021

Op een braakliggend terrein in de Kovelaarstraat wil een ontwikkelaar zeven woningen bouwen. Sinds het begin verzetten omwonenden zich tegen de bouwplannen. Meer woningen in de smalle doodlopende straat betekent vernietiging van groen en een einde aan de verkeersveiligheid. De benodigde bouwvergunningen voor de Kovelaarstraat zijn nog niet verleend.

De huidige bestemming van de locatie is ‘maatschappelijk-begraafplaats’, hierop is woningbouw onmogelijk. Afgezien van een intentiedocument, is van een bestemmingsplanwijziging, projectbesluit of iets dergelijks dat woningbouw moet toestaan, voor zover wij weten geen sprake. De motie ‘Kappen-met-kappen-III’ uit 2006 gebiedt dat vergunningen pas gebruikt mogen worden nadat alle andere vergunningen voor een ruimtelijk plan ook bruikbaar geworden zijn, om zo bomenkap te voorkomen voor plannen die niet uitvoerbaar blijken.

Toch zijn in de Kovelaarstraat al flink wat bomen omgegaan: ondanks dat de benodigde bouwvergunningen niet verleend zijn, zijn er toch al kapvergunningen verleend en gebruikt. Er zijn nog slechts ongeveer 12 bomen over van de 56 bomen die er nog stonden in 2017, waarvan een aantal ook nog beschadigd zijn door de werkzaamheden. Afgelopen maand werd er weer gekapt, terwijl de bezwaarmogelijkheid hiertegen nog liep. De ontwikkelaar had bovendien toegezegd niet te kappen, in afwachting van een door omwonenden in oktober vorig jaar aangevraagde voorlopige voorziening. Een omwonende kwam gelukkig snel in actie en schakelde de politie in, die vervolgens handhaafde en verdere kap tegenhield. Helaas zijn er toch drie bomen onrechtmatig gekapt, en is er één onherstelbaar beschadigd!

De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

1. Waarom heeft het college geen gehoor gegeven aan motie ‘Kappen-met kappen-III’ uit 2006? Is het college het met onze fractie eens dat een integrale afweging van alle maatschappelijke kosten en baten onmogelijk wordt gemaakt door nu alvast kapvergunningen te verlenen?

2. Waarom is aan de verleende velvergunningen niet de voorwaarde verbonden dat deze pas gebruikt mochten worden nadat ook alle andere benodigde bouwvergunningen bruikbaar geworden zijn?

Voorzitter! De motie "Kappen met kappen" is op deze specifieke situatie niet van toepassing omdat het ging over het willen saneren van de bodem. Daar is een vergunning voor aangevraagd. Voor een gedeelte van de bomen is die ook toegekend, ook voor het vellen van vijf bomen ten behoeve van de bodemsanering. Er zijn namelijk zware metalen en asbest aangetroffen. Vanwege deze bodemsanering kunnen de bomen niet behouden blijven. Dat is ook het antwoord op vraag 2.


3. Hoeveel bomen moeten nog worden gekapt om de bouwplannen uit te voeren, en wat zal overblijven van de oorspronkelijke begroeiing? En waarom zaten de aangevraagde kapvergunningen verstopt in andere aangevraagde vergunningen?

Gevraagd wordt hoeveel bomen er in totaal gekapt worden om de bouwplannen uit te voeren. De betreffende kap ging over de sanering.


4. Wat is het college voornemens ten aanzien van het wel of niet wijzigen van het bestemmingsplan? Welke procedure wordt gevolgd en zullen omwonenden daarbij worden betrokken?

Het woningbouwplan is inclusief de herinrichting van openbaar gebied. Daar is een intentiedocument over vastgesteld. Op 29 november 2019 is de raad daarover geïnformeerd. Het initiatief was strijdig met het bestemmingsplan en daarom is er een projectbesluit over genomen. Er is een uitgebreid participatietraject doorlopen om te komen tot een stedenbouwkundig plan. Het definitieve ontwerp daarvan is tot stand gekomen met verschillende individuele gesprekken en vier brede bijeenkomsten met bewoners. De afgelopen periode hebben wij de aanvraag beoordeeld. Naar verwachting zullen wij binnenkort de ontwerpomgevingsvergunning publiceren. Daartegen kan binnen zes weken een zienswijze worden ingediend. Vervolgens zullen wij die zienswijze inhoudelijk afwegen en een beslissing nemen.


5. Kan het college een totaaloverzicht geven van welke besluiten nog nodig zijn voordat woningbouw hier mogelijk is? (bestemmingsplanwijzigingen, bouwvergunningen, saneringsvergunningen, kapvergunningen, etc.) Zo nee, waarom niet?

Gevraagd wordt om een overzicht van eerdere besluiten. In 2017 is al een omgevingsvergunning verleend voor het vellen van 15 bomen en het slopen van de opstallen ten behoeve van de bodemsanering. Deze bomen zijn al gekapt. De bodemsanering is goedgekeurd door de RUD, vooruitlopend op de verdere projectontwikkeling van deze locatie. Op 19 mei 2020 is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het vellen van vijf bomen ten behoeve van die bodemsanering. Deze omgevingsvergunning is verleend. Echter, daar is bezwaar tegen ingediend. Er was ook een voorlopige voorziening. Daar moet nog uitspraak op komen. Dat is - of was - nog niet gebeurd. Dus er zijn nu drie bomen illegaal gekapt. Wij moeten nog besluiten nemen. Op 7 februari is een omgevingsvergunning aangevraagd om een uitrit en inrit aan te leggen. Op 1 april 2020 is een omgevingsvergunning fase 2 aangevraagd voor de activiteiten bouwen en kappen.

6. Welke sancties gaat het college opleggen aan de ontwikkelaar voor de onrechtmatige bomenkap en de onherstelbare schade aan een beeldbepalende waardevolle boom?

Gevraagd wordt naar de sancties die wij opleggen. Het vellen van bomen hangende de schorsing van een vergunning voor een voorzieningsrechter is aan te merken als een economisch delict. De betrokken toezichthouders hebben een proces-verbaal opgemaakt. Het is uiteindelijk aan het Openbaar Ministerie om over te gaan tot verdere vervolging. Bij daadwerkelijke vervolging kan een strafrechtelijke boete worden opgelegd. De omgevingsvergunning voor het vellen van bomen is inmiddels in werking getreden conform de APV en de herplantplicht.

7. Eind vorig jaar zijn aan de rand van de gemeentelijke begraafplaats Kovelswade, grenzend aan het beoogde bouwterrein, ook plotseling twee grote bomen gepakt, waardoor een toegangsroute tot het bouwterrein ontstaan is. Kan het college toelichten of er een vergunning was verleend voor deze bomenkap, en zo ja, waarom?

De VOORZITTER: Wethouder, kunt u afronden?

De heer VERSCHUURE (wethouder): Voorzitter! Ik stel voor om deze mondelinge vragen als schriftelijke vragen te behandelen. Dan hebben wij meer ruimte om deze specifieke informatie volledig te geven. Voor zover ons bekend, zijn verder geen bomen gekapt waarvoor geen velvergunning is verstrekt.

Mevrouw SASBRINK (PvdD): Voorzitter! Over de bomen op de begraafplaats zegt de wethouder dat dit niet bekend is. Kan hij toch toezeggen om uit te zoeken wat daar mogelijk illegaal is gekapt? Kan hij ons een overzicht geven van wat er dan van de 56 bomen die in 2017 op het bouwterrein en aan de rand van de begraafplaats stonden en waar sinds 2017 is gekapt? Wij willen uitzoeken of daar illegaal iets is verwijderd en daar schriftelijk op terugkomen.

De heer VERSCHUURE (wethouder): Voorzitter! Vanzelfsprekend. Als een raadslid om informatie vraagt, zullen wij die verstrekken. Dat hoeft overigens niet via het vragenuur te gebeuren.


Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Politieoptreden tegen klimaatactivisten

Lees verder

Mondelinge vragen Politieoptreden tegen klimaatactivisten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer