Monde­linge vragen Kappen met kappen voor uitbreiding Golfclub de Haar


Indiendatum: 11 feb. 2021

Mondelinge vragen 1, 11 februari 2021

Golfclub de Haar is al enige tijd bezig met grootschalige kap van veelal monumentale bomen. De golfbaan heeft onlangs een vergunning aangevraagd voor het kappen van wederom 43 bomen, en dat voor de aanleg van één hole. Waar eerst de provincie bevoegd gezag was, blijkt nu dat de gemeente Utrecht dat inmiddels is geworden. De Partij voor de Dieren heeft zich altijd tegen deze idiote bomenkap verzet en ziet nu kans dat de gemeente de recente vergunningaanvraag voor weer 43 bomen opnieuw overweegt en vervolgens, met het oog op de milieuwaarde en grote ecologische waarde ervan, weigert te verlenen. Het gaat immers om monumentale en ecologisch waardevolle bomen waarvan de kap niet in proportie staat met het feit dat louter leden van de besloten club op deze kale vlakte gaan golfen. Ondertussen worden wel de talrijk in het gebied aanwezige dieren, zoals de bosuil en andere roofvogels, de kamsalamander en andere amfibieën en diverse broedvogels, getroffen door de kap.

Onze fractie heeft daarom de volgende vragen:

1. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat voor het behoud van een groen, diervriendelijk en klimaatbestendig Utrecht het zeer onwenselijk is om 43 (monumentale) bomen te kappen voor de uitbreiding van een golfbaan? Zo nee, waarom niet?

2. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het onnozel is dat we in Utrecht steeds ruimte zoeken voor nieuwe bomen en dat hier zomaar 43 waardevolle bomen gekapt worden, terwijl de golfclub ook nog steeds kan kiezen om uit te breiden richting een weiland? Zo nee waarom niet?

3. Kan het college toezeggen om deze vergunningaanvraag voor bomenkap van Golfclub de Haar te weigeren? Zo nee, waarom niet?

4. De golfclub wilde in totaal 600 bomen kappen. Hoeveel van deze bomen zijn inmiddels gesneuveld en voor hoeveel van de te kappen bomen is het college inmiddels bevoegd gezag geworden?

5. Tot slot, is het college bereid om uit te spreken dat toekomstige vergunningaanvragen voor bomenkap op het terrein van de golfclub niet verleend zullen worden? Zo nee, waarom niet?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 11 feb. 2021
Antwoorddatum: 11 feb. 2021

Mondelinge vragen 1, 11 februari 2021

Golfclub de Haar is al enige tijd bezig met grootschalige kap van veelal monumentale bomen. De golfbaan heeft onlangs een vergunning aangevraagd voor het kappen van wederom 43 bomen, en dat voor de aanleg van één hole. Waar eerst de provincie bevoegd gezag was, blijkt nu dat de gemeente Utrecht dat inmiddels is geworden. De Partij voor de Dieren heeft zich altijd tegen deze idiote bomenkap verzet en ziet nu kans dat de gemeente de recente vergunningaanvraag voor weer 43 bomen opnieuw overweegt en vervolgens, met het oog op de milieuwaarde en grote ecologische waarde ervan, weigert te verlenen. Het gaat immers om monumentale en ecologisch waardevolle bomen waarvan de kap niet in proportie staat met het feit dat louter leden van de besloten club op deze kale vlakte gaan golfen. Ondertussen worden wel de talrijk in het gebied aanwezige dieren, zoals de bosuil en andere roofvogels, de kamsalamander en andere amfibieën en diverse broedvogels, getroffen door de kap.

Onze fractie heeft daarom de volgende vragen:

1. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat voor het behoud van een groen, diervriendelijk en klimaatbestendig Utrecht het zeer onwenselijk is om 43 (monumentale) bomen te kappen voor de uitbreiding van een golfbaan? Zo nee, waarom niet?

De uitbreiding van de golfclub heeft een lange voorgeschiedenis. Op 13 januari 2014 is het bestemmingsplan Haarzuilens door de raad vastgesteld. Daarbij is expliciet de uitbreiding van deze golfbaan opgenomen. Het kappen van de bomen is daarbij expliciet aan de orde geweest en heeft ervoor gezorgd dat het inrichtingsplan van de golfbaan een deel is van de besluitvorming over het bestemmingsplan. Voor de uitbreiding van de golfbaan is vervolgens een omgevingsvergunning verleend. Eind 2018 zijn de werkzaamheden voor de uitbreiding begonnen. Op dit moment zijn de werkzaamheden nog steeds overeenkomstig het inrichtingsplan bezig.

2. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het onnozel is dat we in Utrecht steeds ruimte zoeken voor nieuwe bomen en dat hier zomaar 43 waardevolle bomen gekapt worden, terwijl de golfclub ook nog steeds kan kiezen om uit te breiden richting een weiland? Zo nee waarom niet?

De recent ingediende aanvraag van het mogen kappen van de 43 bomen heeft betrekking op het kappen van bomen waarvoor de Provincie al eerder toestemming heeft gegeven. Maar om ecologische redenen - het overwinteren van de kamsalamanders - kon daarvan geen gebruik worden gemaakt. De gemeente is inmiddels weer het bevoegd gezag. Daarom is de aanvraag om de vergunning te verlenen opnieuw ingediend, maar nu bij ons. Een wijziging van de golfbaan is op dit moment niet aan de orde. De raad heeft in 2014 een besluit over een bestemmingsplan en de uitbreiding van de golfbaan genomen. Op het moment dat dit besluit werd genomen, is de kap van de vele honderden bomen in de raad aan de orde geweest. Overigens is daar een boscompensatieplan van 8,1 ha voor opgesteld. Bij de behandeling van de aanvraag moet nogmaals worden beoordeeld of deze 43 bomen mogen worden gekapt. Het college zal daarover contact opnemen met de golfbaan.

3. Kan het college toezeggen om deze vergunningaanvraag voor bomenkap van Golfclub de Haar te weigeren? Zo nee, waarom niet?

Wij kunnen toezeggen dat een aanvraag altijd zorgvuldig wordt getoetst aan de wet- en regelgeving.

4. De golfclub wilde in totaal 600 bomen kappen. Hoeveel van deze bomen zijn inmiddels gesneuveld en voor hoeveel van de te kappen bomen is het college inmiddels bevoegd gezag geworden?

Wij weten niet hoeveel bomen inmiddels zijn gekapt, want de gemeente was heel lang geen bevoegd gezag. Ik weet wel dat wij op 1 april 2016 de raad een brief hebben geschreven waarin sprake is van 474 bomen.

5. Tot slot, is het college bereid om uit te spreken dat toekomstige vergunningaanvragen voor bomenkap op het terrein van de golfclub niet verleend zullen worden? Zo nee, waarom niet?

Wij kunnen de gevraagde uitspraak niet doen. Zoals in de raadsbrief van 2018 staat, zal de golfclub in toekomstige gevallen een omgevingsvergunning moeten aanvragen. Die aanvraag moeten wij dan toetsen aan de op dat moment geldende wet- en regelgeving. Wat de golfclub nu doet, is conform het bestemmingsplan en eerdere afspraken.


Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren