Monde­linge vragen Kappen met kappen voor uitbreiding Golfclub de Haar


Indiendatum: 11 feb. 2021

Golfclub de Haar is al enige tijd bezig met grootschalige kap van veelal monumentale bomen. De golfbaan heeft onlangs een vergunning aangevraagd voor het kappen van wederom 43 bomen, en dat voor de aanleg van één hole. Waar eerst de provincie bevoegd gezag was, blijkt nu dat de gemeente Utrecht dat inmiddels is geworden. De Partij voor de Dieren heeft zich altijd tegen deze idiote bomenkap verzet en ziet nu kans dat de gemeente de recente vergunningaanvraag voor weer 43 bomen opnieuw overweegt en vervolgens, met het oog op de milieuwaarde en grote ecologische waarde ervan, weigert te verlenen. Het gaat immers om monumentale en ecologisch waardevolle bomen waarvan de kap niet in proportie staat met het feit dat louter leden van de besloten club op deze kale vlakte gaan golfen. Ondertussen worden wel de talrijk in het gebied aanwezige dieren, zoals de bosuil en andere roofvogels, de kamsalamander en andere amfibieën en diverse broedvogels, getroffen door de kap.

Onze fractie heeft daarom de volgende vragen:

1. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat voor het behoud van een groen, diervriendelijk en klimaatbestendig Utrecht het zeer onwenselijk is om 43 (monumentale) bomen te kappen voor de uitbreiding van een golfbaan? Zo nee, waarom niet?

2. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het onnozel is dat we in Utrecht steeds ruimte zoeken voor nieuwe bomen en dat hier zomaar 43 waardevolle bomen gekapt worden, terwijl de golfclub ook nog steeds kan kiezen om uit te breiden richting een weiland? Zo nee waarom niet?

3. Kan het college toezeggen om deze vergunningaanvraag voor bomenkap van Golfclub de Haar te weigeren? Zo nee, waarom niet?

4. De golfclub wilde in totaal 600 bomen kappen. Hoeveel van deze bomen zijn inmiddels gesneuveld en voor hoeveel van de te kappen bomen is het college inmiddels bevoegd gezag geworden?

5. Tot slot, is het college bereid om uit te spreken dat toekomstige vergunningaanvragen voor bomenkap op het terrein van de golfclub niet verleend zullen worden? Zo nee, waarom niet?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren