Monde­linge vragen Maak snel werk van een Gemeen­te­lijke Woning­cor­po­ratie


Indiendatum: 4 feb. 2021

Mondelinge vragen 3, 4 februari 2021

Gezien de woningmarkt-situatie in Utrecht, vinden wij het noodzakelijk dat er een Gemeentelijke Woningcorporatie in Utrecht wordt heringevoerd. De woningnood in Utrecht neemt namelijk steeds verder toe: Het kopen of huren van een woning is onbetaalbaar geworden. Mensen met een kleine portemonnee vinden niet snel huisvesting en de wachttijd voor een sociale huurwoning bedraagt inmiddels 12 jaar.

De overheid heeft de juridische taak om onderdanen te huisvesten. Het plan van Gemeente Amsterdam om sociale huurwoningen op te kopen om te voorkomen dat ze in de veel duurdere vrije sector belanden, juichen wij dan ook toe. Dit zien wij als uitvoering van de juridische taak van de gemeente en een eerste stap richting gemeentelijke woningcorporaties.

Landelijk kiest de Nederlandse politiek steeds meer voor volkshuisvestelijk beleid en aanpak. De bovengenoemde fracties zijn van mening dat het hebben van een gemeentelijke woningbouwcorporatie een onderdeel moet zijn van de volkshuisvestelijk aanpak. Om deze reden stellen de PvdA, Student & Starter, SP, PvdD en DENK de volgende vragen:

  1. Erkent de wethouder de problemen op de woningmarkt? Zo ja, is het college het met de fracties eens dat de markt vanaf de privatisering van gemeentelijke woningcorporaties er niet in is geslaagd om voldoende en betaalbare woningen te realiseren? Zo nee waarom niet?
  2. Is het college het met de bovengenoemde fracties eens dat het kiezen voor een volkshuisvestelijke benadering, inclusief een gemeentelijke woningbouwcorporatie meer mogelijkheid biedt om voldoende en betaalbare woningen te realiseren? Zo nee waarom niet ?

Is het college bereid om het herinvoeren van een Gemeentelijke Woningcorporatie, in overleg met corporaties, andere gemeenten die al gemeentelijke corporaties hebben en andere maatschappelijke organisaties te onderzoeken? Zo nee, waarom niet?

Bülent Isik, PvdA
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Jeffrey Koppelaar, S&S
Tim Schipper, SP
Ismail el Abassi, DENK

Indiendatum: 4 feb. 2021
Antwoorddatum: 4 feb. 2021

Mondelinge vragen 3, 4 februari 2021

Gezien de woningmarkt-situatie in Utrecht, vinden wij het noodzakelijk dat er een Gemeentelijke Woningcorporatie in Utrecht wordt heringevoerd. De woningnood in Utrecht neemt namelijk steeds verder toe: Het kopen of huren van een woning is onbetaalbaar geworden. Mensen met een kleine portemonnee vinden niet snel huisvesting en de wachttijd voor een sociale huurwoning bedraagt inmiddels 12 jaar.

De overheid heeft de juridische taak om onderdanen te huisvesten. Het plan van Gemeente Amsterdam om sociale huurwoningen op te kopen om te voorkomen dat ze in de veel duurdere vrije sector belanden, juichen wij dan ook toe. Dit zien wij als uitvoering van de juridische taak van de gemeente en een eerste stap richting gemeentelijke woningcorporaties.

Landelijk kiest de Nederlandse politiek steeds meer voor volkshuisvestelijk beleid en aanpak. De bovengenoemde fracties zijn van mening dat het hebben van een gemeentelijke woningbouwcorporatie een onderdeel moet zijn van de volkshuisvestelijk aanpak. Om deze reden stellen de PvdA, Student & Starter, SP, PvdD en DENK de volgende vragen:

  1. Erkent de wethouder de problemen op de woningmarkt? Zo ja, is het college het met de fracties eens dat de markt vanaf de privatisering van gemeentelijke woningcorporaties er niet in is geslaagd om voldoende en betaalbare woningen te realiseren? Zo nee waarom niet?
  2. Is het college het met de bovengenoemde fracties eens dat het kiezen voor een volkshuisvestelijke benadering, inclusief een gemeentelijke woningbouwcorporatie meer mogelijkheid biedt om voldoende en betaalbare woningen te realiseren? Zo nee waarom niet ?

Is het college bereid om het herinvoeren van een Gemeentelijke Woningcorporatie, in overleg met corporaties, andere gemeenten die al gemeentelijke corporaties hebben en andere maatschappelijke organisaties te onderzoeken? Zo nee, waarom niet?

Voorzitter! De drie vragen van de heer Işik zal ik in één keer beantwoorden. Ik sluit aan op de reactie die ik heb gegeven op de motie die tijdens de begrotingsbehandeling in december jl. is ingediend door de fracties van PvdA en Student & Starter. Deze motie bevatte een soortgelijke oproep. Wij zijn het uiteraard met de heer Işik eens dat de opgave voor het realiseren van voldoende sociale huurwoningen uitermate urgent is. Daar wordt op allerlei fronten hard aan gewerkt. Woningbouwcorporaties zijn daarbij belangrijk, maar zij zijn niet de enigen. Ook zorgpartijen, bewonersinitiatieven en projectontwikkelaars dragen hun steentje eraan bij. In de vraagstelling lijkt besloten te liggen dat de woningbouwcorporaties uit zijn op volledige privatisering. Dat wil ik nuanceren. Er is sprake van verzelfstandiging van woningbouwcorporaties. Veel voormalige gemeentelijke woningbouwbedrijven hebben die stap gezet. Wij kennen veel gemeentelijke woningbedrijven, ook in onze stad. Die verzelfstandiging houdt in dat er een wettelijke wederkerige relatie is ontstaan tussen gemeente en woningbouwcorporaties waarbij via de prestatieafspraken borging plaatsvindt van gedeelde doelstellingen. Bovendien is er ook een financiële relatie tussen de gemeente en de corporaties, omdat de gemeente garant staat voor aangegane leningen via de achtervangregeling achter het waarborgfonds sociale woningbouw. In het debat over de programmabegroting in december jl. heb ik gezegd dat het eventueel oprichten van een gemeentelijk woningbedrijf een instrument kan zijn, maar zeker niet de oplossing is. Ik verwacht dat de in de vragen voorgestelde richting niet direct zal bijdragen aan het behalen van onze doelstellingen. De energie en de tijd gaan zitten in systeemaanpassingen. Het geld dat daartoe moet worden gebruikt - in de motie werd gesuggereerd dat uit de conceptversie Erfpachtgelden te halen - kunnen wij dan niet besteden aan het direct realiseren van woningen. De woningbouwcorporaties hebben bovendien mogelijkheden te over voor het relatief gunstig financieren van woningbouw. Ik wil erop wijzen dat de situatie in Utrecht op dit onderdeel echt anders is dan in Amsterdam. Utrecht heeft met de wijkenstrategie een koppeling gemaakt tussen het toevoegen van sociale huurwoningen en de verkoop van woningen door corporaties. Daarbij hebben de woningbouwcorporaties in de recente prestatieafspraken hun verkoop fors verlaagd. In de vier betrokken wijken, Oost, Noordoost, West en Binnenstad zelfs naar bijna nul.

Bülent Isik, PvdA
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Jeffrey Koppelaar, S&S
Tim Schipper, SP
Ismail el Abassi, DENK

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Kaartje naar het Front

Lees verder

Mondelinge vragen Kappen met kappen voor uitbreiding Golfclub de Haar

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer