Monde­linge vragen Kappen van erfgoed­bomen in Hommel­bosje


Indiendatum: 14 dec. 2017

Mondelinge vragen 5, 14 december 2017

Vorige week donderdag publiceerde het AD Utrecht een artikel over het kappen van bomen in het Hommelbosje. Deze bomen moeten volgens projectontwikkelaar en eigenaar Egeria verdwijnen omdat het voormalige gemeentekantoor aan het Rachmaninoffplantsoen moet worden verbouwd.

Naast de publicatie van het eerder genoemde artikel hebben wij met diverse bewoners gesproken. Uit deze gesprekken kwam naar voren dat het participatietraject in de ontwerpfase en de informatievoorziening niet goed hebben plaatsgevonden. Onder andere om deze reden hebben Belangoverleg Buurt Welgelegen en andere bewonersorganisaties een gezamenlijk bezwaarschrift ingediend. Er zijn veel onduidelijkheden over het aantal bomen, het ontwerpplan en het compensatievoorstel. We willen graag duidelijkheid voor de bewoners. Om deze reden hebben onze fracties de volgende vragen:

  1. Is het college bekend met de genoemde situatie? Wat vindt het college over de gang van zaken?
  2. Volgens Egeria is de kap van de bomen uit het Hommelbosje op korte of lange termijn onvermijdelijk. Klopt dit? Zo niet, wat doet het college om ervoor te zorgen dat het onnodig kappen van de bomen wordt tegen gegaan?
  3. Het verbaast ons dat het kappen van de bomen geen onderdeel uitmaakt van de vergunningaanvraag en/of geen onderdeel van het startdocument is. Klopt dit en zo ja waarom niet? Wat is het standpunt van het college hierover?
  4. De bewonersverenigingen zijn van mening dat de kap niet is onderzocht en alleen is beoordeeld in het licht van de verbouwing. Zij vinden dit niet terecht omdat het Hommelbosje erfgoed is en omdat bij de verbouwing ook de kap kan worden vermeden. Is de mogelijkheid onderzocht te bouwen met behoud van het Hommelbosje? Zo nee, is de wethouder bereid hier alsnog opdracht toe te geven? Zo ja, waarom is behoud niet mogelijk gebleken?
  5. Egeria zegt compensatie van bomen toe. Echter de onherstelbare schade aan het Hommelbosje blijft, ook na compensatie. In het Hommelbosje is geen ruimte voor deze compensatie doordat het nu al volledig is omsloten door bebouwing. Wat vindt het college van het compensatievoorstel van Egeria?

Deze vragen worden gezamenlijk ingediend door de PvdA, PvdD en CU

Indiendatum: 14 dec. 2017
Antwoorddatum: 14 dec. 2017

Vorige week donderdag publiceerde het AD Utrecht een artikel over het kappen van bomen in het Hommelbosje. Deze bomen moeten volgens projectontwikkelaar en eigenaar Egeria verdwijnen omdat het voormalige gemeentekantoor aan het Rachmaninoffplantsoen moet worden verbouwd.

Naast de publicatie van het eerder genoemde artikel hebben wij met diverse bewoners gesproken. Uit deze gesprekken kwam naar voren dat het participatietraject in de ontwerpfase en de informatievoorziening niet goed hebben plaatsgevonden. Onder andere om deze reden hebben Belangoverleg Buurt Welgelegen en andere bewonersorganisaties een gezamenlijk bezwaarschrift ingediend. Er zijn veel onduidelijkheden over het aantal bomen, het ontwerpplan en het compensatievoorstel. We willen graag duidelijkheid voor de bewoners. Om deze reden hebben onze fracties de volgende vragen:

  1. Is het college bekend met de genoemde situatie? Wat vindt het college over de gang van zaken?

Om de spanning meteen weg te nemen: er moeten twee bomen worden gekapt en twee bomen worden gesnoeid, in beide gevallen vanwege het feit dat het voormalige kantoorgebouw aan de buitenkant twee balkons krijgt. Dat is fijn voor de nieuwe bewoners. De balkons steken uit. Twee bomen staan er tegenaan.
Het antwoord op vraag 1. Het college is bekend met de genoemde situatie. Volgens onze observatie is er voldoende en op de juiste manier gecommuniceerd nadat het collegebesluit over het startdocument is genomen. De projectontwikkelaar heeft diverse gesprekken gevoerd met belanghebbenden.

2. Volgens Egeria is de kap van de bomen uit het Hommelbosje op korte of lange termijn onvermijdelijk. Klopt dit? Zo niet, wat doet het college om ervoor te zorgen dat het onnodig kappen van de bomen wordt tegengegaan?

Er is sprake van twee bomen en het snoeien van twee andere bomen ten behoeve van het aanleggen van balkons. Dat lijkt ons onvermijdelijk. De staat van de bomen moet nog worden vastgesteld. Als de kap noodzakelijk is, zal er worden gecompenseerd. Als men het bouwplan bekijkt, blijkt er een groot groen dek op de voormalige parkeerlaag onder het gebouw te komen. Dat is extra groen dat terugkomt. Op de voormalige parkeerplaats zal extra compensatie van groen plaatsvinden. Netto komt er in het kader van het bouwplan groen bij.

3. Het verbaast ons dat het kappen van de bomen geen onderdeel uitmaakt van de vergunningaanvraag en/of geen onderdeel van het startdocument is. Klopt dit en zo ja waarom niet? Wat is het standpunt van het college hierover?

Ten tijde van het vaststellen van het startdocument was dit onderdeel nog niet bekend. Bij de uitwerking van het plan is aan de orde gekomen dat in het kader van een goede ruimtelijke ordening het van belang is dat de projectontwikkelaar het onderdeel verwerkt in de ruimtelijke onderbouwing die bij de aanvraag is ingediend.

4. De bewonersverenigingen zijn van mening dat de kap niet is onderzocht en alleen is beoordeeld in het licht van de verbouwing. Zij vinden dit niet terecht omdat het Hommelbosje erfgoed is en omdat bij de verbouwing ook de kap kan worden vermeden. Is de mogelijkheid onderzocht te bouwen met behoud van het Hommelbosje? Zo nee, is de wethouder bereid hier alsnog opdracht toe te geven? Zo ja, waarom is behoud niet mogelijk gebleken?

De projectontwikkelaar wordt gevraagd om aan de ruimtelijke onderbouwing een bomenparagraaf toe te voegen. Die zal inhoudelijk worden beoordeeld. Zodra de staat van de bomen is beoordeeld, kan een standpunt worden ingenomen.

5. Egeria zegt compensatie van bomen toe. Echter de onherstelbare schade aan het Hommelbosje blijft, ook na compensatie. In het Hommelbosje is geen ruimte voor deze compensatie doordat het nu al volledig is omsloten door bebouwing. Wat vindt het college van het compensatievoorstel van Egeria?

De projectontwikkelaar zal het parkeerterrein voorzien van een upgrade. Vergroening is een belangrijk uitgangspunt. Eventuele compensatie kan daar worden gevonden, naast het groene dek aan de achterkant.

Aanvullende vraag mevrouw Sasbrink: Ik dank de wethouder voor de beantwoording van onze vragen. Ik begrijp dat compensatie plaatsvindt op het groene dek van de parkeergarage. Ik wijs op het feit dat de bomen die zullen worden gekapt monumentaal zijn. Wordt er rekening gehouden met de ecologische en cultuurhistorische waarde ervan?

Ik weet niet waar het verhaal vandaan komt dat het Hommelbosje erfgoed is. Het is een prima bosje, maar geen erfgoed. Er is geen sprake van monumentale bomen. Het zijn normale bomen. Wij proberen bomen altijd te handhaven. Als dat niet kan, compenseren wij die. De compensatie zal plaatsvinden op het parkeerterrein aan de voorzijde. Aan de achterzijde wordt sowieso een groen dek toegevoegd in verband met de herontwikkeling van het project.