Monde­linge vragen Maak snel werk van een Gemeen­te­lijke Woning­cor­po­ratie


Indiendatum: 4 feb. 2021

Mondelinge vragen 3, 4 februari 2021

Gezien de woningmarkt-situatie in Utrecht, vinden wij het noodzakelijk dat er een Gemeentelijke Woningcorporatie in Utrecht wordt heringevoerd. De woningnood in Utrecht neemt namelijk steeds verder toe: Het kopen of huren van een woning is onbetaalbaar geworden. Mensen met een kleine portemonnee vinden niet snel huisvesting en de wachttijd voor een sociale huurwoning bedraagt inmiddels 12 jaar.

De overheid heeft de juridische taak om onderdanen te huisvesten. Het plan van Gemeente Amsterdam om sociale huurwoningen op te kopen om te voorkomen dat ze in de veel duurdere vrije sector belanden, juichen wij dan ook toe. Dit zien wij als uitvoering van de juridische taak van de gemeente en een eerste stap richting gemeentelijke woningcorporaties.

Landelijk kiest de Nederlandse politiek steeds meer voor volkshuisvestelijk beleid en aanpak. De bovengenoemde fracties zijn van mening dat het hebben van een gemeentelijke woningbouwcorporatie een onderdeel moet zijn van de volkshuisvestelijk aanpak. Om deze reden stellen de PvdA, Student & Starter, SP, PvdD en DENK de volgende vragen:

  1. Erkent de wethouder de problemen op de woningmarkt? Zo ja, is het college het met de fracties eens dat de markt vanaf de privatisering van gemeentelijke woningcorporaties er niet in is geslaagd om voldoende en betaalbare woningen te realiseren? Zo nee waarom niet?
  2. Is het college het met de bovengenoemde fracties eens dat het kiezen voor een volkshuisvestelijke benadering, inclusief een gemeentelijke woningbouwcorporatie meer mogelijkheid biedt om voldoende en betaalbare woningen te realiseren? Zo nee waarom niet ?

Is het college bereid om het herinvoeren van een Gemeentelijke Woningcorporatie, in overleg met corporaties, andere gemeenten die al gemeentelijke corporaties hebben en andere maatschappelijke organisaties te onderzoeken? Zo nee, waarom niet?

Bülent Isik, PvdA
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Jeffrey Koppelaar, S&S
Tim Schipper, SP
Ismail el Abassi, DENK